Hlavní obsah stránky

NOVINKY KNIHOVNICKÉ LITERATURY

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://ipk.nkp.cz/?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

Construire des pratiques participatives dans les bibliothèques / sous la direction de Raphaëlle Bats. [Budování participačních postupů v knihovnách.] Villeurbanne: Presses de l´enssib, 2015. 157 stran. La Boîte à outils, 33.

ISBN 979-10-91281-58-4

Kea 40.340

Studia z dziejów książki, prasy i bibliotek: stan badań za lata 2010–2013 / praca zbiorowa pod redakcją Zdzisława Kropidłowskiego, Dariusza Spychały. [Studie z dějin knihy, tisku a knihoven: stav výzkumu za léta 2010–2013.] Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimiera Wielkiego, 2014. 394 stran: ilustrace, faksimile.

ISBN 978-83-7096-978-3

Kd T 239985

Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje v roce 2015. Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna, 2016. 1 CD-ROM.

ISBN 978-80-7052-119-9

Kqn 506/CD-ROM

Architektura knihoven

Katalog pro knihovny 3: materiály a pomůcky pro ochranu a opravy knih, knihovní nábytek, kompletní nabídka vybavení a doplňků pro knihovny / Ceiba. Brandýs nad Labem – Stará Boleslav: Ceiba s.r.o., 2016. 120 stran: barevné ilustrace.

Ac 9.867/B

SANNWALD, William W. Checklist of library building design considerations. [Kontrolní seznam pokynů pro projekty výstavby knihoven.] 6th edition. Chicago: ALA Editions, an imprint of the American Library Association, 2016. xiii, 269 stran.

ISBN 978-0-8389-1371-0

Aa 40.361

Organizace knihovních fondů

COYLE, Karen. FRBR: before and after: a look at our bibliographic models. [FRBR: před a potom: pohled na naše bibliografické modely.] Chicago: ALA editions, an imprint of the American Library Association, 2016. xv, 179 stran: ilustrace, tabulky.

ISBN 978-0-8389-1345-1

Od 40.362

OLIVER, Gillian a Ross HARVEY. Digital curation. [Správa digitálních dat.] Second edition. London: Facet Publishing, 2016. xvi, 224 stran: ilustrace.

ISBN 978-1-78330-097-6

Oaagb 40.411

Sítě knihoven

Guo jia shu guan nian bao 2015 = National Central Library annual report 2015 / issuer Tseng Shu-hsien. [Výroční zpráva Národní ústřední knihovny za rok 2015.] Taipei: Guo jia tu shu guan, 2016. 127 stran: barevné ilustrace.

ISBN 978-957-678-617-4

Taa 9.866/B

Výroční zpráva 2015 / připravil kolektiv autorů pod vedením Zuzany Strnadové. Praha: Muzeum hlavního města Prahy, 2016. 70 stran: barevné ilustrace.                

Tde 9.876/B

Vzdělávání knihovnických a informačních pracovníků

DÜREN, Petra. Bibliotheken als lernende Organisationen. [Knihovny jako vzdělávací organizace.] Berlin; München; Boston: De Gruyter Saur, 2015. vi, 149 stran: barevné ilustrace. Praxiswissen.

ISBN 978-3-11-035244-3

V 40.419

REMPEL, Hannah Gascho a Meribeth SLEBODNIK. Creating online tutorials: a practical guide for librarians. [Tvorba internetových výukových programů: praktická příručka pro knihovníky.] Lanham; Boulder; New York; London: Rowman & Littlefield, 2015. xix, 194 stran: ilustrace, tabulky. Practical guides for librarians, no. 17.

ISBN 978-0-8108-9243-9

V 40.364

KNIHOVĚDA

KŘÍŽ, Jan a kol. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: reflexe komunitární regulace a vybrané aplikační problémy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2015. 88 stran.

ISBN 978-80-87975-41-1

Xd 9.847/B

Lexikon des gesamten Buchwesens: LGB 2. Band 9, Lfg. 73. Register zu Bänden 1 bis 8 („A“ bis „Zyprische Schrift“). [Lexikon knižní kultury. Sv. 9, č. 73. Rejstřík k svazkům 1–8.] 2., völlig neu bearbeitete Auflage. Stuttgart: Hiersemann, 2016. vii, strana 625–692.

ISBN 978-3-7772-1605-8

X 40.328

SAUR, Klaus G., hrsg. Verlage im „Dritten Reich“. [Vydavatelé v „Třetí říši“.] Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2013. 261 stran: ilustrace, faksimile. Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie. Sonderbände, Sonderband 109.

ISBN 978-3-465-04175-7

Xc T 231549

Připravila MONIKA HRUŠKOVÁ