Hlavní obsah stránky

NOVINKY KNIHOVNICKÉ LITERATURY

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://ipk.nkp.cz/?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken: Band 66, 2015/2016. [Ročenka německých knihoven: Sv. 66, 2015/2016.] Herausgegeben vom Verein Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2015. 566 stran.

ISBN 978-3-447-10337-4

Kc 40.426

Library and information science in the Middle East and North Africa. [Knihovny a informační věda na Blízkém východě a v severní Africe.] Edited by Amanda B. Click, Sumayya Ahmed, Jocob Hill and John D. Martin III. Berlin; Boston: De Gruyter Saur, 2016. xiii, 355 stran: ilustrace. Global studies in libraries and information, vol. 3.

ISBN 978-3-11-034172-0

Kfe 40.481

SEKERA, Jan Carlos, Iveta HEZKÁ a Věra SOUTNEROVÁ. Knihovnictví v Plasích: historie a současnost. Plasy: Město Plasy; Městská knihovna v Plasích, 2015. 38 stran: ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile, 1 erb. Tilia Plassensis, 12. svazek.

ISBN 978-80-260-9274-2

Kfda 9.891/B

STEPHENS, Michael. The heart of librarianship: attentive, positive, and purposeful change. [Srdce knihovnictví: pozorná, pozitivní a účelná změna.] Chicago: ALA Association, 2016. xv, 158 stran.

ISBN 978-0-8389-1454-0

K 40.467

Sítě knihoven

ČAS v roce 2015: ročenka České archivní společnosti. Praha: Česká archivní společnost, 2016. 308 stran: ilustrace.

ISBN 978-80-904688-9-4

Tm 9.884/B

Jahresbericht 2015. [Ročenka 2015.] Leipzig; Frankfurt am Main: Deutsche Nationalbibliothek, 2016. 86 stran: barevné ilustrace, tabulky.

ISSN 1864-2640

Taa 9.886/B

The power of our network: strategic plan 2015–2018. [Síla naší sítě: strategický plán 2015–2018.] Koninklijke Bibliotheek, National Library of the Netherlands. Haag: Koninklijke Bibliotheek, 2014. 24 stran: ilustrace.

Taa 9.893/B

Výroční zpráva Mapové sbírky PřF UK 2015. Editoři Eva Novotná, Lada Fenclová. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2016. 84 stran: ilustrace.

ISBN 978-80-7444-045-8

0aaf 9.887/B

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2015. Praha: Knihovna Akademie věd České republiky, 2016. 67 stran: ilustrace, tabulky.

ISBN 978-80-86675-29-9

Tc 9.875/B

Služby knihoven

FUTTERLIEB, Kristin a Judith PROBSTMEYER. Diversity Management und interkulturelle Arbeit in Bibliotheken.[Diversity management a interkulturní práce v knihovnách.] Berlin; Boston: De Gruyter Saur, 2016. xiv, 194 stran: ilustrace. Bibliotheks- und Informationspraxis, Band 57.

ISBN 978-3-11-033890-4

Sbd 40.482

ŠŤASTNÁ, Jaroslava. Když se řekne komunitní práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. 112 stran: ilustrace.

ISBN 978-80-246-3356-5

Sbd 40.420

VARNUM, Kenneth J., ed. Exploring discovery: the front door to a library’s licensed and digitized content. [Zkoumání objeveného: otevřené dveře ke knihovnickému licencovanému a digitalizovanému obsahu.] London: Facet Publishing, 2016. xii, 292 stran: ilustrace.

ISBN 978-1-78330-096-9

Sdg 40.410

Vzdělávání knihovnických a informačních pracovníků

FRANKS, Patricia C., Lori A. BELL a Rhonda B. TRUEMAN, eds. Teaching and learning in virtual environments: archives, museums and libraries. [Výuka a učení ve virtuálních prostředích: archivy, muzea a knihovny.] Santa Barbara, CA; Denver, Colorado: Libraries Unlimited, an imprint of ABC-CLIO, 2016. xv, 246 stran: ilustrace.

ISBN 978-1-4408-4174-3

V 40.291

SEADLE, Michael, Clara M. CHU, Ulrike STÖCKEL a Breanne CRUMPTON, eds. Educating the profession: 40 years of the IFLA Section on Education and Training. [Profesní vzdělávání: 40 let Sekce IFLA pro vzdělávání a školení.] Berlin; Boston: De Gruyter Saur, 2016. viii, 458 stran. IFLA publications, vol. 170.

ISBN 978-3-11-037526-8

V 40.480

Připravila MONIKA HRUŠKOVÁ