Gen. Klapálka 1641
272 01 Kladno

Koncepce rozvoje knihoven ve Středočeském kraji do roku 2010

Analýza současného stavu knihoven Středočeského kraje a veřejných knihovnických a informačních služeb (dále jen VKIS)

Veřejné knihovny (zřizované krajem, městy a obcemi)

Krajská knihovna

Středočeská vědecká knihovna v Kladně plní funkci krajské knihovny včetně funkce univerzální odborné knihovny pro Středočeský kraj dle zákona č. 257/2001 Sb., § 11.

Profesionální knihovny

Knihovny (zpravidla městské, výjimečně obecní) zřizované městy nebo obcemi, kde pracovní úvazek knihovníka je vyšší než 15 hodin týdně. Knihovny nemusejí mít právní subjektivitu, zaměstnanci knihovny v takovém případě jsou zaměstnanci městského nebo obecního úřadu.

Pověřené knihovny

Knihovny zřizované městy, které na základě uzavřených smluv zajišťují výkon pověřené knihovny pro (zejména) neprofesionální knihovny ve svém regionu (zákon č. 257/2001 Sb., § 11, odst. 3).

Neprofesionální knihovny

Knihovny (obecní) zřizované obcemi s půjčovní dobou kratší než 15 hodin týdně. Knihovník z řad občanů města nebo obce pracuje zpravidla na dohodu (OOV).

Počet knihoven těchto typů ve Středočeském kraji je ke 30.6.2004 celkem 981 (knihovnu zřizuje každý městský a téměř každý obecní úřad).

Mnohé z knihoven sídlí v zrekonstruovaných prostorách, umístění knihoven se od roku 1989 výrazně zlepšilo. Město Mladá Boleslav pro knihovnu postavilo v roce 1994 novou budovu (jediná ve Středočeském kraji). V posledních letech (po letech určitého propadu a stagnace) se trvale zvyšuje počet uživatelů a počet výpůjček.

Knihovny rozšiřují typy služeb pro své uživatele, některé poskytují nové netradiční služby svým uživatelům.

Další typy knihoven

Vysokoškolské knihovny – Speciální odborná knihovna sloužící slouží ke studijní a vědecké práci jejich posluchačů a pedagogů příslušné vysoké školy. Může výjimečně sloužit i jako veřejná knihovna.

Knihovny školní a při Domech mládeže – Knihovna pro žáky a učitele na základní, střední nebo vyšší školy, zřizovaná a udržovaná z rozpočtu školy. Jejím hlavním úkolem je informační a dokumentační zabezpečení vyučovacího procesu. Může mít dvě samostatné části : knihovnu učitelskou (odbornou pedagogickou) a žákovskou. Mohou sloužit i jako veřejná knihovna (ojedinělý případ).

Knihovna Akademie věd – Základní knihovna Akademie věd ČR se sídlem v Praze je specializovaná odborná knihovna s rozsáhlým knihovním fondem pro odbornou veřejnost. Jednotlivé odborné ústavy a pracoviště AV budují speciální knihovny sloužící odborným pracovníkům ústavů AV.

Knihovny muzeí a galerií – Knihovna s knihovním fondem obsahujícím ucelené knihovní sbírky odpovídající zpravidla zaměření a specializaci muzea. Speciální ucelenou sbírkou bývá fond regionálních dokumentů. Slouží ke studijním účelům, půjčování je zpravidla pouze prezenční. Může sloužit jako knihovna veřejná.

Zámecké knihovny – Knihovna budovaná příslušníky šlechtických rodů nebo rodin a jednotlivci původně pro soukromé účely. Dnes ve správě šlechtických rodů nebo Knihovny Národního muzea (oddělení zámeckých knihoven). Knihovní fondy jsou trvale uloženy v šlechtických sídlech, nakládání s nimi je upraveno příslušným zákonem. Jsou využívány badateli k odborné činnosti.

Knihovny archivů – Knihovna se specializovaným knihovním fondem určená pro odborné pracovníky archivu a pro badatele. Speciální ucelenou sbírkou bývá fond regionálních dokumentů. Knihy jsou až na výjimečné případy půjčovány prezenčně. Knihovny nejsou evidovány v Evidenci MK (stav 2004).

