Gen. Klapálka 1641
272 01 Kladno

Město Zlámaná Lhota

(okres Kladno, Středočeský kraj)

Zřizuje

na základě usnesení městského zastupitelstva čj 45/02 ze dne 5. února 2002 a v souladu se zákonem č. č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) příspěvkovou organizaci s názvem Městská knihovna ve Zlámané Lhotě

se sídlem: Zlámaná Lhota, Pospíšilova 395, PSČ 272 83

Identifikační číslo organizace: 00412821

a schvaluje s platností od 1. března 2002 pro Městskou knihovnu ve Zlámané Lhotě tuto zřizovací listinu:

Čl. 1

Vymezení základní účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti

Základní účel:

Městská knihovna ve Zlámané Lhotě (dále jen knihovna) je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické, informační a další služby vymezené v § 2, § 4 a §14 knihovního zákona č. 257/2001 Sb.

Předmět činnosti:

 1. Získávat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat univerzální a regionální knihovní fond (knihy, periodika, zvukové a zvukově obrazové dokumenty) a informace o obci.
 2. Zpřístupňovat uživatelům knihovní dokumenty i z fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní služby a zároveň prostřednictvím této služby zpřístupňovat uživatelům jiných knihoven vlastní fond.
 3. Poskytovat ústní i písemné bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše
 4. Zajišťovat zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací z Městského úřadu
 5. Umožňovat přístup k vnějším informačním zdrojům ze sítě Internet.
 6. Zpřístupňovat knihovní dokumenty z knihovních fondů jiných knihoven v rámci mezinárodních meziknihovních služeb.
 7. Pořádat kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti.
 8. Vydávat tematické publikace.
 9. Poskytovat reprografické služby.
 10. Zajišťovat v rámci platného legislativního rámce regionální funkce v kooperačním systému knihoven
 11. Další činnosti
 12. Vydat knihovní a půjčovní řád, v němž budou stanoveny podrobnosti poskytování knihovnických a informačních služeb.

Čl. 2

Statutární orgán knihovny

 1. Ředitel (vedoucí knihovny) je zaměstnancem příspěvkové organizace a je jmenován nebo odvoláván zastupitelstvem města Zlámaná Lhota (dále jen města).
 2. Jmenování i odvolání má písemnou formu.
 3. Ředitel (vedoucí knihovny) je zřizovateli odpovědný za činnost knihovny, za hospodaření s obecním majetkem, svěřeným knihovně do užívání, i za správnost nakládání s finančními prostředky podle platných právních předpisů.
 4. Zde je možné uvést vymezení kompetencí (např.: ty a ty věci může ředitel sjednávat a ty nemůže, může jmenovat svého náměstka a stanovit organizační strukturu, má zcela v kompetenci personální otázky, ředitel jedná jménem knihovny ve všech věcech atp.).
 5. Ředitel (vedoucí knihovny) předkládá zřizovateli ke schválení knihovní a výpůjční řád a další dokumenty nezbytné pro činnost knihovny.

Čl. 3

Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předávaného knihovně do správy

 1. Majetek, který se předává knihovně do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, a majetek, který má v nájmu, je vymezen v příloze, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
 2. Majetek, který je předán knihovně do správy, slouží k zajištění hlavního účelu, k němuž byla knihovna zřízena v souladu s čl. 1.
 3. Knihovna má právo hospodařit i s dalším majetkem, který nabude řádným způsobem od data účinnosti této zřizovací listiny.

