Gen. Klapálka 1641
272 01 Kladno

Rychlá navigace:www.svkkl.cz » pro knihovny » programy podpory

Programy podpory

Využívání fondů Evropské unie
Granty a dotace Ministerstva kultury ČR
Středočeský fond kultury a obnovy památek
Projekt internetizace knihoven

Další programy a projekty na podporu knihoven

Využívání fondů Evropské unie

Česká republika může i nadále čerpat prostředky z fondů Evropské unie ke zlepšení životní úrovně svých obyvatel. Jde o Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF), Evropský sociální fond (ESF) a Fond soudržnosti (FS). Projekty spolufinancované z fondů EU jsou realizovány prostřednictvím řady tematických a regionálních operačních programů.

Regionální operační program NUTS 2 Střední Čechy (ROP SČ)

Regionální operační program NUTS II Střední Čechy je určen pro region soudržnosti Střední Čechy, který je totožný se Středočeským krajem. Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a na modernizaci veřejné dopravy, podporuje rozvoj infrastruktury a služeb cestovního ruchu, zlepšuje podmínky k životu v obcích a na venkově - zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury, odstraňování ekologických zátěží. Řídícím orgánem ROP SČ je Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy. ROP SČ obsahuje 4 prioritní osy, které jsou dále členěny do 11 oblastí podpory. Středočeských knihoven se týká hlavně prioritní osa č. 3: Integrovaný rozvoj území (3.1 Rozvoj regionálních center, 3.2 Rozvoj měst, 3.3 Rozvoj venkova). Na webové stránce programu http://www.ropstrednicechy.cz/ najdete v oddíle Dokumenty k ROP oficiální verze Programových dokumentů ROP SČ a Prováděcího dokumentu ROP. Rovněž zde naleznete Pokyny pro žadatele a příjemce k vyhlášeným výzvám. V pododdílu Aktuální výzvy najdete přehled nyní aktuálních výzev.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování nezaměstnanosti, na zkvalitňování profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a na mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

Řídícím orgánem OP LZZ je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - Odbor řízení pomoci z ESF. Plánované výzvy k předkládání grantových projektů obsahuje Předpokládaný harmonogram výzev a je zveřejněn na stránkách Evropského sociálního fondu.

Granty a dotace Ministerstva kultury ČR

VISK – veřejné informační služby knihoven

Programy podpory zaměřené na poskytnutí dotací na nekomerční projekty provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb. a také občanským a zájmovým sdružením, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora. Toto dotační řízení má několik podprogramů. Více informací na stránce http://visk.nkp.cz/, kde jsou zveřejněny podmínky pro předkládání projektů či formuláře žádostí do jednotlivých podprogramů VISK.

Knihovna 21. století – K21

Program je zaměřen na podporu práce s národnostními menšinami a na integraci cizinců, na podporu všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovnou a vzdělávací činnost (konkrétně jde o projekty zaměřené na rozvoj čtenářství, celoživotního vzdělávání, přednášky, semináře, besedy, soutěže a výstavy, vydávání publikací, podpora komunitní činnosti knihoven a služeb pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením, akce k významným literárním výročím), a na podporu ochrany knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí. Více informací na stránce http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Knihovna21.htm.

Termín vyúčtování je stanoven do 15.1.2010!