Gen. Klapálka 1641
272 01 Kladno

Rychlá navigace:www.svkkl.cz » pro knihovny » regionální funkce

Regionální funkce

Regionální funkce knihoven, poskytované podle §2 písm. H) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), mají zaručit občanům dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech místech České republiky a přispět k vyrovnání rozdílů v kvalitě těchto služeb obyvatelům měst a malých obcí.

Středočeská vědecká knihovna v Kladně (SVK) plní funkci ústřední knihovny Středočeského kraje, metodického a poradenského centra knihoven Středočeského kraje a ve spolupráci s pověřenými knihovnami zajišťuje plnění regionálních funkcí.

Pověřené knihovny ve Středočeském kraji jsou: Městská knihovna Benešov, Městská knihovna Kutná Hora, Knihovna města Mladá Boleslav a Knihovna Jana Drdy Příbram. Středočeská vědecká knihovna v Kladně plní zároveň funkci pověřené knihovny.

Celostátně metodicky řídí výkon RF a vyhodnocuje jejich plnění Národní knihovna ČR.
.

Regionální funkce

1. ledna 2006 vstoupila v platnost Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje (usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 79-6/2005/ZK ze dne 19.9.2005). Ta rozdělovala podporu knihoven zřizovaných obcemi na přímou (Dotační program pro obce zřizující základní knihovny nepověřené výkonem regionálních funkcí a Účelová dotace pro pověřené knihovny) a nepřímou, která spočívala v podpoře prostřednictvím celokrajské regionální funkce Středočeské vědecké knihovny v Kladně a v podpoře prostřednictvím systému regionálních funkcí zajišťovaných pěti pověřenými knihovnami. Počínaje rokem 2010 byla tato podpora výrazně snížena, což omezovalo rozsah výkonu služeb nabízených v rámci regionálních funkcí. Počínaje rokem 2013 byla tato situace chápána již jako kritická, a bylo nutno přistoupit nejen k aktivní snaze po navýšení rozpočtu pro RF, ale také k aktualizaci stávající koncepce. Během roku 2013 byla připravena ve spolupráci SVK Kladno a pověřených knihoven nová Koncepce regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji na období 2014–2018, která byla byla následně schválena Radou Středočeského kraje dne 16. 12. 2013 a 24. 2. 2014 i Zastupitelstvem Středočeského kraje.

Výroční zprávy RF
Přehled vybraných ukazatelů některých sítí knihoven v ČR

Statistické výsledky

Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí knihoven Středočeského kraje v roce 2013

Počet pracovníků zajišťujích RF 13,57
Počet obsluhovaných knihoven 836
Poradenská a konzultační činnost -
počet obsloužených knihoven 862
počet poskytnutých konzultací 2 034
počet metodických návštěv 1 009
Statistika knihovnických činností KULT(MK) V 12- 01 -
počet obsloužených knihoven 832
počet zpracovaných statistických výkazů 856
Vzdělávání knihovníků, semináře -
počet obsloužených knihoven 290
počet všech vzdělávacích akcí 34
z toho : počet akcí v rámci RF 18
počet všech účastníků 524
z toho : počet účastníků akcí v rámci RF 351
počet všech vyučovacích hodin 162
z toho : počet vyučovacích hodin v rámci RF 79
Porady -
počet obsloužených knihoven 154
počet akcí 14
počet účastníků 239
Pomoc při revizi a aktualizaci KF -
počet obsloužených knihoven 84
počet revidovaných k.j. 103 501
počet revidovaných knihoven 21
Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) -
počet obsloužených knihoven 0
počet nakoupených knihovních jednotek 0
Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) -
počet obsloužených knihoven 0
počet zpracovaných knihovních jednotek 0
Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) -
stav výměnného fondu k 31.12. 2009 266 004
roční přírůstek VF 14 108
zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 13 477
zakoupeno z finančních prostředků obce 494
zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 19
Cirkulace VF -
počet obsloužených knihoven 680
počet expedovaných souborů 2 173
počet svazků v souborech 122 848
Servis výpočetní techniky -
počet obsloužených knihoven 43
počet akcí 43
Doprava v rámci výkonu RF -
počet obsloužených knihoven 766
počet ujetých km 82 541


Výkaz financování regionálních funkcí knihoven SK (pouze z finančních prostředků kraje) v roce 2013

Spotřeba materiálu 3 400 100,11
z toho : nákup knihovního fondu 3 070 208,00


Spotřeba energie 121 249,24
Opravy a udržování 53 127,50
Cestovné 41 712,00
Ostatní služby 440 745,56
z toho : doprava 22 819,00
z toho : servis výpočetní techniky 24 531,00
z toho : nákup licence na el. zdroje 19 864,25
z toho : nákup knihovnických služeb 40 000,00
Mzdové náklady 4 161 727,50
z toho : platy zaměstnanců 3 964 198,50
z toho : ostatní osobní náklady 197 530,00
Zákonné sociální pojištění 1 344 965,17
Sociální náklady 75 979,20
Jiné ostatní náklady 11 875,00
Ostatní provozní náklady 367 800,15
Provozní náklady celkem 10 019 281,43
Investiční náklady 0,00
Náklady celkem 10 019 281,43
Přidělená dotace (krajská) 10 000 000,00
Vráceno 0,00


Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) v roce 2013

Náklady za rok 202 401,43
Spotřeba materiálu 43 030,43
z toho: na nákup knihovního fondu 22 121,00
Mzdové náklady 0,00
z toho : platy zaměstnanců 0,00
z toho: ostatní osobní náklady 0,00
Zákonné sociální pojištění 0,00
Ostatní provozní náklady 159 371,00
Provozní náklady celkem 202 401,43
Investiční náklady 0,00
Náklady celkem 202 401,43


Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování

Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) 0,00
Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) 0,00


Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu (mimo prostředky určené na RF)
Celkové částky, kt. knihovny získaly v roce 2013

Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám 0,00
Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám 0,00


Podíl obcí na nákupu výměnného fondu

Počet obcí příspívajících na nákup výměnného fondu 0,00
Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem) 0,00

 

1)                                                  21,35

2)                                                     827


912

2 138

1 161


847

852


439

55

46

809

683

319

240


393

31

418


72

47 763

57


1

68


0

0

3)

241 686

36 635

36 247

2

0


758

2 443

136 882


28

40


857

50 503