Hlavní obsah stránky

Z ČINNOSTI PROFESNÍCH ORGANIZACÍ: Sekce SDRUK ČR pro regionální funkce se představuje

BLANKA KONVALINKOVÁ konvalinkova@kvkli.cz

Sekce byla založena v roce 2002. Pracují v ní metodičky a metodici krajských knihoven a odborníci Knihovnického institutu Národní knihovny ČR (NK) v čele s jeho ředitelem Vítem Richterem. Předsedkyní Sekce SDRUK ČR pro regionální funkce je od roku 2011 Blanka Konvalinková, autorka následujícího příspěvku a mimo jiné také ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci. Předsednictví převzala od Ley Prchalové, která donedávna vedla Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě.

Programovou náplní jsou především aktivity směřující k vyrovnání úrovně kulturních a vzdělávacích služeb poskytovaných knihovnami, jež působí v obcích různých velikostí, a celková podpora rozvoje služeb knihoven finančně dotovaných kraji.

Porady a semináře

Sekce pořádá dvakrát ročně pracovní porady krajských metodiků v Praze a jednou za dva roky celostátní semináře s širší účastí knihovnické veřejnosti (počet účastníků je vždy kolem 160 osob). Řeší aktuální problémy, které se dotýkají všech krajů v souvislosti s regionálními funkcemi, v první řadě jejich financování. Kraje, které poskytují na plnění regionálních funkcí prostředky, se nezřídka domnívají, že snížení těchto financí – a k němu po nástupu nové rady kraje jednou za čtyři roky skutečně někdy dochází – nemá zásadní vliv na fungování menších knihoven. Ale v síti českých knihoven hrají právě regionální funkce významnou roli. Krajské a pověřené knihovny díky nim mohou poskytovat služby zejména malým obecním knihovnám, tedy těm, které vedou „dobrovolní“ knihovníci, pro něž knihovnická práce není hlavní profesí. Některé z nabízených služeb, např. vzdělávání, konzultace aj., jsou určeny i knihovnám s profesionálními pracovníky nebo veřejným odborným knihovnám.

V roce 2017 připravuje Sekce SDRUK pro regionální funkce společně s Knihovnickým institutem NK celostátní seminář, který proběhne 25.–26. října v Pardubicích. Je určen nejen metodikům, ale i širší knihovnické veřejnosti; uži-tečná je i přítomnost starostů obcí. Program se-mináře bývá bohatý a kromě problematiky regionálních funkcí se letos bude zabývat i aktuálními knihovnickými otázkami. Mezi ně patří zejména novela knihovního zákona, systém celoživotní-ho vzdělávání knihovníků (rekvalifikační kurzy), Katalog prací, další rozvoj Centrálního portálu knihoven, nové knihovnické automatizované systémy a další zajímavé a aktuální otázky.

Služby pověřených knihoven

Služby, které pověřené knihovny poskytují, se týkají široké škály činností knihoven. Prostřednictvím konzultací a metodických návštěv se řeší např. otázky zpracování a uspořádání knihovních fondů, výpůjční techniky, zařízení knihoven, kulturně vzdělávací činnosti aj. K základním službám patří pomoc při aktualizaci a revizi knihovních fondů, pomoc a instruktáže při změně knihovníka, v případě rekonstrukce či stěhová-ní knihovny… Významnou a velmi oceňovanou službou je půjčování výměnných souborů. Řada pověřených knihoven pro své knihovny nakupuje a zpracovává knihy hrazené obcemi, v některých krajích sdružují prostředky poskytnuté na nákup výměnných fondů krajem a obcemi. Rozvíjejí se kooperativní knihovní systémy spravované krajskými a pověřenými knihovnami, do nichž se zapojuje stále více knihoven. Díky nim pak mohou i velmi malé knihovny poskytovat služby na vysoké úrovni bez velké finanční zátěže.

Velký význam mají kontakty pracovníků regionálních služeb se zástupci obcí – zřizovatelů knihoven; na jejich podpoře závisí úroveň každé knihovny. Metodici také pomáhají při přípravě žádostí obcí do grantových programů na podporu knihoven.

Publikace

Momentka z celostátního semináře Sekce, Pardubice 2015 (Foto: Krajská knihovna v Pardubicích)Všechny činnosti, které je možno žádat od krajských či pověřených knihoven, jsou vyjmenovány ve Standardu regionálních funkcí z roku 2002 a dále specifikovány v Metodickém pokynu Ministerstva kultury (MK) k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky z roku 2005. V roce 2014 byl metodický pokyn na návrh Sekce SDRUK pro regionální funkce novelizován. V návaznosti na Standard pro dobrou knihovnu z roku 2012, na jehož přípravě se sekce rovněž významně podílela, byla vydána příručka Služby knihoven knihovnám: krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven.

Publikaci vydala NK s finanční podporou MK pod záštitou Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR s cílem propagovat regionální služby a informovat o rozsahu a financování programu regionálních funkcí. Publikace, která je určená zejména starostům a zastupitelům obcí, podává srozumitelnou formou přehled nabízených služeb a zároveň dokumentuje současné rozdíly v jednotlivých krajích. V elektronické formě je dostupná na adrese http://ipk.nkp.cz/docs/RF/sluzby_knihoven_knihovnam.pdf. Spolupráce sekce a Knihovnického institutu přinesla i další ovoce. Od roku 2016 je připraven (čeká na schválení MK) návrh standardu pro doplňování a aktualizaci knihovního fondu s názvem Dobrý fond pro dobrou knihovnu. Měl by přispět k pravidelné aktualizaci knihovního fondu v knihovnách České republiky.

Koncepce a statistiky

Sekce SDRUK ČR pro regionální funkce pružně reaguje na aktuální problémy a trendy v knihovnictví. V posledních letech se to týkalo zejména Koncepce rozvoje českých knihoven na léta 2010–2015 a ve spojitosti s tím i nové koncepce na léta 2016–2020 a Koncepce celoživotního vzdělávání. Pro Centrální portál knihoven bylo třeba připravit podklady na různých úrovních. Krajských a pověřených knihoven se konkrétně týkala příprava a naplnění Centrálního adresáře knihoven (CADR). Pracovníci regionálních služeb na všech úrovních pak hrají zásadní roli při seznamování široké knihovnické veřejnosti s centrálním portálem, jeho funkcemi a významem.

Nemalou roli hraje sekce také v oblasti statistiky knihoven. V roce 2016 se na půdě Knihovnického institutu uskutečnil workshop, který vyjasnil některé nepřesné formulace pro statistiku ve výkazech KULT; byla např. jednoznačně stanovena definice pojmu „registrovaný čtenář“. Nové definice začnou platit už pro data roku 2017. Na podzim letošního roku se na toto téma uskuteční v krajích „výjezdní“ praktické semináře pro metodiky pověřených a městských knihoven.

Veškeré informace týkající se regionálních funkcí lze nalézt na stránkách Knihovnického institutu NK (http://ipk.nkp.cz/…) a Sekce SDRUK ČR pro regionální funkce (http://www.sdruk.cz/sdruk/ odborne-sekce/sekce-pro-regionalni-funkce/clanek/sekce-pro-regionalni-funkce/).