Hlavní obsah stránky

Noví nositelé Medaile Z. V. Tobolky

Medaile Z. V. TobolkyBěhem prvního dne konference Knihovny současnosti se již tradičně předávají Medaile Z. V. Tobolky. Bylo tomu tak i 6. září 2016. Ceremoniál moderovaný autorem následujících řádků uvedl předseda SDRUK RNDr. Tomáš Řehák. Výstižnými slovy vyjádřil potřebu oceňovat osobnosti českého knihovnictví a dávat mladým knihovníkům vzory. Poté požádal ředitele odboru umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury Mgr. Milana Němečka, Ph.D., a předsedu správní rady Nadace knihoven ČR Ing. Jiřího Miku, aby se k němu připojili a společně předali medaile za významný přínos k rozvoji českého knihovnictví pětici žen. Místo květin tentokrát všechny dostaly balíček se zeminou a semínky petúnie s doporučením, aby o rostlinky pečovaly se stejnou láskou jako o knihovnu či její oddělení, které řídí.

PhDr. Václava HorčákováPhDr. Václava Horčáková ukončila v roce 1983 studium oboru historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a nastoupila do Okresního muzea okresu Praha-východ v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi. V letech 1983–1989 absolvovala postgraduální studium muzeologie na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Od roku 1989 pracuje v knihovně Historického ústavu Akademie věd ČR, kde v současné době zastává funkci vedoucí samostatného oddělení historické bibliografie. Je autorkou mnoha důkladných oborových a personálních bibliografií českých historiků. Pod jejím vedením a s jejím spoluautorstvím každoročně vycházela tištěná ročenka Bibliografie dějin Československa. Medaile Z. V. Tobolky jí byla udělena za její dlouhodobý přínos české bibliografii a především za úspěšnou realizaci projektu Bibliografie dějin Českých zemí v rámci programu MŠMT.

Ing. Libuše Nivnická Ing. Libuše Nivnická vystudovala Vysokou školu zemědělskou v Brně, obor provoz a ekonomika zemědělství, na Přírodovědecké fakultě UK v Praze absolvovala obor geologie v postgraduálním studiu a na Pedagogické fakultě UK angličtinu pro zahraniční experty. V roce 2003 ukončila na Ústavu informačních studií a knihovnictví v Praze studium Úvod do knihovnických a informačních služeb. Do Knihovny Jiřího Mahena nastoupila v roce 1991 jako vedoucí ekonomicko-správního útvaru, od roku 1996 ji řídí. Podařilo se jí dostat knihovnu mezi přední profesionální a moderní instituce společenského a kulturního typu uznávané jak u nás, tak v zahraničí. Je tajemnicí Ústřední knihovnické rady, místopředsedkyní SKIP ČR, předsedkyní regionálního výboru SKIP Velká Morava a zastává řadu dalších funkcí. Od roku 2013 je nositelkou Ceny českých knihovníků.

Zuzana Petrášková, prom.fil.Zuzana Petrášková, prom.fil. se věnovala hudebně dokumentační práci již během studií hudební vědy na Filozofické fakultě UK a po jejich ukončení v roce 1972. V roce 1987 byla přijata jako odborná pracovnice do hudebního oddělení NK ČR, od roku 1998 je řídí. Od roku 1989 vede českou redakci soupisu hudebních pramenů RISM. V letech 2000–2004 se pod jejím vedením podařilo zpracovat cenné hudební sbírky a předat je do mezinárodní evidence RISM. V roce 2004 koordinovala výstavní a publikační činnosti na projektu Bibliotheca Sonans v rámci evropského programu Culture 2000. V letech 2006–2011 pokračovala jako řešitelka dalšího projektu Budování databáze rukopisných a tištěných hudebních pramenů uložených ve sbírkách na území Čech a Moravy. Soupisu hudebních pramenů se věnuje dosud. Několik let působila jako předsedkyně České národní skupiny IAML.

Mgr. Iva ProcháskováMgr. Iva Prochásková absolvovala v roce 1979 Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor překladatelství a tlumočnictví, a v roce 1983 postgraduální studium knihovnictví a vědeckých informací. V letech 1979–1981 pracovala ve Středisku vědecko-technických informací IKEM Praha, poté přešla do Ústřední knihovny tehdejší VŠCHT Pardubice (dnes Univerzita Pardubice), kde působí dodnes. V roce 1992 byla jmenována vedoucí Univerzitní knihovny. Při vzniku Asociace knihoven vysokých škol v roce 2002 byla zvolena místopředsedkyní jejího výkonného výboru, v letech 2008–2013 působila jako jeho předsedkyně (a současně členka Ústřední knihovnické rady). Zabývá se mj. organizací a řízením knihoven, oblastí elektronických informačních zdrojů a služeb, je řešitelkou a členkou realizačních týmů řady významných projektů.

Mgr. Blanka SkučkováMgr. Blanka Skučková po vystudování vědeckých informací a knihovnictví se specializací knihověda na Filozofické fakultě UK v roce 1995 pracovala do března 2000 ve Strahovské knihovně. Poté nastoupila na Ministerstvo kultury do oddělení literatury a knihoven v odboru umění a knihoven. V něm začínala jako referentka pro dotační řízení Knihovna 21. století a zároveň měla na starost knihovny zřizované Ministerstvem kultury ČR. Od roku 2004 do současnosti je vedoucí oddělení literatury a knihoven. Na ministerstvu odpovídala za přípravu řady koncepčních materiálů a doporučení. Díky její iniciativě a podpoře se od roku 2007 daří provádět pravidelné celostátní průzkumy čtenářství dospělé a dětské populace. Medailí se oceňuje též její otevřenost a vstřícnost při určování priorit dotačních programů MK ČR v součinnosti s celou knihovnickou komunitou.

(abr)