Hlavní obsah stránky

JAK NA TO: Kde a jak hledat důvěryhodné informace z oblasti medicíny a zdravotnictví

DAGMAR MARUŠÁKOVÁ dagmar.marusakova@kfbz.cz

V loňském roce se v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně konal kurz Zdraví na internetus podnázvem Kde a jak hledat důvěryhodné informace o zdraví. Byl realizován s podporou Ministerstva kultury ČR z dotačního programu VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků a byl určen pro knihovníky Zlínského kraje. Kurz představil volně dostupné informační zdroje z oblasti zdravotnictví, lékařství a ošetřovatelství. Účastníci se formou praktických ukázek seznámili s vyhledáváním v databázích a portálech Medvik, Bibliographia medica Čechoslovaca, PubMed. Dále se dozvěděli o nabídce služeb Národní lékařské knihovny v Praze, tezauru MeSH, volně dostupných elektronických časopisech, zdravotnické statistice a legislativě. V návaznosti na tento kurz vznikl také následující článek, který nabízí informace dalším zájemcům o danou problematiku.

Když mě oslovila kolegyně, která v naší knihovně organizuje vzdělávání, zda bych nechtěla připravit pro knihovníky kurz o vyhledávání zdravotnických informací, řekla jsem si, že tak alespoň využiji své znalosti z předchozího působení v odborné lékařské knihovně. Zvlášť když jsem se při práci se čtenáři v oddělení pro dospělé v Krajské knihovně setkala s mnoha dotazy z této oblasti – a to jak ze strany studentů při psaní středoškolských a vysokoškolských prací, tak ze strany běžných čtenářů-laiků. Informační zdroje, které jsem v kurzu představila, jsou volně dostupné a nabízí skutečně kvalitní a relevantní odborné informace. Cenné jsou především pro rešeršéry, ale využije je každý knihovník v knihovně veřejného typu.

Bibliographia medica Čechoslovaca

Základním informačním zdrojem, kterému jsem se v kurzu věnovala nejvíce, je Bibliographia medica Čechoslovaca (dále jen BMČ). Je to národní registrující bibliografie, která v odvětví lékařství (biomedicíny) a zdravotnictví zachycuje od roku 1947 veškeré odborné písemnictví vydávané na území České republiky a práce českých autorů vydané v zahraničí. Do roku 2000 byla její součástí i lékařská literatura vycházející na Slovensku. Zpracovává ji Národní lékařská knihovna v Praze (dále jen NLK) a je vydávána na DVD Bibliomedica nebo je online přístupná v portálu Medvik. V počítačové podobě jsou zpracovány roky 1951–1956, 1958, 1961–1964, 1967 až do současnosti, ostatní ročníky jsou v knižní podobě. NLK postupně pracuje na jejich převodu do elektronické podoby.1 V současné době je v elektronické podobě cca 855 000 záznamů.2

Většina záznamů v BMČ je indexována podle tezauru Medical Subject Headings (MeSH), abstrakty se neindexují. Americký tezaurus MeSH je slovník určený pro zpracování, pořádání a vyhledávání biomedicínských informací. Tezaurus je vytvářen v U. S. National Library of Medicine v Bethesdě (Maryland, USA) již od roku 1960 a v současnosti patří k nejrozšířenějším oborovým tezaurům. Institucím, které mají zájem překládat tezaurus do národního jazyka, je poskytován zdarma. Překlad do českého jazyka zajišťuje NLK od roku 1977 a každoročně ho aktualizuje.3 BMČ zpracovává monografie, analyticky pak odborné časopisy, sborníky a kapitoly v knize. Ročně přibude do databáze přibližně 25 000 nových záznamů. Je to informační zdroj nejen pro lékaře a nelékařský zdravotnický personál, ale i pro studenty, knihovníky a laiky.

Portál Medvik

Vstupní obrazovka portálu Medvik

Pro práci v BMČ jsme v kurzu využili online přístup z portálu Medvik – http://www.medvik.cz/bmc/. Tento portál je jakousi bránou k informacím, umožňuje prohledávat všechny báze integrované v systému Medvik: BMČ, katalog NLK a dalších zapojených knihoven, bázi jmenných a věcných autorit, heslář MeSH a adresář lékařských a zdravotnických knihoven v ČR. Prostředí Medviku je přehledné a intuitivní, umožňuje rychlé a uživatelsky přívětivé vyhledávání odpovídající očekáváním uživatelů ve 21. století. Důraz je kladen zejména na jednoduchost rozhraní, možnost plnotextového hledání v integrovaných datech, fasetovou navigaci a využití a zviditelnění tezauru MeSH. Právě vyhledávání podle tohoto oborového tezauru je velmi snadné a komfortní, a pokud se knihovník naučí ho používat, usnadní mu to orientaci a vyhledávání v cizojazyčných zdrojích, například v dále zmiňovaném PubMedu.

