Hlavní obsah stránky

TÉMA: Osvěta citování a plagiátorství na středních školách ve spolupráci s knihovnami

ZUZANA TEPLÍKOVÁ zuzana.teplikova@citace.com

Problematika citování a plagiátorství je stále velmi aktuálním tématem. Ukazuje se, že není spjata pouze s prostředím vysokých škol, jak by se mohlo zdát. V poslední době totiž narůstá potřeba správného citování i na školách středních. A jak jsme dospěli k tomuto závěru?

Při návštěvách univerzitních knihoven jsem se knihovníků často ptala, zda pořádají v rámci knihovny semináře informačního vzdělávání pro studenty a zda se zaměřují i na problematiku citací. Ve většině univerzitních knihoven mi bylo odpovězeno kladně. Nicméně samotní knihovníci pak ještě dodávali, že studenti přicházející na vysokou školu ze středních škol jsou v oblasti citování nedostatečně připraveni. Buď vůbec netuší, jak mají citovat, nebo mají zažité nesprávné způsoby práce se zdroji a citacemi.

Problematiku citování na středních školách jsem diskutovala také s Martinem Krčálem z Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, pod jehož vedením studenti v rámci Aplikačního semináře (APLS) v loňském roce připravili projekt na implementaci a podporu problematiky citování na středních školách. V rámci tohoto projektu vznikla i webová stránka Ucimcitace.cz. Ta vyučujícím nabízí základní informace o citování a plagiátorství, které mohou využít při vyučování. V rámci projektu se v Brně v září 2015 uskutečnil rovněž seminář s názvem Výuka citací na středních školách. Zúčastnilo se jej 18 zástupců středních škol z celé České republiky. Seminář vyvrcholil přínosnou diskusí přítomných pedagogů na téma citací a plagiátorství. Podle závěrečné zpětné vazby lze konstatovat, že obdobné semináře vyučující postrádají a uvítali by jejich pravidelné pořádání. Pociťují také nedostatek studijních materiálů k dané problematice. V tom jim tým APLS částečně pomohl: nejen vytvořením stránek Ucimcitace.cz, ale též publikováním jednoduché brožury s názvem Citujte jednoduše: instrukce pro vyučující středních škol, která je volně ke stažení na výše uvedených stránkách projektu.

Pedagogové si tedy začínají stále více uvědomovat, že potřeba správného citování je pro jejich studenty velmi důležitá. V rámci závěrečných maturitních zkoušek se na odborných školách píší odborné středoškolské práce. V nich se studenti, zejména v teoretických částech práce, musí opírat o fakta odborníků různých oborů, a to zpravidla z tištěných nebo internetových zdrojů. Dalším typem písemné odborné práce, při které středoškoláci mohou využít dovednost správného citování, je soutěž SOČ (Středoškolská odborná činnost). Jedná se o celorepublikovou soutěž talentovaných středoškoláků, kteří řeší odborné problémy v 18 nabízených vědních oborech, a problematika citování je pro psaní těchto druhů prací velmi důležitá. Nicméně podpora výuky citací na středních školách je pravděpodobně stále na nedostatečné úrovni, o čemž svědčí nízká kvalita některých středoškolských prací právě z pohledu citační problematiky.

Na základě analýzy odborných maturitních prací na středních školách a také tzv. SOČek dostupných v archivu na portálu soutěže (www.soc.cz) jsem zaznamenala několik základních prohřešků proti citační etice, kterých se studenti dopustili. Zmíním alespoň několik nedostatků, se kterými jsem se setkala poměrně často. Obecně jsem v pracích nacházela dlouhé úseky textu bez jakýchkoli známek citací. Ať už se jednalo o chybějící citace přímé, tedy citáty uvedené v uvozovkách a psané kurzívou, tak s nimi související v textu zkrácené odkazy na zdroje v použité literatuře. Pasáže byly obvykle doslovně převzaty z knih či webových stránek. Někdy byly myšlenky přepsány vlastními slovy. V obou případech však bez odkazu na původní zdroj. Na konci práce byl uveden seznam použitých zdrojů. Bez zkrácených odkazů v textu bylo však obtížné určit provázanost informace z textu se zdrojem, odkud daná informace pocházela. Bibliografické citace v seznamu literatury zpravidla ani neobsahovaly dostatek údajů pro jednoznačnou identifikaci zdroje. Větším problémem byly samozřejmě citace zdrojů z internetu. Našla jsem i případy, kdy studenti jen zkopírovali adresu odkazu. V horším případě zapsali pouze adresu vyhledavače, například www.google.cz.

