Hlavní obsah stránky

UDÁLOSTI: Etika a etiketa v práci knihovníka

PETRA ŠEVČÍKOVÁ sevcikova@svkos.cz

Pracovníci knihoven Moravskoslezského kraje měli 15. března 2017 možnost zúčastnit se šestihodinového semináře Etika a etiketa v práci knihovníka. Seminář uspořádala Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě.

Pro oživení dvou pojmů uvedených v názvu semináře: etika je věda o mravnosti a morálce. Pracuje s hodnotami dobra a zla. Etiketu pak chápeme jako soubor pravidel společenského chování. Seminář proběhl v prostorách Městské knihovny Frýdek-Místek a jeho lektorování se ujala Ing. Kateřina Michaliková.

Mezi účastníky byli jak ředitelé knihoven, kteří mnohdy jednají například s představiteli své zřizující organizace, tak pracovníci služeb, kteří pro změnu přicházejí běžně do styku se čtenáři a uživateli knihovny. Osvojení zásad etiky a etikety pro ně bylo velmi přínosné. Přitom se nikdo nemusel obávat jejich suchého výkladu. Seminář byl veden interaktivně a všichni se zapojovali do úkolů a cvičení, které si lektorka připravila. Zároveň prokládala seminář názornými videoukázkami různých společenských situací, ve kterých byly patrné chyby, kterých se protagonisté dopustili.

Představujeme se

Seminář nemohl začít jinak než představováním. Sama lektorka seznámila všechny přítomné se svými profesními zkušenostmi. Vybídla je, aby si ve dvojicích připravili pár slov k vzájemnému představení. Na tento úvod pak navázala základními pravidly, která by měla být ve společnosti při představování dodržována. Následovaly dva příklady, které popisovaly osoby, jež mají být vzájemně představeny. Úkolem bylo určit, v jakém pořadí k tomu dojde. Jak vy byste vyřešili tuto situaci?

 

 

 

Řešení:

1. Muži se pozdraví.

2. Mladší muž představí svou ženu a starší žena jí podá ruku.

3. Poté představí starší muž svou ženu a ta podá ruku mladšímu muži.

4. Nakonec podává ruku mladší žena staršímu muži.

 

Etika a etický kodex

Část, která byla věnována etice, se opírala o Kodex etiky českých knihovníků.1 Zda a nakolik ho účastníci semináře znají, si mohli prověřit v kvízu. Na základě těchto poznatků pak byli rozděleni do skupin a vytvářeli vlastní zásady společenského chování knihovníka, které následně prezentovali. Všichni se shodli, že knihovník by měl zachovávat hodnoty, jako jsou profesionalita, ochota pomoci, loajálnost, ohleduplnost či úcta k lidem.

Etiketa

Nebyla opomenuta ani některá z pravidel společenského chování podle Jiřího Gutha-Jarkovského, která pomáhají řešit běžné životní situace, jako je setkání ve dveřích, chůze po schodech, po ulici apod. Velice jsme se pobavili při řešení zasedacího pořádku v automobilu. Vybraní jedinci si vylosovali role, které je postavily do různých profesních funkcí, a podle toho měli usednout na správné místo v automobilu. Kde je nejčestnější místo? Které místo zaujme hostitel či nejmladší osoba?

Nepovšimnuta nezůstala ani otázka tzv. dress code. Panovala shoda v tom, že každý knihovník by se měl slušně a čistě oblékat, zvláště když pracuje ve styku se čtenáři a uživateli. Některé knihovny mají tuto problematiku zapracovánu ve svém vnitřním předpisu zaměstnavatele o požadavcích na oblékání a vzhled zaměstnanců. Přiměřené musí být také chování knihovníka. Nepřípustné je jednat s obsluhovaným klientem neuctivě, řešit před ním osobní záležitosti či vnitřní záležitosti organizace.

Účastníci hodnotili seminář velmi pozitivně. Ocenili především lektorčinu znalost probírané tematiky, srozumitelnost výkladu, povzbuzování k aktivitě i schopnost zodpovědět jejich dotazy. Je patrné, že čas investovaný do účasti na této akci nebyl rozhodně promarněný.

 

1  Kodex je dostupný na webových stránkách SKIP http://www.skipcr.cz/co-je-skip/kodex-etiky.