Knihovny výzkumných ústavů – Knihovna s knihovním fondem specializovaně zaměřeným na problematiku příslušného ústavu a sloužící převážně jeho odborným pracovníkům.

Lékařské odborné knihovny – Knihovna vědeckého typu sloužící především vědeckým a odborným pracovníkům instituce (nemocnice, kliniky apod.).

Podnikové odborné knihovny – Specializovaná knihovna zřizovaná podnikatelským subjektem (podnik, akciová společnost apod.) s cílem získávat, zpracovávat a zprostředkovávat dokumenty a informace z oboru činnosti subjektu. Počet tohoto typu knihoven se snižuje. Se souhlasem zřizovatele může být zpřístupněna veřejnosti (výjimečné).

Lázeňské knihovny – Knihovna s knihovním fondem (především odborné knihy, beletrie a populární knihy) určená personálu a návštěvníkům příslušných lázní.

Odborové knihovny – Knihovna zřizovaná odborovým svazem. Knihovní fond tvoří především beletrie. V Knihovna může plnit funkci veřejné knihovny. Počet odborových knihoven je mizivý.

Knihovny pro seniory – Knihovna zřizovaná při domově a penzionu pro seniory. Knihovní fond tvoří literatura zábavného žánru, který slouží obyvatelům a zaměstnancům.

Církevní knihovny – Knihovna s knihovním fondem literatury teologické, historické, psychologické, ale i beletrií a literaturou pro děti. Knihovny až na některé výjimky slouží veřejnosti.

Vojenské knihovny – Osvětová knihovna neveřejného typu zřizovaná v organizačním útvaru armády.

Vězeňské knihovny – Knihovna příslušného nápravného zařízení sloužící trestancům a vězňům. Knihovní fondy tvoří beletrie, odborné publikace, právní předpisy, časopisy. Součástí bývají videotéky.

Knihovny jednotlivých typů v okresech Středočeského kraje (stav k 30.6.2004)

Okres veřejné vysoko- školské školní a při DM AV muzeí a galerií záme- cké archiv- ní 1) výzkum- ných ústavů lékařské odborné podnikové odborné lázeňské odborové pro seniory církev- ní vojen- ské vězeň- ské jiné 2) celkem
Benešov 103 - 53 - 5 4 1 - 1 3 -
- -
2 -
- - 172
Beroun 79 - 11 - 1 2 1 - -
-
-
- - - - - - 94
Kladno 80 1 60 - 3 - 1 - 2 -
-
- 5 - - 1 - 153
Kolín 82 1 36 - 1 - 1 - 3 -
-
- - - - - - 124
Kutná Hora 62 - 14 - 1 2 1 - - -
-
- - - - - - 80
Mělník 74 - 65 1 2 4 1 - 2 6 -
- 5 - - - 1 161
Mladá Boleslav 105 - 36 - 3 1 1 - 1 1 -
1 - - - - - 149
Nymburk 91 - 74 - 5 4 1 - 3 9 1 - 1 2 - 2 1 194
Praha východ 75 1 23 - - 1 1 4 2 -
-
- 2 - - - - 109
Praha západ 57 - - 1 - - -
5 - 3 -
- - - - - - 66
Příbram 88 - 23 - 4 3 1 - 2 1 -
- - - 2 - - 124
Rakovník 85 - 36 - 2 1 1 - 1 1 -
-
2 -
- -
1 130
- 981 3 431 2 27 22 11 9 17 24 1 1 15 4 2 3 3 1 556

1) archivní knihovna je v každém SOkA, většinou nejsou evidovány
2) např. CHKO, víceúčelové kulturní zařízení

Stav počtu knihoven zjišťován pověřenými knihovnami. Počty některých typů knihoven nejsou konečné.

