Hlavní obsah stránky

UDÁLOSTI: O roli knihoven v budoucnosti: Generation Code: born at the library

VLADANA PILLEROVÁ Vladana.Pillerova@nkp.cz

Ve dnech 18. a 19. října 2016 se v Evropském parlamentu uskutečnila akce Generation Code: born at the library1, spojená s interaktivní výstavou. Veřejné knihovny unijních zemí se snažily poslancům evropského parlamentu prezentovat své aktivity v těch nejpokročilejších oblastech digitálního světa, jako je programování, kódování a robotika. Česká republika zde měla také svého zástupce.

Akci organizovala iniciativa Public Libraries 2020. Jedná se o důležitý evropský program, který se snaží dlouhodobě prosazovat veřejné knihovny. Součástí akce bylo setkání zástupců veřejných knihoven všech členských států EU s poslanci Evropského parlamentu a debata o reformě autorského zákona.

Program Public Libraries 2020

Program Public Libraries 20202 (dále PL2020) vznikl pod záštitou nadace The Reading and Writing Foundation. Tuto nadaci založila v roce 2004 nizozemská princezna Laurentien s cílem řešit v Nizozemsku negramotnost strukturálně. Finančně je PL2020 zajišťován z grantu Nadace Billa a Melindy Gatesových. Jeho cílem je dlouhodobě zvyšovat povědomí o důležitosti veřejných knihoven jako moderních vzdělávacích center. Usiluje na půdě orgánů EU, zejména v Evropském parlamentu, o vytvoření a uplatnění politiky ve prospěch veřejných knihoven, s důrazem na využití moderních výpočetních a komunikačních technologií a rozšíření znalostí a dovedností pro práci s informačními a komunikačními technologiemi (ICT – Information and Communication Technologies) mezi obyvatel-stvem, zvláště znevýhodněnými skupinami.

PL2020 spojuje knihovnické organizace a obhajuje je napříč EU, snaží se zvýšit povědomí o smyslu veřejných knihoven jako partnerů pro sociální a ekonomický rozvoj v souladu se Strategií Evropa 2020. PL2020 se snaží podporovat a propagovat cesty, kterými knihovny přispívají k plnění hlavních cílů evropské politiky v oblastech sociální inkluze, digitální inkluze a celoživotního vzdělávání.

SKIP zahájil spolupráci s PL2020 v roce 2013, kdy se za Českou republiku podílel na publikaci Zpráva o knihovnách napříč Evropou3, která vznikla v témže roce. Shrnula výsledky průzkumu, který probíhal v celé Evropě a zjišťoval, jak uživatelé veřejných knihoven vnímají přínos ICT v knihovnách.

Digitální schopnosti občanů EU

Říjnová akce v Evropském parlamentu byla tedy jednou z dalších aktivit PL2020, jejímž cílem bylo prezentovat evropským poslancům, co vše už nyní knihovny pro získání digitálních schopností občanů dělají a co vše by mohly dělat, pokud by měly podporu, kterou by si zasloužily.

Digitální způsobilost je nyní velkým tématem Evropské komise (EK). Podle EK má v oblasti digitálních technologií 32 % pracovní síly v EU jen malé nebo žádné takové schopnosti, a to navzdory faktu, že jsou čím dál důležitější pro plnohodnotné zapojení do moderní společnosti. Šedesát pět tisíc veřejných knihoven v EU jsou tím prvním místem, kde lze tyto schopnosti v oblasti digitálních technologií rozvíjet mimo instituce formálního vzdělávání. Knihovny mají velkou tradici v poskytování přístupu k ICT, internetu a nástrojům, které pomáhají zlepšit digitální způsobilost – a to od těch základních praktik, jako je orientace na webu, až k těm pokročilejším, jako je kódování či robotika.

Existuje mnoho veřejných knihoven, které již tuto problematiku řeší a poskytují lidem ve své komunitě možnost zlepšování digitálních dovedností. Bylo by však prospěšné, aby existovaly strategie, které veřejné knihovny v těchto aktivitách podpoří a umožní jim je v budoucnu ještě zintenzívnit. Společnost by měla podporovat digitální tvorbu a programování již od raného věku nejen ve škole, ale také ve volném čase a vybavit příští generaci znalostmi, které budou jednou potřebovat ke své práci.

