Hlavní obsah stránky

JAK NA TO: Knihovny a senioři

ZLATA HOUŠKOVÁ zlata.houskova@gmail.com

V posledních měsících roku 2016 spatřila světlo světa další z řady metodických příruček pro práci veřejných knihoven. Nese název Rovný přístup. Knihovna přátelská k seniorům. Vydala ji Národní knihovna ČR s podporou Ministerstva kultury ČR, autorsky ji připravila Sekce 60+ SKIP, která sdružuje knihovníky hlouběji se zabývající problematikou služeb knihoven seniorům (odtud název sekce). Příručka navazuje na publikaci Standard Handicap Friendly, vydanou v roce 2014 Národní knihovnou ČR rovněž s podporou Ministerstva kultury ČR.

Autorky publikaci připravily s využitím poznatků a zkušeností z desítek knihoven, řady informačních zdrojů i na základě konzultací s odborníky z oblasti andragogiky, gerontagogiky, sociální práce apod. Musely si především zodpovědět otázku, je-li vůbec třeba specifického přístupu a specifických služeb seniorům.

Senioři jako uživatelská skupina

Právě spolupráce a konzultace s odborníky potvrdily, že senioři jsou opravdu skupinou, jež je z hlediska změn fyzických i psychických dispozic, sociálních a materiálních podmínek, reálných i potenciálních mezigeneračních i jiných konfliktů specifická a také ohrožená sociální exkluzí, a že služby knihoven pro ně je tedy třeba koncipovat specifickým způsobem.

Navíc jde o skupinu, která početně trvale roste a podle všech demografických prognóz poroste v horizontu následujících 30 let ještě rychleji; zároveň jde o velmi významný segment uživatelské obce veřejných knihoven, jehož velikost pravděpodobně rovněž poroste. Věnovat se tedy metodice práce knihoven se seniory je opravdu věcí důležitou.

Parametry knihovny přátelské k seniorům

Autorky vytipovaly některé parametry, jichž by měla dosáhnout knihovna, která chce být považována za přátelskou k seniorům. Publikace poskytuje přehled těchto parametrů (standardů) a zároveň metodiku a doporučené postupy, jak jich dosáhnout. Je rozdělena do osmi kapitol a několika podkapitol; v každé je definován konkrétní „standard“, podrobně popsána metodika, uvedeny příklady dobré praxe a většinou též citována zpětná vazba seniorů. Devátá kapitola se sice nevztahuje k žádnému konkrétnímu standardu, je však z metodického hlediska vhodnou součástí publikace: je věnována problematice dobrovolnictví seniorů a také seniorům v knihovnách, včetně vymezení obecného legislativního a věcného rámce. Všem, které problematika zajímá, je k dispozici obsáhlý seznam vybraných doporučených zdrojů k dalšímu studiu.

Které standardy by tedy podle autorů měla plnit knihovna přátelská k seniorům? V publikaci se uvádějí:

I. Obecné požadavky

1. Knihovna vytváří podmínky pro rovný přístup ke službám a informacím.

2. Registrace do knihovny je poskytována seniorům za zvýhodněnou cenu.

II. Personál

1. Všichni pracovníci ve službách uživatelům mají znalosti projevů a důsledků stárnutí a stáří a dovednosti nezbytné pro poskytování služeb uživatelům – seniorům. Kvalifikace pracovníků v této oblasti je průběžně zvyšována.

2. V závislosti na velikosti populace je v knihovně zaměstnán pracovník, specialista na služby a komunikaci s klienty-seniory.

III. Fond a služby

1. Knihovna využívá všech prostředků vzdálené komunikace, nabízí dálkové služby.

2. Knihovna poskytuje službu doručování výpůjček do domu.

IV. Technické a materiální podmínky

1. Knihovna vytváří vhodné fyzické a technické podmínky a opatření umožňující samostatný pohyb a pobyt uživatelům-seniorům. Zajišťuje pravidelné kontroly funkčnosti speciálních opatření a vybavení.

V. Webové stránky knihoven

1. Webové stránky splňují pravidla přístupnosti pro seniory.

VI. Spolupráce a propagace

1. Knihovna spolupracuje s organizacemi zastřešujícími a sdružujícími seniory, především v dané lokalitě.

2. Ve spolupráci s těmito organizacemi zajišťuje knihovna vhodnou formou propagaci svých služeb seniorům.

VII. Akce

1. Knihovna pořádá aktivizační programy pro seniory, především vzdělávací aktivity. Minimálním požadavkem je Virtuální univerzita 3. věku.

VIII. Integrační aktivity

1. Knihovna pořádá cílené integrační/mezigenerační aktivity.

Tolik velmi stručná informace o příručce, kterou doporučujeme pozornosti knihoven. Za zmínku stojí, že informace o „standardu“ byla prezentována organizacím působícím v kultuře a vzdělávání dospělých na mezinárodní konferenci, kde vzbudila velký zájem v podobě objednávek publikace. To naznačuje, že snaha o zvyšování kvality služeb seniorům patří k prioritám celé řady těchto organizací a institucí napříč Evropou.

Publikace vyšla v nákladu 6500 kusů a byla distribuována prostřednictvím Svazu měst a obcí na jednotlivé obecní a městské úřady; distribuce do knihoven proběhla s pomocí krajských knihoven, eventuálně regionálních organizací SKIP.

Činnost Sekce 60+ v roce 2017

Sekce 60+ uspořádala během roku 2016 tři semináře, které přiblížily její koncept práce knihoven se seniory a zároveň byly věnovány v širší míře problematice stárnutí a stáří. Zájem o semináře byl velký; zúčastnilo se jich kolem stovky pracovníků knihoven z různých krajů. Další semináře proto sekce připravuje i na rok 2017. Bližší informace o činnosti sekce lze nalézt na webu http://www.skipcr.cz/odborne-organy/60.

Zájemci o členství a práci v sekci se mohou hlásit současné předsedkyni Haně Mazurové, ředitelce Městské knihovny Chrudim, na adrese mazurova@knihovna-cr.cz.