Analýza

Silné stránky

Existence rozsáhlého počtu knihoven různých typů a druhů s rozsáhlými knihovními fondy (včetně speciálních) poskytujících VKIS.'
Postupný rozvoj a stabilizace činnosti knihoven zřizovaných obcemi.
Rozšiřování knihoven (nejen knihoven zřizovaných obcemi) vybavených přístupem k síti internet. Aktivní využívání informačních technologií při poskytování VKIS a v dalších činnostech knihoven.
Dostatečně široká nabídka zahraničních elektronických informačních zdrojů využívaných při poskytování VKIS ( především ve vysokoškolských a odborných knihovnách).
Rozšiřující se počet knihoven fungujících jako kulturní centra obcí. Kladné vnímání funkce knihovny v obci jejím zřizovatelem.
Schopnost zaměstnanců knihoven akceptovat změny v obsahu a rozsahu činnosti knihoven v informační společnosti.
Vstřícný přístup zaměstnanců knihoven k celoživotnímu vzdělávání.
Zvyšující se zájem společnosti o knihovny a jejich služby (zvyšující se počet uživatelů, akcí pro obyvatele a účast na těchto akcích).

Slabé stránky

Nevyrovnaná úroveň rozsahu a kvality poskytování VKIS v jednotlivých knihovnách.
Nedostatečně rozvinutá informační infrastruktura a vybavenost knihoven ICT v menších obcích.
Pomalé odstraňování bariér při využívání knihoven a jejich služeb znevýhodněnými sociálními skupinami obyvatel.
Nedostatečné prostorové zajištění činnosti knihoven.
Omezená dostupnost knihovních fondů způsobená pomalým převodem klasických katalogů malých profesionálních, speciálních a odborných knihoven do on-line databází
Naprosto nedostatečná kapacita a finanční prostředky pro digitalizaci vzácných knihovních fondů jako jediné možné cesty jejich uchování pro budoucnost.
Neochota a nezájem některých knihoven přihlásit se do Evidence knihoven Ministerstva kultury ČR (resp. jejich zřizovatelů).

Příležitosti

Knihovny a jejich služby vycházejí z tradic českého knihovnictví a jsou pozitivně vnímány veřejností.
Perspektivně lze očekávat zvýšený zájem o školní i celoživotní mimoškolní vzdělávání. Knihovny mohou sehrát důležitou roli v oblasti celoživotního vzdělávání.
Perspektivně poroste objem volného času, který budou mít lidé k dispozici a tím zájem o knihovny, v nichž lze volný čas vhodně trávit.
Knihovny by mohly sehrát důležitou roli při trvalém uchování a zpřístupňování digitálních dokumentů.
Knihovny se stávají místy pro zajištění přístupu k veřejnému internetu.
Zvyšující se využívání knihoven při zpřístupňování informací z veřejné správy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Rizika

Knihovny a jejich služby přestanou být vnímány jako veřejná služba. Budou sílit tendence ke zpoplatňování základních služeb a tím bude narušen princip rovného přístupu k informačním zdrojům prostřednictvím knihoven.
Nedostatečné mzdové ohodnocení pracovníků knihoven způsobí odliv kvalifikovaných pracovníků z oboru. Knihovny nebudou mít dostatek kvalifikovaných pracovníků k poskytování moderních služeb.
Negativní vývoj veřejných rozpočtů omezí financování knihoven a proto knihovny nesplní očekávání svých uživatelů.
Nevyjasněné vztahy mezi činnostmi knihoven a oblastí autorských práv; obtížné vybalancování zájmů autorů (držitelů autorských práv) a knihoven (zprostředkovatelé informací nejširším vrstvám společnosti) a snaha o zpoplatnění služeb knihoven mj. i z těchto důvodů.
Všechny knihovny nebudou (z různých důvodů) do konce roku 2006 přihlášeny do evidence Ministerstva kultury ČR dle zákona č. 257/2001 Sb.

Cílový stav v roce 2010

 • Zajištění dostupnosti VKIS bez rozdílu ve všech obcích a místech Středočeského kraje.
 • Vyrovnání rozdílu mezi poskytováním informačních a knihovnických služeb obyvatelům měst a malých obcí.
 • Zvyšování kvality VKIS v návaznosti na informační potřeby uživatelů.
 • Účelná dělba práce a koordinace odborných činností mezi jednotlivými druhy a typy knihoven.
 • Efektivní využívání veřejných finančních prostředků.
 • Garance průběžné aktualizace knihovního fondu veřejných knihoven regionu.
 • Udržení odborného standardu služeb v knihovnách regionu.
 • Garance kvalifikačního růstu pracovníků knihoven (celoživotní vzdělávání).
 • Využívání v podstatně větším rozsahu meziknihovních služeb.
 • Trvalá spolupráce knihoven různých typů.
 • Digitalizace nejcennějších dokumentů uložených ve speciálních a konzervačních fondech knihoven všech typů.