Čl. 4

Vymezení majetkových práv ke svěřenému majetku

 1. Knihovna je oprávněna používat tento majetek v rámci předmětu hlavní i doplňkové činnosti výhradně sama, bez třetí osoby. Majetek se předává knihovně do správy na dobu jejího trvání.
 2. Knihovna se při hospodaření s finančními prostředky řídí ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Knihovna není oprávněna nakupovat akcie či jiné cenné papíry. Přijímat je jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna jen po předchozím souhlasu zřizovatele.
 3. Knihovna má k majetku ve vlastnictví města, který jí byl svěřen do správy, následující práva a povinnosti:
  1. využívat efektivně a ekonomicky účelně svěřený majetek
  2. s majetkem hospodařit bezúplatně
  3. svěřený majetek nesmí knihovna bez předchozího souhlasu zřizovatele prodat, směnit, poskytnout jako výpůjčku a darovat
  4. majetek je nedotknutelný, což znamená, že nesmí být zcizen, ani vložen do obchodní společnosti a nesmí jím být ručeno, nesmí být zatížen právem třetích osob zejména věcnými břemeny
  5. vést o majetku evidenci v souladu s účtovou osnovou a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, vydanou MF ČR, a vnitřní směrnicí, schválenou zřizovatelem
  6. knihovna je povinna se o majetek řádně starat, udržovat jej v dobrém a provozuschopném stavu včetně provádění technického zhodnocení, opravovat jej podle plánu oprav a údržby ve stanoveném rozsahu
  7. zabezpečovat provádění zákonných revizí a prohlídek
  8. inventarizovat svěřený majetek pravidelně jedenkrát ročně se stavem vždy k 31. 12. běžného roku, neurčují-li právní předpisy jinak'
  9. účetně odepisovat svěřený majetek v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, podle odpisového plánu, který je schvalován příslušným orgánem zřizovatele
  10. pojistit majetek svěřený do správy, pokud zřizovatel nerozhodne jinak
  11. pro hospodaření s majetkem zpracuje ředitel knihovny vnitřní směrnici, která po schválení zřizovatelem bude pro knihovnu závazná
  12. majetek se knihovně svěřuje s právy na vyřazení, likvidaci a prodej přebytečného a neupotřebitelného majetku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, za ceny v místě a čase obvyklé do hodnoty stanovené zákonem č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a v souladu s dalšími platnými právními normami
  13. knihovna je oprávněna nabývat majetek a věci pouze do vlastnictví zřizovatele
   (Pokud nechcete specifikovat všechny povinnosti knihovny při správě svěřeného majetku, je vhodná následující obecná formulace: Knihovna má při hospodaření s majetkem zřizovatele svěřeným jí do správy všechny povinnosti vlastníka )
 4. Zřizovatel schvaluje po skončení kalendářního roku výsledek hospodaření knihovny. V případě kladného hospodářského výsledku může schválit organizaci příděly do peněžních fondů (rezervní fond, investiční fond, fond odměn). V případě záporného hospodářského výsledku rozhoduje o vypořádání ztráty zřizovatel. Knihovna může posílit svůj investiční fond převodem z rezervního fondu jen ve výši písemně odsouhlasené zřizovatelem.
 5. Knihovna může pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
 6. Knihovna je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce nebo úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
 7. Knihovna je oprávněna přijímat na sebe závazek ručitele jen na základě předchozího písemného souhlasu zřizovatele, a to jen tehdy, jde-li o ručení za dlužníka, jímž je zřizovatel nebo jím zřízená či založená právnická osoba.
 8. Knihovna není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných daru zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb.
 9. Na prostory sloužící k zajištění hlavní činnosti může ředitel knihovny sjednat pronájem k výchovně vzdělávacím, sportovním či jiným účelům tak, aby nebyl narušen chod knihovny a hlavní účel, ke kterému byla zřízena, a to v souladu s platnými právními předpisy. Dlouhodobý pronájem nemovitého majetku (delší než 30 dní, nepřesahující dobu jednoho roku) může knihovna provádět bez předchozího souhlasu zřizovatele, pouze o tomto pronájmu bude zřizovatele písemně informovat. V případě uzavření nájemního vztahu budou vzájemná práva a povinnosti k pronajímanému majetku řešeny v nájemní smlouvě. Výnosy z pronájmu majetku svěřeného do správy knihovny budou příjmem knihovny (neurčí-li zřizovatel jinak).
 10. Nevyčerpané prostředky odvede knihovna do rozpočtu města, nestanoví-li zřizovatel jinak (poznámka: záleží na zřizovateli, jaký režim použití stanoví nevyčerpaným prostředkům - v případě knihovny ve Zlámané Lhotě stanovil zřizovatel takto) .
 11. Výnosy z prodeje přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku, uskutečněného na základě předchozího písemného souhlasu zřizovatele, po odečtení nákladů s prodejem spojených, jsou vždy příjmem města (podobně jako v poznámce u bodu 11).
 12. Knihovna hospodaří s knihovními fondy podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon)
 13. Všechen majetek pořízený knihovnou po 1. lednu 2002 (včetně darů a majetku odkázaného knihovně) je majetkem města.

