Gen. Klapálka 1641
272 01 Kladno

doklady pro MS

Kontakty pro zaevidování do knihovního systému SVK v Kladně:

email: mvs@svkkl.cz
tel.: 312 813 158

objednávka výpůjčky dokumentu z fondu SVK
(pokud není využita žádanka přímo z knihovního systému)

objednávka kopie dokumentu z fondu SVK

smlouva o využívání elektronických služeb

související stránky

průvodce knihovnou
knihovní řád
ceník služeb

Rychlá navigace:www.svkkl.cz » pro čtenáře » meziknihovní služby

Meziknihovní služby v České republice

Meziknihovní služby jsou podle knihovního zákona souborem výpůjčních, informačních a reprografických služeb, které mezi sebou uskutečňují knihovny s cílem zpřístupnit svým uživatelům knihovní dokumenty bez ohledu na místo jejich uložení. Jsou založeny na principu reciprocity, z něhož pro zúčastněné knihovny vyplývá povinnost poskytovat meziknihovní služby z vlastních knihovních fondů, jsou-li o ně požádány.

Středočeská vědecká knihovna v Kladně je zapojena do meziknihovních služeb v České republice jako knihovna, která:

 • poskytuje dokumenty a informace ze svého fondu pro potřebu uživatelů jiných knihoven
 • zajišťuje dokumenty a informace z fondu jiných knihoven pro potřebu vlastních uživatelů

Středočeská vědecká knihovna v Kladně je krajským centrem meziknihovních služeb, které:

 • garantuje dostupnost domácí produkce dokumentů pro knihovny ve Středočeském kraji a dostupnost regionální produkce dokumentů pro knihovny v České republice.

Výpůjčky z fondu SVK v Kladně pro uživatele jiných knihoven

Fond:

 • odborná a populárně naučná literatura, učebnice, skripta, normy, mapy, atlasy, beletrie, literatura pro děti a mládež
 • zvukové nosiče (CD, kazety, gramofonové desky), „zvukové knihy“ (kazety s četbou pro nevidomé), videokazety, hudebniny (noty)
 • seriály – časopisy, noviny, sborníky
 • regionální literatura – knihy, kartografické dokumenty a seriály se vztahem k Středočeskému kraji

Způsob objednávky – vyžádání dokumentu:

 • žádankou z elektronického katalogu SVK vystaveného na internetu: žádající knihovna se zaeviduje jako uživatel v knihovním systému SVK a dohodne si heslo pro vytvoření žádanky a pro přístup do uživatelského konta; zaevidování a zaslání hesla může provést e-mailem případně telefonicky (312 813 158); způsob vyhledávání v katalogu a objednávání dokumentů viz služby on-line nebo nápověda v katalogu
 • jednorázovou objednávkou výpůjčky dokumentu z fondu SVK

Dokumenty jsou zapůjčovány zdarma, výpůjční lhůta je určena knihovním řádem Středočeské vědecké knihovny v Kladně.

Výpůjčky z fondu jiných knihoven pro uživatele SVK v Kladně

Středočeská vědecká knihovna v Kladně vyžádá v rámci meziknihovní výpůjční služby pro svého uživatele zapůjčení dokumentu z fondu jiné knihovny.

 • žádosti uživatelů o meziknihovní výpůjčku přijímá půjčovna literatury (1. patro hlavní budovy) nebo pracoviště registrace (přízemí)
 • dokument je uživateli půjčen za podmínek stanovených knihovnou, která dokument půjčila (absenční nebo prezenční studium, výpůjční lhůta, pokyny ke zhotovení kopie dokumentu, pokyny k vrácení dokumentu apod.)

Uživatel hradí náklady na dopravu. Pravidla pro využívání této služby stanoví knihovní řád Středočeské vědecké knihovny v Kladně.

Informační a reprografické meziknihovní služby

Meziknihovní služba může být poskytnuta také:

 • zjištěním a zasláním informací (např. o požadovaném dokumentu)
 • zasláním kopie dokumentu nebo jeho části – v tomto případě hradí koncový uživatel náklady na dopravu a náklady za kopii podle ceníku knihovny, která kopii zhotovila.

Pro objednání kopie dokumentu z fondu SVK v Kladně slouží objednávka kopie dokumentu z fondu SVK.

Kopie dokumentu z fondu SVK v Kladně může být pořízena a předána žádající knihovně také v elektronické podobě; žádající knihovna z ní pro koncového uživatele zhotoví tiskovou rozmnoženinu. Knihovny musí mít v tomto případě uzavřenou Smlouvu o využívání elektronických služeb.

Na poskytování a využívání reprografických kopií dokumentů, které mají charakter autorského díla, se vztahují ustanovení zákona 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Mezinárodní meziknihovní služby

Pokud nebyl zahraniční dokument nalezen ve fondech knihoven České republiky nebo pokud se jedná o dokument trvale nedostupný, ztracený apod., může Středočeská vědecká knihovna v Kladně vyžádat dokument v zahraniční knihovně, a to prostřednictvím některé z těchto českých knihoven:

 • Národní knihovna České republiky - národní centrum meziknihovních služeb
 • Státní technická knihovna
 • Národní lékařská knihovna
 • Knihovna Akademie věd České republiky
 • Moravská zemská knihovna v Brně
 • Vědecká knihovna v Olomouci