Aktivity knihoven

Akce poskytla účastníkům příležitost zažít na vlastní kůži ukázky takových aktivit, které již probíhají v některých knihovnách v Evropě. Ze zajímavých počinů to byly např. virtuální brýle Oculus Rift určené pro vzdělávací programy a 3D tiskárna – oboje přivezla veřejná knihovna z německého Kolína nad Rýnem. Interaktivní projekci na podlaze zase představilo polské sdružení Sep Meritum, čtecí software pro zrakově postižené vyvíjí knihovna ve francouzském Lyonu. Také Velká Británie, Belgie, Nizozemsko, Rumunsko, Litva a Španělsko měly na výstavě své prezentace. Navíc bylo možné navštívit workshopy, které aktivní knihovny pro návštěvníky připravily.

Dalším důležitým cílem akce bylo dosáhnout toho, aby zástupci veřejných knihoven ze všech členských států EU byli přítomni na jednom místě a mohli se setkat s poslanci Evropského parlamentu svých zemí během speciálně zorganizovaných jednání „Meet and Greet“. Při nich si bylo možné vyměnit vzájemně názory na to, jak veřejné knihovny v jednotlivých státech čelí výzvám spojeným s prudkým rozvojem informačních a digitálních technologií ve společnosti. Došlo téměř ke stovce takových setkání.

Zástupci za ČR se podařilo uskutečnit čtyři schůzky s europoslanci nebo jejich asistenty, na kterých byli podrobně informováni o současné situaci veřejných knihoven v ČR. Na knihovny si udělali čas europoslanci Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer a Pavel Svoboda. Pavel Svoboda je předsedou Právního výboru při Evropském parlamentu. Při krátkém rozhovoru s ním byla především zdůrazněna problematika autorského zákona v souvislosti se službami veřejných knihoven. Navázán byl také kontakt s poslancem Luďkem Niedermayerem, který velmi usiluje o rozšíření dobrovolnického hnutí CoderDojo do České republiky a požádal SKIP a veřejné knihovny při tomto snažení o spolupráci. CoderDojo4 jsou bezplatné kluby programování pro děti a mládež ve věku 7–17 let, které fungují po celém světě. Mnoho z nich organizačně zajišťují právě veřejné knihovny.

I europoslanci Pavel Svoboda a Luděk Niedermayer (vlevo) přišli v Bruselu podpořit české veřejné knihovny (Foto: archiv V. Pillerové) I europoslanci Pavel Svoboda (vpravo) a Luděk Niedermayer přišli v Bruselu podpořit české veřejné knihovny (Foto: archiv V. Pillerové)

V rámci PL2020 byly také předem vytvořeny pro všechny členské země barevné reprezentativní letáky s informacemi o knihovnách, které pak měli všichni zástupci k dispozici. Leták obsahuje základní fakta o veřejných knihovnách v jednotlivých zemích, tedy především počty knihoven, výpůjček, čtenářů a jiné základní statistické údaje. Hlavním smyslem je však prezentovat knihovny jako místa, kde lidé získávají digitální kompetence. Proto leták obsahuje také informace o tom, jaké mají občané jednotlivých zemí dovednosti v oblasti ICT, jaká je v zemi míra osob s nízkou čtenářskou a matema-tickou gramotností, jaké procento občanů se účastní celoživotního vzdělávání a některé další. Letáky nejprve vyšly v angličtině a násled-ně byly přeloženy do jazyků jednotlivých členských států (pozn. red.: leták o ČR byl již publikován na zadní straně obálky lednového čísla Čtenáře z letošního roku; je rovněž k dispozici ke stažení na http://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/pruzkumy/letak).

Závěrem

Z účasti na akci vyplynulo důležité zjištění, že česká knihovnická obec vidí budoucnost veřejných knihoven, jejich priority a směřování podobně jako ostatní evropské státy a evropské knihovnické iniciativy. Veřejné knihovny mají lidem stále co nabídnout a jejich role v místní komunitě nabývá na významu. Můžeme si jich cenit pro jejich oddychovou a relaxační funkci, vzdělávací funkci, ale také pro neutrální a důvěryhodné prostředí, ve kterém své služby poskytují všem bez rozdílu.

 

1 Více o akci na https://storify.com/PublicLibraries/generation-code-born-at-the-library

2 Více o programu na http://www.publiclibraries2020.eu/content/about-us

3 Ke stažení – http://ipk.nkp.cz/docs/CrossEuropeanLibrariesSurveyCZE_cor.pdf

4 Více na www.coderdojo.cz