Gen. Klapálka 1641
272 01 Kladno

Město Velká Lhota

Zřizuje

na základě usnesení zastupitelstva obce čj 57/02 ze dne 1. března 2002 a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) organizační složku s názvem Obecní (místní, veřejná.) knihovna ve Velké Lhotě a schvaluje s platností od 5. března 2002 pro Obecní knihovnu ve Velké Lhotě tuto zřizovací listinu:

Čl. 1

Označení zřizovatele

Obec Velká Lhota, okres Kladno, kraj Středočeský, identifikační číslo 00412689

Čl. 2

Název a sídlo organizační složky

Název: Obecní knihovna ve Velké Lhotě

Sídlo a adresa: Velká Lhota, Štěpánkova 158, PSČ 272 25

Čl. 3

Účel zřízení a předmět činnosti

Účel zřízení:

Obecní knihovna ve Velké Lhotě (dále jen knihovna) je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické, informační a další služby vymezené v § 2, § 4 a §14 knihovního zákona č. 257/2001 Sb

Předmět činnosti:

 1. Získávat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat univerzální a regionální knihovní fond (knihy, periodika, zvukové a zvukově obrazové dokumenty) a informace o obci.
 2. Zpřístupňovat uživatelům knihovní dokumenty i z fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní služby a zároveň prostřednictvím této služby zpřístupňovat uživatelům jiných knihoven vlastní fond.
 3. Poskytovat ústní i písemné bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše
 4. Zajišťovat zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací z obecního úřadu
 5. Umožňovat přístup k vnějším informačním zdrojům ze sítě Internet.
 6. Zpřístupňovat knihovní dokumenty z knihovních fondů jiných knihoven v rámci mezinárodních meziknihovních služeb.
 7. Pořádat kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti.
 8. Vydávat tematické publikace.
 9. Poskytovat reprografické služby.
 10. Zajišťovat regionální funkce v kooperačním systému knihoven v pověřeném regionu
 11. Další činnosti
 12. Vydat knihovní a půjčovní řád, v němž budou stanoveny podrobnosti poskytování knihovnických a informačních služeb.

Čl. 4

Vedení knihovny - označení osob oprávněných jednat za organizační jednotku

 1. Vedoucí knihovny je zaměstnancem zřizovatele a je jmenován nebo odvoláván zastupitelstvem obce Velká Lhota (dále jen obce). Jmenování i odvolání má písemnou formu.
 2. Vedoucí knihovny je zřizovateli odpovědný za činnost knihovny, za hospodaření s obecním majetkem, svěřeným knihovně do správy (užívání), odpovídá za správnost nakládání s finančními prostředky podle platných právních předpisů.
 3. Zde je možné uvést vymezení kompetencí (např.: ty a ty věci může vedoucí knihovny sjednávat a ty nemůže, může jmenovat svého zástupce, stanovit organizační strukturu, jedná jménem knihovny v těch a v těch věcech atp.).
 4. Vedoucí knihovny předkládá zřizovateli ke schválení knihovní a výpůjční řád a další dokumenty nezbytné pro činnost knihovny.

Čl. 5

Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele svěřeného knihovně do správy (do užívání)

Obec svěřuje knihovně do správy (do užívání) k plnění schváleného předmětu činnosti svůj dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle inventárního soupisu provedeného ke dni 4. března 2002 (den před zřízením knihovny) a knihovní fond podle revize provedené ke dni 4. března 2002 (den před zřízením knihovny). (Protože obec je příslušnou legislativou zavázána k péči o svůj majetek a to včetně jeho evidence, nepředpokládá se, že by knihovna jako organizační složka dostala do správy nemovitý majetek, ale pouze do užívání nebytové prostory v majetku obce.).

Čl. 6

Hospodaření knihovny

 1. Knihovna je organizační složkou obce, nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv a zavazovat se s výjimkou případů, které jsou v této zřizovací listině jmenovitě uvedeny.
 2. Knihovna není oprávněna svěřený majetek obce dále půjčovat, nebo s ním nakládat tak, aby byl změněn jeho původní charakter a účel.
 3. Knihovna není samostatnou účetní jednotkou.
 4. Hospodaření knihovny je součástí hospodaření obce. Rozpočet knihovny je součástí rozpočtu obce, částka na zabezpečení činnosti knihovny je každoročně stanovována v rámci rozpočtu obce.
 5. Knihovně jsou (stanovit periodicitu, např. měsíčně, čtvrtletně) poskytovány z rozpočtu obce finanční zálohy v hotovosti (nebo zřízením běžného účtu u banky), které jí umožňují operativně zajišťovat běžnou pravidelnou činnost. Své výdaje hradí knihovna z těchto zdrojů.
 6. Nevyčerpanou provozní zálohu je knihovna povinna vrátit zřizovateli v termínu (určit termín).
 7. Knihovna je oprávněna vybírat příjmy v hotovosti (v souladu s ceníkem Výpůjčního řádu), o kterých vede evidenci a odevzdává je do rozpočtu obce (uvést v jakém termínu, režimu).
 8. Dalšími finančními zdroji knihovny mohou být např. účelové dotace (granty), finanční dary, sponzorské příspěvky apod. Tyto finanční zdroje musí být zaúčtovány tak, aby byl prokázán účel jejich využití.
 9. Průběh hospodaření vede knihovna v peněžním deníku v členění podle rozpočtové skladby. Údaje z peněžního deníku jsou převáděny do rozpočtu příjmů a výdajů zřizovatele v termínu (určit termín).
 10. Hospodaření se svěřeným majetkem a s peněžními prostředky zřizovatel pravidelně kontroluje.

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

 1. Knihovna je zřízena na dobu neurčitou.
 2. Ruší se zřizovací listina Obecní knihovny ve Velké Lhotě ze dne 6. června 1984, čj. 245/84

Ve Velké Lhotě razítko

dne 5. března 2002 a podpis starosty

Poznámka:

Text vzorové zřizovací listiny pro knihovny - organizační složky VZOR č. 2, je návrhem, který je určen větším (profesionálním) knihovnám tohoto typu. Při tvorbě konkrétní zřizovací listiny bude vždy nutné respektovat požadavky zřizovatele, jeho vnitřní směrnice atp. Výslednou podobu zřizovací listiny bude dobré vždy nechat prohlédnout právníkem.

Vzorová zřizovací listina č. 2 byla zpracována Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně z podkladu Mgr. Zemánkové, článků PhDr. Mockovčiakové a na základě zákonů č. 128/2000 Sb., 563/1991 Sb., 250/2000 Sb. a 257/2001 Sb. a byla připomínkována řediteli pověřených knihoven Středočeského kraje.

Mgr. Jan Helcelet, březen/duben 2002