Gen. Klapálka 1641
272 01 Kladno

Obec Malá Lhota

Zřizuje

na základě usnesení zastupitelstva obce čj 57/02 ze dne 1. března 2002 a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) organizační složku s názvem Obecní (místní, veřejná.) knihovna v Malé Lhotě a schvaluje s platností od 3. března 2002 pro Obecní knihovnu v Malé Lhotě tuto zřizovací listinu:

Čl. 1

Označení zřizovatele

Obec Malá Lhota, okres Kladno, kraj Středočeský, identifikační číslo 00212689

Čl. 2

Název a sídlo organizační složky

Název: Obecní knihovna v Malé Lhotě

Sídlo a adresa: Malá Lhota, V dolíčku 51, PSČ 272 24

Čl. 3

Účel zřízení a předmět činnosti

Účel zřízení:

Obecní knihovna v Malé Lhotě (dále jen knihovna) je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické, informační a další služby vymezené v § 2, § 4 a §14 knihovního zákona č. 257/2001 Sb

Předmět činnosti:

 1. Podle povahy knihovního fondu použít následující formulace:
  • Získávat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat fond knih a periodik .
  • Zpřístupňovat knihovní dokumenty z vlastního fondu.
  • Zpřístupňovat knihovní dokumenty ze souborů poskytovaných z výměnného fondu příslušné regionální knihovny
 2. Zpřístupňovat uživatelům knihovní dokumenty i z fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní služby.
 3. Zajišťovat zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací z obecního úřadu.
 4. Umožňovat přístup k informačním zdrojům ze sítě Internet.
 5. Pořádat kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti.
 6. Další činnosti
 7. Vydat knihovní a půjčovní řád, v němž budou stanoveny podrobnosti poskytování knihovnických a informačních služeb.

Čl. 4

Vedení knihovny - označení osob oprávněných jednat za organizační jednotku

 1. Vedoucí knihovny je zaměstnancem zřizovatele a je jmenován nebo odvoláván zastupitelstvem obce Dlouhá Lhota (dále jen obce). Jmenování i odvolání má písemnou formu.
 2. Vedoucí knihovny je zřizovateli odpovědný za činnost knihovny, za hospodaření s obecním majetkem, svěřeným knihovně do užívání.
 3. Zde je možné uvést vymezení kompetencí vedoucího knihovny.
 4. Vedoucí knihovny předkládá zřizovateli ke schválení knihovní a výpůjční řád a další dokumenty nezbytné pro činnost knihovny.

Čl. 5

Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele svěřeného knihovně do správy (do užívání)

Obec svěřuje knihovně do užívání svůj dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle inventárního soupisu provedeného ke dni 2. března 2002 (den před zřízením knihovny) a knihovní fond podle revize provedené ke dni 2. března 2002 (den před zřízením knihovny).

Čl. 6

Hospodaření knihovny

 1. Knihovna je organizační složkou obce, nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv a zavazovat se.
 2. Knihovna není samostatnou účetní jednotkou.
 3. Hospodaření knihovny je součástí hospodaření obce. Rozpočet knihovny je součástí rozpočtu obce, částka na zabezpečení činnosti knihovny je každoročně stanovována v rámci rozpočtu obce.
 4. Knihovna je oprávněna vybírat příjmy v hotovosti (v souladu s ceníkem Výpůjčního řádu), o kterých vede evidenci a odevzdává je do rozpočtu obce (uvést v jakém termínu, režimu).
 5. Dalšími finančními zdroji knihovny mohou být např. účelové dotace (granty), finanční dary, sponzorské příspěvky apod. Tyto finanční zdroje musí být zaúčtovány tak, aby byl prokázán účel jejich využití.
 6. Průběh hospodaření vede knihovna v peněžním deníku v členění podle rozpočtové skladby. Údaje z peněžního deníku jsou převáděny do rozpočtu příjmů a výdajů zřizovatele v termínu (určit termín).
 7. Hospodaření se svěřeným majetkem a s peněžními prostředky zřizovatel pravidelně kontroluje.

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

 1. Knihovna je zřízena na dobu neurčitou.
 2. Ruší se zřizovací listina Obecní knihovny v Malé Lhotě ze dne 6. června 1984, čj. 245/84

Ve Malé Lhotě razítko

dne 5. března 2002 a podpis starosty

Poznámka:

Text vzorové zřizovací listiny pro knihovny - organizační složky VZOR č. 3, je návrhem, který je určen menším (neprofesionálním) knihovnám tohoto typu. Při tvorbě konkrétní zřizovací listiny bude vždy nutné respektovat požadavky zřizovatele, jeho vnitřní směrnice atp. Výslednou podobu zřizovací listiny bude dobré vždy nechat prohlédnout právníkem.

Vzorová zřizovací listina č.3 byla zpracována Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně z podkladu Mgr. Zemánkové, článků PhDr. Mockovčiakové a na základě zákonů č. 128/2000 Sb., 563/1991 Sb, 250/2000 Sb. a 257/2001 Sb. a byla připomínkována řediteli pověřených knihoven Středočeského kraje.

Mgr. Jan Helcelet, březen/duben 2002