Hlavní obsah stránky

ZE SVĚTA

Zdroje jsou dostupné v Knihovně knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Švédská národní knihovna dostala v roce 2015 za úkol vytvořit Národní strategii knihoven založenou na dlouhodobém uchovávání dokumentů a rozvoji spolupráce veřejných knihoven. Tyto knihovny financované z veřejných rozpočtů musí nabízet bezplatný přístup k informacím; podporují také čtenářskou gramotnost, spolupracují se školami a podílejí se na rozvoji vědy a výzkumu. Švédské knihovny jsou nejen místy setkávání s literaturou, ale nabízejí i prostor pro vzájemný dialog a jsou tak důležitými stavebními kameny demokracie. Národní knihovna ve strategii zdůrazňuje potřebu spolupráce knihoven, význam knihovnické profese, rozvíjí schopnost analyzovat a vyhodnocovat zdroje a svobodně obhajovat požadavky knihoven. Analyzuje také potřeby švédských školních knihoven. Dále objasňuje postavení knihoven v životě společnosti, reflektuje potřeby uživatelů, zaměřuje se na podporu nových médií a technologický rozvoj. Strategie odpovídá i na otázky týkající se národní koordinace dlouhodobého uchovávání dokumentů v digitální formě a na otázky budování digitálních sbírek. Národní koordinátor pro strategii Erik Fichtelius a výzkumní pracovníci Krister Hannsson a Karin Linder pracují co nejtransparentněji a chtějí, aby se knihovnická komunita na strategii podílela. Fakta, znalosti, zkušenosti a myšlenky shromažďují mnoha způsoby. Dokonce založili na Facebooku pracovní skupinu. Strategie knihoven má být připravena v roce 2017.

(Scandinavian Library Quarterly – Volume 49, No. 1–2/2016, s. 21–23)

Německo má více než 1,2 milionu osob se zrakovým postižením, a tak se i knihovny v Sasku snaží rozšiřovat nabídku služeb pro tuto cílovou skupinu. Saské knihovny ve spolupráci s německou Ústřední knihovnou pro nevidomé – Deutschen Zentralbücherei für Blinde (DZB) – připravují řadu projektů pro zrakově postižené uživatele. Městská knihovna v Lipsku má ve svém fondu více než 33 000 audioknih a díky úzké spolupráci s DZB nabízí zvláštní poradenské služby. Knihovny v Sasku vzájemně kooperují – dochází k výměně specializovaných fondů i zkušeností. V případě, že knihovny podepíší smlouvu s DZB, mohou nabízet uživatelům snadný přístup k rozsáhlým sbírkám audioknih. Zvukové knihy ve formátu Daisy jsou pro zrakově postižené snadno ovladatelné a uživatelsky přívětivé. DZB se snaží nabídku audioknih zpřístupnit i venkovským knihovnám, nabízí knihovníkům také specializovaná školení o práci se zrakově hendikepovanými uživateli. Tato cílová skupina potřebuje jiný přístup než „běžní“ uživatelé a knihovníci musejí být při komunikaci daleko citlivější. Velmi důležitá je propagace služeb a spolupráce s místními organizacemi pro zrakově postižené. DZB nabízí zapojeným knihovnám propagační letáky, plakáty a vydává tiskové zprávy. Aktuální informace k projektům se zájemci dozvědí na webových stránkách www.dzb.de.

(Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen – Jahrgang 9, Nr. 1/2016, s. 38–39)

Metodické centrum Slovenské pedagogické knihovny připravilo koncem roku 2015 tři projekty na podporu čtení žáků základních a středních škol nejen na Slovensku, ale také v Čechách. První dva projekty byly vyhlášeny při příležitosti Mezinárodního měsíce školních knihoven v říjnu a třetí projekt 26. října, kdy se slaví Mezinárodní den školních knihoven. Do projektů se zapojilo na 1272 českých a slovenských škol s celkovým počtem 164 414 žáků, pedagogických i nepedagogických pracovníků a vzácných hostů. Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spojuje školy připravuje Slovenská pedagogická knihovna ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze. Cílem tohoto projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtení výměnou záložek do knih. Na záložkách mohou žáci ztvárnit téma „Moudrost ukrytá v knihách“. Slovenská pedagogická knihovna v Bratislavě vyhlásila již čtvrtý ročník stejnojmenného celoslovenského projektu s obdobným cílem – školy tak rozvíjejí vzájemnou spolupráci a poznávají život žáků v různých částech Slovenska. Třetím projektem byl 11. ročník celoslovenské aktivity Nejzajímavější akce školní knihovny k Mezinárodnímu dni školních knihoven. Záměrem bylo zábavnými formami práce s knihou podpořit u žáků dobrý a trvalý vztah ke knize, školní knihovně, ke čtení a také se dozvědět něco nového. Vítězné školy získaly od Slovenské pedagogické knihovny knihy v hodnotě 2000 €.

(Knižnica – Ročník 17, číslo 1, 2016, s. 43–49)

Připravil ROMAN GIEBISCH