Hlavní obsah stránky

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: „E-deposit“: elektronické publikace v Národní knihovně ČR – 1. část

MARTIN ŽÍŽALA Martin.Zizala@nkp.cz

Fondy Národní knihovny ČR vznikaly v průběhu několika staletí a jedná se o nejrozsáhlejší fondy v České republice, jejichž celkový význam i hodnota jsou zcela ojedinělé v národním i mezinárodním měřítku. Jedním z hlavních úkolů Národní knihovny je toto významné kulturní a intelektuální dědictví dále rozšiřovat a zároveň ochraňovat a uchovávat pro příští generace. Razantní nástup nových technologií pomáhá tento úkol plnit (např. formou digitalizace), ale zároveň ho ohrožuje. První část příspěvku se věnuje otázkám legislativy.

Rozvoj elektronického publikování a vzrůstající počet dokumentů vydávaných místo v tištěné podobě pouze elektronicky v současnosti komplikuje Národní knihovně ČR (dále jen NK) snahu zachytit a získat úplnou vydavatelskou produkci a splnit cíl zachování národního kulturního dědictví.

Legislativa

Hlavním problémem je zastaralá legislativa týkající se povinného výtisku, konkrétně zákon o neperiodických publikacích č. 37/1995 Sb. a tiskový zákon č. 46/2000 Sb., který řeší povinné odevzdávání periodik. Zákony se týkají pouze tištěných publikací a elektronických publikací vydaných na pevném (hmotném) nosiči, dnes hlavně na CD nebo DVD. Na elektronické knihy a elektronická periodika se prozatím povinný výtisk nevztahuje, takže jejich producenti nemají žádnou zákonnou povinnost je NK a ostatním knihovnám odevzdávat. Tento stav NK samozřejmě nevyhovuje a již řadu let její tým odborníků intenzivně pracuje na nové podobě zákona, který bude reagovat na aktuální rozvoj elektronického publikování a určí přesné podmínky pro odevzdávání a distribuci elektronických dokumentů. Cílem je, aby byla v České republice nastavena jasná pravidla pro povinný sběr, zpracování, trvalé uchování a zpřístupnění elektronických publikací (e-knih, e-periodik, webových stránek atd.). Povinné odevzdávání (tzv. e-deposit) by se mělo vztahovat na elektronické publikace, které jsou kopií původní tiskové předlohy, i na dokumenty vzniklé pouze v digitální podobě (born-digital).

Již od začátku tvorby nové legislativy byly ve hře dvě varianty. Ta první byla rozsáhlejší a náročnější, protože počítala s vytvořením úplně nového zákona o povinném síťovém depozitu, který by pokrýval celou problematiku elektronických publikací a vytvořil pro ně vlastní právní rámec. Tuto variantu navrhoval a prosazoval dr. Zdeněk Matušík, který důkladně zmapoval situaci v zahraničí a provedl analýzu legislati-vy elektronického povinného výtisku v Evropě i v zámoří.1 Nakonec byla zvolena druhá, jednodušší varianta: novelizovat stávající legislativu a vytvořit základní rámec pro ukládání síťových elektronických publikací jako elektronické obdoby publikací tištěných. Rozhodly časové a ekonomické důvody, upřednostňující možnost okamžitého uskutečnění e-depositu. Proto doc. Radim Polčák vytvořil návrh novely zákona o neperiodických publikacích č. 37/1995 Sb., který spolu s novelou knihovního zákona 257/2001 Sb. v závěru roku 2016 předalo Ministerstvo kultury ČR do Poslanecké sněmovny. Bohužel novela se přes protesty NK a SKIP netýká tiskového zákona č. 46/2000 Sb., a neřeší tedy situaci u e-periodik.

Novela rozšiřuje povinnost vydavatelů odevzdávat elektronické neperiodické publikace obdobně jako u povinného výtisku tištěné publikace. Budou se odevzdávat NK, která bude vytvářet jejich databázi. K ní bude mít přístup zákonem stanovený okruh vybraných knihoven, odpovídající příjemcům tištěných publikací, přičemž obsah databáze budou tyto knihovny moci dále zpřístupňovat určeným způsobem uživatelům ve svých objektech. NK bude dále provádět sběr vybraných dokumentů volně přístupných v informačním prostředí (web-harvesting), které budou rovněž obsahem zvláštní databáze. Přesné znění návrhu novely lze nalézt na webu.2 Vzhledem ke konci funkčního období Poslanecké sněmovny není jisté datum projednání novely a je možné, že se vůbec neuskuteční. V tom případě by došlo k opětovnému oddálení platnosti zákona a k dalšímu zkomplikování situace ohledně e-publikací. Na druhou stranu je zde ovšem názor, že pří-padné nové vedení Ministerstva kultury ČR může připravit podstatně kvalitnější řešení novely povinného výtisku včetně zahrnutí e-periodik. Bude-li se ovšem elektronické publikování nadále vyvíjet, dá se očekávat znovuotevření otázky nutnosti nového síťového zákona, který by vyřešil danou problematiku na delší časové období.

Příště: Evidence, Akvizice a zpracování

O autorovi: Absolvent oboru Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2011 pracuje v Národní knihovně v Oddělení doplňování domácích dokumentů a jeho hlavní agendou jsou elektronické publikace. Podílí se na řešení problematiky akvizice e-knih a celkové strategii rozvoje NK v oblasti elektronických zdrojů.

 

1 MATUŠÍK, Zdeněk. Právní podmínky sběru povinného depozitu elektronických publikací, jejich zpracování a zpřístupnění v knihovnách. Knihovna [online]. 2014, roč. 25, č. 1, s. 55–83 [cit. 2017-05-22]. Dostupný z www:http://oldknihovna.nkp.cz/knihovna141/141055.htm. ISSN 1801-3252.

2 RICHTER, Vít. Novela legislativy povinného výtisku. Bulletin SKIP [online]. 2017, roč. 26, č. 1 [cit. 2017-05-22]. ISSN 1213-5828. Dostupné z: https://bulletinskip.skipcr.cz/node/90.