Gen. Klapálka 1641
272 01 Kladno

Rychlá navigace:www.svkkl.cz » pro knihovny » regionální funkce

Regionální funkce

Regionální funkce knihoven, poskytované podle §2 písm. H) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), mají zaručit občanům dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech místech České republiky a přispět k vyrovnání rozdílů v kvalitě těchto služeb obyvatelům měst a malých obcí.

Středočeská vědecká knihovna v Kladně (SVK) plní funkci ústřední knihovny Středočeského kraje, metodického a poradenského centra knihoven Středočeského kraje a ve spolupráci s pověřenými knihovnami zajišťuje plnění regionálních funkcí.

Pověřené knihovny ve Středočeském kraji jsou: Městská knihovna Benešov, Městská knihovna Kutná Hora, Knihovna města Mladá Boleslav a Knihovna Jana Drdy Příbram. Středočeská vědecká knihovna v Kladně plní zároveň funkci pověřené knihovny.

Celostátně metodicky řídí výkon RF a vyhodnocuje jejich plnění Národní knihovna ČR.
.

Regionální funkce

1. ledna 2006 vstoupila v platnost Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje (usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 79-6/2005/ZK ze dne 19.9.2005). Ta rozdělovala podporu knihoven zřizovaných obcemi na přímou (Dotační program pro obce zřizující základní knihovny nepověřené výkonem regionálních funkcí a Účelová dotace pro pověřené knihovny) a nepřímou, která spočívala v podpoře prostřednictvím celokrajské regionální funkce Středočeské vědecké knihovny v Kladně a v podpoře prostřednictvím systému regionálních funkcí zajišťovaných pěti pověřenými knihovnami. Počínaje rokem 2010 byla tato podpora výrazně snížena, což omezovalo rozsah výkonu služeb nabízených v rámci regionálních funkcí. Počínaje rokem 2013 byla tato situace chápána již jako kritická, a bylo nutno přistoupit nejen k aktivní snaze po navýšení rozpočtu pro RF, ale také k aktualizaci stávající koncepce. Během roku 2013 byla připravena ve spolupráci SVK Kladno a pověřených knihoven nová Koncepce regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji na období 2014–2018, která byla byla následně schválena Radou Středočeského kraje dne 16. 12. 2013 a 24. 2. 2014 i Zastupitelstvem Středočeského kraje.

Výroční zprávy RF
Přehled vybraných ukazatelů některých sítí knihoven v ČR

1)                                                  21,35

2)                                                     827


912

2 138

1 161


847

852


439

55

46

809

683

319

240


393

31

418


72

47 763

57


1

68


0

0

3)

241 686

36 635

36 247

2

0


758

2 443

136 882


28

40


857

50 503