Hlavní obsah stránky

PSALO SE JINDE

Podklady jsou čerpány z databází KKL, ANL a Anopress

Knihovny podle Projektilu. Biblio: o knihách ze všech stran. 2016, 4(8), s. 3. ISSN 2336-1921.

Článek popisuje projekty nových knihoven, které studio Projektil realizovalo (například Národní technická knihovna), dále projekty knihoven, které zůstaly „na papíře“, a příklady knihoven vzniklých rekonstrukcí starých budov. Jsou zde zmíněna ocenění, která jednotlivé projekty získaly.

MAŠEK, Petr. Zemřel historik zámeckých knihoven. Lidové noviny, č. 197 (20160823), s. 9. ISSN 0862-5921.

Nekrolog historika zámeckých knihoven PhDr. Luboše Antonína sepsaný jeho kolegou Petrem Maškem, který stručně popisuje profesní dráhu doktora Antonína.

LAUDER, Silvie. Tak trochu jiná knihovnice. Respekt, č. 31, s. 26. ISSN 0862-6545.

Článek představuje Hanu Hrabákovou, která zrealizovala svoje vize a zmodernizovala knihovnu Hejná (http://www.hejna.knihovna.cz/). Vytvořila knihovnu jako centrum setkávání v obci, místo pro různé kulturní akce, změnila akvizici knihovny apod. Byla oceněna cenou ve facebookové soutěži Knihovna jinak 2015 pořádané Svazem měst a obcí ČR.

CÍSAŘ, Jaroslav. Slyšte: audioknihy podporují četbu. Lidové noviny, č. 177 (20160730), s. 24. ISSN 0862-5921.

Autor v úvodu příspěvku vysvětluje rozdíl mezi zvukovou knihou a audioknihou, popisuje jejich vývoj v minulosti a současnosti. Věnuje se historii vzniku zvukových knih, představuje portály audioknih Audiolibrix a Audiotéka.cz, dále nejoblíbenější autory české i zahraniční provenience, hlavní nakladatelství, audioknihy pro slabozraké a nevidomé apod. Zamýšlí se také nad vlivem poslechu audioknih na četbu. Na konci článku je umístěn seznam „nejčtenějších“ audioknih.

HLADÍK, Petr, Svatoslav ONDRA a Alexandr ZVONEK. Hybridní knihovny. Gong, č. 7, s. 45. ISSN 0323-0732.

Příspěvek ve stručnosti představuje projekt Hybridní kniha. Popisuje zapojení a úlohu Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity v tomto projektu. Věnuje se druhům literatury, které se zpracovávají v rámci hybridní knihovny, i čtenářům, kterým jsou tyto tituly určeny.

Festival v Praze představí průřez českou vědou. Lidové noviny, č. 210 (20160907), s. 16. ISSN 0862-5921.

V prostorách Národní technické knihovny se uskutečnilo v rámci akce Festival vědy několik populárně naučných přednášek (http://www.festival-vedy.cz/index.php/program/). Festival je organizován vysokými školami ve spolupráci s akademickými institucemi.

Na výstavě o Wichterlem bude v Olomouci i replika čočkostroje. Právo – střední a východní Morava, č. 203 (20160830), s. 11. ISSN 1211-2119.

Článek popisuje výstavu konanou ve Vědecké knihovně v Olomouci, která je věnována geniálnímu chemikovi Ottovi Wichterlemu. Výstava představuje jeho život a dílo. Je doplněna mimo jiné o komiks Příběh kontaktní čočkys ilustracemi Zuzany Bahulové.

JÁCHIMOVÁ, Veronika. Muzeum bratří Čapků. Vesmír, č. 9, s. 54.

Autorka předkládá měnící se pohled na dílo a osobnost Karla Čapka. Věnuje se například tématu vyřazování a opětovného zařazování určitých titulů tohoto autora do fondů knihoven. Dále si všímá představení této osobnosti ve dvou literárních muzeích – Památníku národního písemnictví a Muzeu bratří Čapků v Malých Svatoňovicích – v době od roku 1947 do roku 1963.

Portály digitálního kulturního dědictví. IT Systems, č. 7 (20160822), s. 7. ISSN 1212-4567.

Příspěvek informuje o portálovém řešení pro různé instituce (například knihovny, ústavy památkové péče, krajské úřady aj.), které vytváří společnost IBA. Mimo jiné popisuje důvody vzniku webového portálu historických fondů v současnosti provozovaného na platformě Liferay, který zprostředkovává vyhledávání ve fondech padesáti zámeckých a dalších deseti knihoven (přístupný na adrese https://histfondy.npu.cz/). Článek se dále věnuje Portálu digitální kulturní dědictví Kraje Vysočina, který je zaměřen na knihovní fondy a muzejní sbírky tohoto kraje (http://digitalizace.kr-vysocina.cz/). Ve stručnosti popisuje obsah digitalizovaných sbírek a služby, které portál poskytuje. Dále se také věnuje Portálu systému evidence uměleckých děl pro Policii České republiky.

Připravila RENÁTA SALÁTOVÁ