Hlavní obsah stránky

UDÁLOSTI: Dvacátý šestý celostátní akviziční seminář – 2. část

DENISA SZAFFNEROVÁ szaffnerova@svkul.cz

Akvizice je jednou ze stěžejních činností v knihovnách. Na výsledky akvizice neboli doplňování knihovního fondu navazují další aktivity. O své zkušenosti z akviziční praxe a o aktuální informace z této oblasti se přijeli loni na podzim do Havlíčkova Brodu podělit knihovníci z celé republiky. Průběh semináře a další poznatky, které zde zazněly, jsou uvedeny v závěrečné druhé části příspěvku (1. část: Čtenář 1/2017, s. 16–18).

Nákup knih na MENDELU

Zjednodušení akvizice, přijímání cenových nabídek a vyhodnocení nabídek v novém elektronickém systému prezentovaly ve svém příspěvku Nákup knih na MENDELU od ledna 2016 Daniela Kopeczinski spolu s Vladimírou Perlovou z Ústřední knihovny Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU). Již na akvizičním semináři v roce 2014 pracovníci Knihovny univerzitního kampusu Masarykovy univerzity představili akviziční nástroj pro sdružené nákupy v knihovním systému Aleph. Ten pro ně byl inspirací. Po konzultaci s výrobcem knihovního systému a zástupcem Oddělení veřejných zakázek MENDELU se rozhodli získat interní finance univerzity na vývoj modulu pro zadávání nabídkových cen v rámci tohoto knihovního systému. Jedním z požadavků na nový modul bylo propojení s profilem zadavatele, které by umožňovalo autorizované přihlášení a podání nabídky ověřené elektronickým podpisem. Uvedený modul funguje a nový systém objednávek umožňuje provést veřejnou zakázku se všemi formálními náležitostmi. Zajišťuje výhodnější ceny, je transparentní (veřejně přístupný). Není třeba oslovovat dodavatele jednotlivě s každou poptávkou. Lze získat jednotlivé tituly, ne celý soubor. Celý proces se tím zrychlil. Modul pro příjem nabídek na nákup knih splňuje podle Oddělení veřejných zakázek univerzity všechny formální náležitosti. Zajímavostí je, že v MENDELU používají a budou používat představený modul pro průzkum trhu.

Letem světem periodik

Hana Nová z NK ČR ve svém příspěvku Letem světem periodik shrnula, co je nového v této oblasti. Připomněla, že akvizice je jednou ze stěžejních činností knihovny a ovlivňuje ji mnoho faktorů, zejména vydavatelská sféra. A naopak – výsledky akviziční práce mají přímý dopad na další knihovnické činnosti, především pak na služby knihovny. Dále se podrobněji zabývala vnitřními i vnějšími vlivy, které měly v poslední době nějaký účinek na doplňování periodik v knihovnách. Zahrnula do nich přechod z katalogizačních pravidel AACR2 na RDA, profil fondu a finanční možnosti knihoven, nárůst počtu periodik v elektronické podobě, samozřejmě legislativu a proměnlivou vydavatelskou sféru. Nevynechala ani faktor, kterým jsou naši čtenáři/uživatelé. Na závěr poutavým způsobem přiblížila zajímavé tituly vycházejících periodik a na odlehčení si pro přítomné připravila kvíz v podobě hádání obsahů periodik podle jejich kuriózních názvů.

Zemědělské a potravinářské časopisy

Oblasti akvizice periodik se na semináři věnoval i příspěvek Jana Doboše ze Zemědělského poradensko-vzdělávacího centra a Knihovny Antonína Švehly v Praze. V prezentaci Zemědělské a potravinářské časopisy vždy po ruce představil novou webovou aplikaci pro správu těchto časopisů pro veřejnost i pro zaměstnance knihovny. Knihovna je zaměřena na odborná periodika česká i zahraniční a spravuje celkem 8950 titulů. Za poslední tři roky jí přibylo 950 titulů, které získává formou nákupu, darů a ve velké míře mezinárodní výměnou.

Při nárůstu titulů vznikla v knihovně potřeba řešení, které by pomohlo při správě periodik, proto se rozhodli pro vytvoření vlastní aplikace na platformě Open source s využitím Webserveru Apache a převodníků z Aleph. Funkční moduly systému programují v jazyce PHP a JavaScript, vychází z redakčního systému Drupal ve verzi 8. Data se automaticky stahují z databáze Aleph (Oracle) a ukládají do vlastní databáze systému Drupal (MySQL). Data lze synchronizovat v libovolné periodicitě. Systém má vlastní datové struktury zcela odlišné od struktury dat v Alephu, importní modul proto musí provést vcelku náročnou transformaci dat a správný import údajů o periodikách je kritickým prvkem aplikace. Převodní struktury jsou jejich vlastním řešením a patří mezi nejnáročnější části systému. U každého odebíraného exempláře periodika evidují výpůjční status a dodavatele, u každé jednotky evidují ročník/číslo, předpokládaný termín dodávky čísla a datum skutečného dodání. Editace dat probíhá zadáváním nových titulů nezávisle na automatizovaném knihovním systému. Je nastavena synchronizace s Alephem. Lze sledovat využívanost titulů. Aplikace nabízí i využití pro čtenáře a systém nabízí další služby, které přímo nesouvisí se správou periodik. Např. statistické souhrny a výpisy dat z bibliografické a administrativní báze Aleph z různých hledisek, import uživatelů a jejich následný export do externí aplikace pro hromadný mailing a také správu obsahů a jejich doručování klientům.