Dosažení cílového stavu

Formování knihovního systému

Zajištění kooperace knihoven všech typů a druhů na úrovni Středočeského kraje.
Pracovat v odborných sdruženích a společnostech.
Snaha o zvýšení zákonných pravomocí knihoven (vymahatelnost nedobytných výpůjček, možnost využívání rodných čísel občanů, postih neukázněných čtenářů apod.).
Zlepšování efektivity činnosti knihoven a kvality služeb, odstraňování duplicit činností (rozšiřovat sdílenou katalogizaci), zvyšování hospodárnosti ve využívání veřejných prostředků věnovaných na činnosti knihoven.

Rovný přístup k VKIS

 • Zvyšovat úlohu knihoven v procesu celoživotního vzdělávání a veřejnosti a pracovníků knihoven
 • Vytvářet podmínky zajišťující rovný přístup ke všem druhům publikovaných dokumentů pro účely vzdělávání a výzkumu.
 • Realizovat pomoc knihovnám zřizovaných obcemi s cílem dosažení standardizované úrovně VKIS včetně informační obsluhy obyvatel malých obcí.
 • Rozšiřovat nabídku veřejně přístupných internetových stanic v malých obcích Středočeského kraje v knihovnách nebo na jiném veřejně přístupném místě.
 • Zlepšovat vybavenost knihoven informačními a komunikačními technologiemi.
 • Podporovat zpřístupňování on-line katalogů knihoven na internetu.
 • Všemi prostředky rozšiřovat organizaci a využívání meziknihovních služeb.
 • Rozšiřovat služby knihoven pro handicapované občany, národnostní menšiny, nezaměstnané a další znevýhodněné sociální skupiny.
 • Vytvářet v knihovnách prostorové podmínky pro komunitní a kulturní aktivity.

Tvorba a zpracování knihovních fondů a informačních zdrojů

 • Kvalitou knihovních fondů vytvořit základní předpoklad pro zlepšení obsahu a kvality VKIS. Zvyšovat nákup knihovních fondů do knihoven zřizovaných obcemi.
 • Dokončit převod lístkových katalogů knihoven do on-line databází a tím umožnit zpřístupnění fondů pro vzdálené uživatele prostřednictvím internetu.
 • Zapojovat se do budování elektronických souborných katalogů a informační brány jako základního informačního zdroje a nástroje pro sdílenou katalogizaci.
 • Vytvářet informační systém databází regionální bibliografie (knihy, seriály, články) a faktografie. Rozšiřovat trvalou kooperaci při tvorbě regionálních databází všech typů dokumentů různých typů knihoven.

Rozvoj lidských zdrojů

 • Zajišťovat odbornou přípravu a celoživotní vzdělávání odborných pracovníků knihoven dle jejich zájmu (management, služby, zpracování a ochrana knihovních fondů) s důrazem na získávání znalostí a dovedností pro využívání informačních a komunikačních technologií.
 • V souvislosti se zvyšujícími se nároky na knihovnickou a informační činnost zlepšit platové ohodnocení pracovníků knihoven. Prosadit odpovídající zařazení pracovníků knihoven.
 • Zvyšovat odbornou přípravu nekvalifikovaných pracovníků knihoven.

Ochrana a zpřístupňování kulturního dědictví

 • Rozvinout spolupráci knihoven, muzeí, archivů a event. dalších typů paměťových institucí při zpracování, ochraně a zpřístupňování vzácných regionálních dokumentů jako kulturního dědictví.
 • Vzácné dokumenty uchovávané v různých typech knihoven postupně digitalizovat.

Seznam použitých zkratek:

AMS ČSAD Automatizovaný místenkový systém Českých autobusových dopravců

AV Akademie věd

CHKO Chráněná krajinná oblast

ČVUT České vysoké učení technické v Praze

ICT Informační a komunikační technologie

MK ČR Ministerstvo kultury ČR

MŠMT ČR Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR

SOkA Státní okresní archiv

SVKK Středočeská vědecká knihovna v Kladně

VKIS Veřejné knihovnické a informační služby

Vysoká škola