Hlavní obsah stránky

ZE SVĚTA

Zdroje jsou dostupné v Knihovně knihovnické literatury Národní knihovny ČR

V dánských knihovnách je v současnosti daleko méně knih na policích, zato knihovny mnohem více propagují literaturu ve světě umění, pořádají literární festivaly, výstavy a konference ve spolupráci s mnoha partnery. Knihovny zkoumají nové cesty a komunikační kanály v oblasti přiblížení literatury mladým uživatelům. Výzkum v Dánsku ukázal, že velikost knihovních fondů se od roku 2000 snížila o 44,6 %. Prokazuje se, že není důležité mít plné police knih – daleko významnější je aktivní práce s literaturou a čtenářem. Knihovny jako kulturní instituce propagující rozmanitými způsoby literaturu mají obrovský potenciál. Dnes se při práci s literaturou i autory musí více zaměřovat na výchovu a vzdělávání, organizovat čtenářské kluby, setkání s autory, spolupracovat v oblasti literatury se školami atd. Stále více dánských knihoven zaměstnává vysokoškolsky vzdělané specialisty z literární oblasti. Literatura bude vždy tvořit jádro zaměření knihovny, ale musí se propagovat novým způsobem – literatura je součástí regionální historie a může přispět k soudržnosti místní komunity. Uživatelé mají dnes mnoho způsobů, jak se dostat ke “své knize”, ale pokud v knihovně dostanou další nadstavbové služby spojené s literaturou, budou jistě knihovnu využívat. Knihovny se inspirují u muzeí a budují speciální knižní kolekce k určitým tématům. Ideální je vytvořit z knihoven producenty knih (např. kodaňská knihovna vydává knihy mladým básníkům a snaží se o propagaci poezie mezi mladou generací). Dánské knihovny se tak mění z pasivních hráčů na aktivní partnery v oblasti literatury.

(Scandinavian Library Quarterly – Volume 49, No. 4/2016, s. 9–11)

Vysoká škola v německém Zittau/Görlitz se snaží v rámci svých mezinárodních strategií přispět k další integraci střední a východní Evropy. Geopolitická situace v pohraničí je k této spolupráci předurčena a partnerské organizace v Polsku a Čechách s touto vysokou školou spolupracují dlouhodobě. V roce 2011 začala intenzivní spolupráce s knihovnou liberecké univerzity a později také s tamější krajskou knihovnou. V roce 2014 navázala německá vysoká škola spolupráci s vědeckým centrem Giant Mountain College v polské Jelení Hoře. Těžiště spolupráce spočívá ve výměně zkušeností a zkvalitnění služeb pro uživatele. Knihovny řeší problematická témata (např. klesající rozpočty), získávají nové poznatky a u svých zaměstnanců budují interkulturní kompetence. Výsledkem společných projektů vědeckých knihoven jsou velké pokroky v získávání znalostí a zavádění opatření na podporu informační gramotnosti studentů zapojených institucí. Velká očekávání mají všichni partneři od Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020.

(Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen – Jahrgang 9, Nr. 3, Dezember 2016, s.168–169)

O tématu otevřeného přístupu k informacím se diskutuje ve slovenských knihovnách již dlouho a univerzitní knihovna banskobystrické univerzity ho propaguje řadu let. Úřad vlády pro rozvoj občanské společnosti zpracovává od roku 2012 akční plány Iniciativy pro otevřené vládnutí. Už v roce 2015 se zde jako jedno z klíčových témat objevilo téma otevřeného vzdělávání a výzkumu. Otevřené vzdělávání se týká v první řadě odstraňování překážek ve vzdělávání (např. volným zpřístupněním obsahu a dat pro další využití). Může však jít i o kulturní změny, jako je posun k novým výukovým metodám a postupům. Vznik vzdělávacích materiálů ve veřejných institucích se většinou financuje z veřejných rozpočtů, a proto by měl být dostupný široké veřejnosti. Tyto iniciativy výrazně podporuje Evropská unie, která již v roce 2012 přijala Doporučení Komise o přístupu k vědeckým informacím a jejich uchovávání. Hlavní cíle Akčního plánu v oblasti otevřených vzdělávacích zdrojů se týkají zmapování existujících elektronicky dostupných vzdělávacích zdrojů a repozitářů a analýzy procesu získávání vzdělávacích materiálů pod otevřenou licencí Creative Commons. Tyto aktivity mají zvýšit povědomí studentů a pedagogů o otevřených vzdělávacích zdrojích a zapojení Slovenské republiky do evropských projektů, které podporují tvorbu, výměnu a opakované využití těchto zdrojů.

(Bibliotheca Universitatis – 12. ročník, číslo 2, 2016/2017, s. 18–21)

Připravil ROMAN GIEBISCH