Výše uvedeným způsobem práce se zdroji se středoškolští studenti při psaní odborných prací prakticky dopouštějí plagiátorství a ve většině případů si to dokonce ani neuvědomují.  Domnívám se, že primární příčinou takových postupů jsou nedostatečné nebo chybějící kompetence pedagogů, kteří by byli schopni studenty ke správnému citování nasměrovat. Pozitivní však je, že zájem z jejich řad se stále zvyšuje a pedagogové se snaží znalosti z této oblasti doplnit.

Současnou neuspokojivou situaci týkající se osvěty citování a plagiátorství bychom rádi změnili, a to prostřednictvím spolupráce nejen se středními školami, ale také v rámci regionálních funkcí knihoven. Naším cílem je vzdělávat studenty, učitele středních škol a rovněž knihovníky, kteří jsou odborníci v oblasti informačních zdrojů. Proto by měli jak studentům, tak pedagogům s problematikou citování pomáhat. Knihovny jsou stejně jako školy vzdělávací instituce. Jejich vzájemná spolupráce je tedy žádoucí a zároveň pro obě strany přínosná. Knihovny mohou do svých lekcí informačního vzdělávání zařadit i kvalitně zpracovanou problematiku citování a plagiátorství pro střední školy. Jak ukázal seminář, byl by o ni ve středoškolském prostředí zájem. Touto cestou by knihovny (které tak ještě nečiní) mohly účinně navazovat či více upevňovat spolupráci se školami ve svém okolí a stát se pro ně cennými partnery ve vzdělávání.

V problematice citací a plagiátorství je velmi aktivní také naše společnost Citace.com. Pro svůj projekt na osvětu citování a plagiátorství na středních školách jsme hledali menší město s knihovnou, gymnáziem a střední odbornou školou. V současnosti tedy intenzivně spolupracujeme s Městskou knihovnou v Kyjově, místním Klvaňovým gymnáziem a Střední zdravotnickou školou. Uspořádali jsme školení pro knihovníky Městské knihovny a rovněž pro vyučující Klvaňova gymnázia a Střední zdravotnické školy v Kyjově. Školení a podpora bude pokračovat i nadále.

V souvislosti s cílem podpořit spolupráci knihoven a středních škol jsme oslovili Kabinet informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a brzy budeme společně nabízet akreditované kurzy citování pro učitele středních škol, které mohou absolvovat také knihovníci. Zájem o problematiku citování a také využívání citačních manažerů pochází i z řad samotných knihovníků, na jejichž žádost pro ně připravujeme blokové školení na tato témata. V rámci snahy o rozšíření citační problematiky na středních školách prostřednictvím knihoven se dne 5. května 2016 uskutečnila v Národní knihovně v Praze přednáška pro metodiky krajských knihoven v sekci regionálních funkcí. Zde byl nastíněn model spolupráce knihoven a škol v oblasti citační problematiky.

Knihovny mohou kromě nabídky kurzů využít prostřednictvím Citace.com rovněž možnost umístit citace dokumentů, které mají ve fondu, podle normy ČSN ISO 690 či dalších citačních stylů do svého online katalogu. V problematice citování a plagiátorství knihovnám a školám velmi pomáhá také citační manažer Citace PRO, který je v některých knihovnách pro uživatele zdarma.

Citace na středních školách jsou aktuálním tématem, které skýtá poměrně velký potenciál pro knihovny a další subjekty, kterým jde o to, aby se kvalita prací na středních školách zlepšila a studenti přicházeli na vysoké školy v této oblasti lépe připraveni. Bez koordinované spolupráce všech zájmových skupin to bude náročné. Je tedy potřeba hledat cesty, jak společně prosazovat tuto myšlenku, připravovat materiály a pořádat školení, a využít přitom schopností a kompetencí všech zainteresovaných subjektů. Ušetří to čas všem zúčastněným stranám a výsledek může stát za to.

 

Diskuze ke článku "TÉMA: Osvěta citování a plagiátorství na středních školách ve spolupráci s knihovnami"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.