Čl. 5

Okruhy doplňkové činnosti

Navazují na hlavní účel organizace , kterou jí zřizovatel povolí k tomu, aby mohla lépe využívat své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců; tato činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace a sleduje se odděleně (§ 27 odst. 2m, písm. g) zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu). Pokud příjmy z této činnosti nedosahují alespoň do výše vynaložených nákladů, pak by k jejímu provozování musely vést nějaké významné okolnosti ležící mimo ekonomickou úvahu. Příklady doplňkové činnosti: antikvariát, pronájmy vymezených prostor.

Čl. 6

Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena

Organizace se zřizuje na dobu neurčitou.

Ve Zlámané Lhotě dne 1. března 2002

razítko a podpis starosty

PŘÍLOHA

Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předávaného knihovně do správy

Majetek nemovitý

Budovy a stavby se stavebními parcelami:

 • dům čp. 23, Zlámaná Lhota, Pospíšilova 395 v hodnotě 826.000 Kč se stavební parcelou č. 826 o výměře 523 m2 v hodnotě 150.000 Kč
 • objekt bydlení, zaps. na výpisu z katastru nemovitostí LV (listu vlastnictví) č. 11023 pro obec a katastrální území Kladno
 • dům čp. 369, Zlámaná Lhota, Hakenova 58 v hodnotě 563.000 Kč se stavební parcelou č. 206 o výměře 436 m2 v hodnotě 89.000 Kč
 • občanská vybavenost, zaps. na výpisu z katastru nemovitostí LV č. 11023 pro obec a katastrální území Kladno

Pozemkové parcely:

 • pozemková parcela č. 1203 o výměře 58 m3
 • zahrada, zaps. na výpisu z katastru nemovitostí LV č. 11023 pro obec a katastrální území Kladno

Majetek dlouhodobý hmotný a nehmotný

Obec svěřuje knihovně do správy k plnění schváleného předmětu činnosti svůj dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle inventárního soupisu provedeného ke dni 28. února 2002 a knihovní fond podle revize provedené ke dni 28. února 2002.

Tato příloha je součástí zřizovací listiny a tvoří s ní úplné znění.

Poznámka:

- Text vzorové zřizovací listiny pro knihovny - příspěvkové organizace je návrhem, který chtěl přinést co nejvíce okolností, které by mohly / měly být ve zřizovací listině uvedeny (zvláště se to týká čl. 4 - Vymezení majetkových práv ke svěřenému majetku). Při tvorbě konkrétní zřizovací listiny bude vždy nutné respektovat požadavky zřizovatele, jeho vnitřní směrnice atp. Výslednou podobu zřizovací listiny bude dobré vždy nechat prohlédnout právníkem.

- Vzorová zřizovací listina č.1 byla zpracována Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně z podkladu zřizovacích listin SVK v Kladně, Hradci Králové atp., článků PhDr. Mockovčiakové a na základě zákonů č. 128/2000 Sb., 563/1991 Sb, 250/2000 Sb. a 257/2001 Sb., projednána v pracovní skupině knihovníku Středočeského kraje a připomínkována řediteli pověřených knihoven Středočeského kraje

Mgr. Jan Helcelet, březen 2002