Knihy z Knihy Zlín

Na semináři dostávají prostor i komerční přednášky z řad nakladatelů, vydavatelů či distribucí. Proto se svou prezentací Knihy z Knihy Zlín sluší každé knihovně dorazili představitelé Nakladatelství Kniha Zlín Pavla Gajdošíková a Marek Turňa. Referovali o produkci nakladatelství, přiblížili nám knižní svět z nakladatelského pohledu a informovali o aktuálních novinkách. Pro české knihovny, které jsou zapsány v evidenci knihoven ČR, má nakladatelství speciální nabídku zvýhodněných nákupů, tj. 35% slevu na všechny knihy, a navíc při nákupu nad 1000 Kč poštovné zdarma. U objednání knih přes e-shop je nutné uplatnit slevový kupón ve tvaru „knihovna“ a knihy se zasílají s fakturou k proplacení bankovním převodem.

Kniha není jen zbožím

Posledním hostem semináře byl Jozef Gross ze slovenské společnosti SLOVART-G.T.G. v Bratislavě. Byla tím zachována tradice zahraničních příspěvků – i v loňském ročníku vystoupil host ze Slovenska. Pan Gross si v příspěvku zvaném Kniha nie je len tovar připravil krátký průřez práce této firmy, vývoje trhu a současné situace, jakož i možnosti spolupráce, kterou dlouhodobě nabízí knihovnám. SLOVART-G.T.G., s. r. o., je společnost zabývající se distribucí odborné zahraniční literatury a patří na slovenském trhu k tradičním partnerům domácí odborné, ale i široké veřejnosti. Od roku 1993, kdy byla založena, rozvíjí své aktivity v poskytování kvalitních služeb (např. i rešerší) ve spojitosti s dovozem a vývozem literatury, a to zejména odborné. Díky dlouholetým osobním kontaktům se světovými i domácími vydavateli se snaží zajištovat jakoukoli literaturu v nejnižší ceně. Využívá výhody světových logistických a dopravních přepravců a jejich služeb tak, aby termín dodání byl co nejkratší a přepravní náklady byly pro konečného zákazníka nižší, než je běžná individuální poštovní přeprava. Knihovnám nabízí možnost nákupu zahraničních knih, dalších mediálních nosičů, on-line přístupů a zahraničních časopisů z různých vědních oborů. Podstatné je, že knihovnám v ČR zaručuje pro hladké dodání a účtování zaslání knih doručením balíku do ruky a fakturaci v českých korunách s platbou na účet vedený v ČR bez započítání poštovného.

Závěrem

Pěkné je, že závěrem semináře naše práce zpravidla nekončí. Akvizitéři mají nejen v jeho průběhu, ale i po něm možnost k debatám a navazování pracovních kontaktů. Příležitost k dalšímu setkávání měli i letos na nadcházejícím knižním veletrhu nebo ještě večer po semináři při kulturním programu, který zajistila pořadatelská krajská knihovna v krásném sále budovy Staré radnice. Připravené scénické čtení LiStOVáNí norskou knihou Tora Renberga Muž, který miloval Yngveho bylo pro mnohé příjemným zakončením dne.

Článek o akvizičním semináři připravuji do Čtenáře již čtvrtým rokem a k odborným tématům se snažím přidat i trochu svého osobního náhledu na proběhlý ročník. Možnosti mé invence mají sice určité hranice, přesto se pokusím o jakési shrnutí toho, co letos zaznělo a nejvíce mne zaujalo z pohledu mé práce akvizitéra v Severočeské vědecké knihovně. Nepochybně jsem zvědavá, kdo bude zvolen novým předsedou Sekce pro akvizici SDRUK, a přebere tak pomyslnou štafetu od Aleše Brožka. Sekce pro akvizici patří podle mého názoru mezi velmi aktivní sekce sdružení a věřím, že pod novým vedením bude i nadále v oblasti akvizice koordinovat spolupráci a napomáhat rozvoji odborných a veřejných knihoven. Jsem ráda za aktivitu kolegyně Prchlíkové ve sféře získávání především neprodejných publikací z univerzitních nakladatelství. Jsou významným obohacením fondu vědeckých knihoven a spolupráce knihoven je na tomto poli důležitá. V dobrém lze závidět knihovnám, které si samy nebo ve spolupráci se zástupci svého knihovního systému vytvořily potřebné doplňující akviziční nástroje či aplikace pro nákup a správu dokumentů. Vím, že na určité nadstavbě akvizičního modulu, který by mohl propojovat zadávání objednávek s internetovými obchody dodavatelů, pracuje i dodavatel našeho knihovního systému. Pokrok v tomto směru by znamenal usnadnění akviziční práce v naší knihovně. Ze společných jmenovatelů letošního ročníku akvizičního semináře bych tedy vyzdvihla pojem spolupráce. Je důležitá ve všech oblastech knihovnictví a na potřebných úrovních samozřejmě funguje. Jen bychom se mohli zamyslet, zda nemůžeme v knihovnách k součinnosti více přispět i svým dílem.

 

Pozn.: Jednotlivé prezentace i další informace jsou dostupné na webových stránkách SDRUK pod Sekcí pro akvizici: http://sdruk.mlp.cz/sdruk/planovane-akce/clanek/26-akvizicni-seminar-v-havlickove-brode/