Uživatelům je k dispozici kvalitně zpracovaná nápověda, která provází jednotlivé způsoby vyhledávání. Pro snadnější orientaci v typech dokumentů je každý záznam označen příslušnou ikonou. Databáze totiž obsahuje kromě monografií a časopiseckých článků také recenze, abstrakty, grantové zprávy, disertace nebo kapitoly z knih. Funguje prohledávání „viz“ odkazů v autoritních souborech (MeSH, personální autority atd.), propojení na plné texty v Digitální knihovně NLK a na online verze časopisů. K některým dalším nabízeným službám portálu nebo plným textům mají však přístup jen registrovaní čtenáři NLK. Pro vzdálené uživatele, kteří by rádi využívali předplacené elektronické zdroje, zavedla NLK registraci tzv. online uživatele, kdy lze po zaslání přihlášky a zaplacení ročního poplatku získat přihlašovací údaje pro vstup do online zdrojů.

V praktické části kurzu si účastníci zkoušeli vyhledat záznamy pro libovolná témata, například očkování u dětí, náhrada kyčelního kloubu, problémy při kojení, složení mateřského mléka, laktační psychóza, správný postup při dezinfekci rukou, psychologie nadaných dětí apod. Vyzkoušeli jednoduché i rozšířené vyhledávání, hledání přesných frází, pravostranné rozšíření slov, používání operátorů, kombinování různých druhů vyhledávacích polí a hledání podle rejstříků. Naučili se tematicky zužovat (zpřesňovat) dotaz pomocí MeSH tag clouds a limitovat podle filtrů (např. podle roku vydání, jazyku dokumentu, země vydání, typu dokumentu, autora apod.). Dále se seznámili s detailními záznamy různých druhů dokumentů, jejich strukturou, abstrakty, hesly MeSH a možnostmi získání plných textů. Pro výsledky hledání měli možnost zvolit libovolné zobrazení, řadit je podle různých kritérií. Důležité bylo naučit se označit relevantní záznamy, pracovat se schránkou a exportovat výstupy.

Časopisy jako zdroj informací

Při práci v databázi BMČ jsme se nejvíce věnovali nalezeným záznamům článků z časopisů. Mnohé totiž obsahují odkazy na domovské stránky časopisů, kde je možné získat plné texty článků. Tyto odkazy mají zejména novější záznamy, u starších je třeba si otevřít záznam konkrétního titulu časopisu, kde najdeme aktuální údaje o dostupnosti a odkazy na vydavatele. Z webových stránek NLK se dozvíme, které časopisy jsou do databáze BMČ excerpovány – http://www.nlk.cz/informace-o-nlk/odborne-cinnosti/bmc/seznam-excerpovanych-titulu. Prostřednictvím tohoto seznamu se lze napojit na jednotlivé tituly do portálu Medvik, kde ze záznamu časopisu získáme informace o jeho zaměření, vydavateli, retrospektivě, a součástí záznamu jsou odkazy na články publikované v daném časopise za jednotlivá období (roky). Dále se dozvíme o jeho případné online dostupnosti, jak pro registrované čtenáře NLK v Digitální knihovně nebo elektronických zdrojích, tak o volném zpřístupnění vydavatelem. Některé tituly jsou vydávány již jen v elektronické formě, zvlášť zdravotnické a sociální fakulty vysokých škol takto volně zpřístupňují svá periodika, která představují neocenitelný zdroj informací. Časopisecké články aktuálně reagují na vývoj v dané oblasti. Mnohá témata nejsou dostatečně zpracována v monografiích a článek je často jediný zdroj informací. Hlavně pro knihovny s právem povinného výtisku je to možnost, jak využít a propagovat svůj fond periodik.

Informace o zdraví a nemocech pro veřejnost na webu NLK

NLK patří k veřejným specializovaným knihovnám, jejichž posláním je zajišťovat přístup k odborným zdravotnickým informacím. Je odbornou knihovnou, kde jsou předmětem činnosti informace vědecké, tedy věrohodné. Kromě odborných dokumentů zpřístupňuje také populárně vědeckou a naučnou literaturu pro pacienty a širokou veřejnost.4Na svých webových stránkách http://www.nlk.cz/sluzby/kategorie-uzivatelu/laici poskytuje v rámci zvyšování zdravotní gramotnosti informace pro uživatele-laiky. Zájemci o zdravý životní styl, prevenci, první pomoc či řešení drobných zdravotních problémů zde mohou nalézt záznamy o dokumentech s tematikou zdraví a nemocí určené laické veřejnosti, které má NLK ve svém fondu, a odkazy na důvěryhodné webové stránky. Uživatelé mohou využít zpracovaného návodu, jak postupovat při hledání populárně naučné literatury o určitém onemocnění v portálu Medvik. Existuje nepřeberné množství webových stránek pro vyhledávání informací o tělesném a duševním zdraví a diagnostice a léčbě chorob – jak si ověřit důvěryhodnost webových stránek poradí Pacientův průvodce po webu. Čtenářům, kteří rádi čtou knihy z lékařského prostředí, příběhy známých lékařů nebo významných objevů, pomůže při výběru odkaz Medicína v literatuře.

Zdravotnická statistika a legislativa

Ústav zdravotnických informací a statistiky http://www.uzis.cz/ publikuje online mezinárodní klasifikace nemocí, zdravotnické ročenky ČR a jednotlivých krajů, adresáře poskytovatelů zdravotnických a lékárenských služeb v ČR, údaje zdravotnické statistiky sledovaných oblastí a parametrů. Statistické ročenky ČR, krajské ročenky a další statistiky najdeme online na webu Českého statistického úřadu https://www.czso.cz/.

Informace o léčivech a zdravotnických prostředcích jsou k dispozici ve Věstníku SÚKL http://www.sukl.cz/sukl/vestnik-suklVěstník Ministerstva zdravotnictví ČR je resortní publikační prostředek, kde se uveřejňuje metodika, zákony nebo cenové předpisy http://www.mzcr.cz/Legislativa/obsah/vestnik-mz_1768_11.html.

PubMed

Na závěr kurzu jsme si krátce představili i jeden cizojazyčný zdroj. PubMed je volně přístupné rozhraní k databázi MEDLINE, která obsahuje citace a většinou i abstrakty biomedicínských odborných článků v angličtině i národních jazycích. V současné době je zde k dispozici více než 25 milionů záznamů. PubMed je provozován U. S. National Library of Medicine – National Institutes of Health (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed). U většiny článků je i odkaz na plný text, ten však již může být zpoplatněn vydavatelem příslušného časopisu nebo být přístupný v licencovaných databázích. Velké množství článků je volně dostupné prostřednictvím archivu PubMed Central. Výhodou databáze je možnost vyhledávání podle termínů tezauru MeSH, přehled rešeršní historie, velká nabídka filtrů, zobrazení výsledků podle jednotlivých let publikování, export záznamů e-mailem. Po registraci a přihlášení může uživatel ukládat a archivovat své rešeršní dotazy, vyhledané záznamy, tvořit tematické složky, nastavit si e-mailové zasílání upozornění na nové záznamy o tématu, které ho zajímá, apod.

Závěrem

Ne všechny informační zdroje se nám podařilo ve čtyřhodinovém kurzu do detailu probrat. Nejdůležitější je nebát se databází a vyzkoušet si jejich možnosti. Účastníci kurzu dostali k dispozici prezentaci s odkazy na zdroje a stručnými návody, aby si mohli vše v klidu zopakovat. Další běh kurzu jsme naplánovali v letošním roce – uskutečnil se v nedávných dnech.

 

1 Bibliographia medica Čechoslovaca. Národní lékařská knihovna [online] [cit. 2015-11-22]. Dostupné z: http://www.nlk.cz/informace-o-nlk/odborne-cinnosti/bmc.

2 MAIXNEROVÁ, Lenka a Michal ZÁVIŠKA. Bibliographia medica Čecchoslovaca – aktuální stav. Lékařská knihovna [online]. 2015, roč. 20, č. 1–2 [cit. 2015-11-22]. ISSN 1804-2031. Dostupné z: http://www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-knihovna/2015-1/20-1-2/bmc-aktualni-stav.

3 MAIXNEROVÁ, Lenka a Alena SMUTNÁ. Český překlad amerického tezauru Medical Subject Headings. Lékařská knihovna [online]. 2014, roč. 19, č. 1–2 [cit. 2015-11-22]. ISSN 1804-2031. Dostupné z: http://www.nlk.cz/ publikace-nlk/lekarska-knihovna/2014/19-1-2/cesky-preklad-americkeho-tezauru-medical-subject-headings.

4 Laici. Národní lékařská knihovna [online] [cit. 2015-11-22]. Dostupné z: http://www.nlk.cz/sluzby/kategorie-uzivatelu/laici.