Hlavní obsah stránky

JAK NA TO: Vzorové pracovní náplně – pomůcka (nejen) pro personalisty. 3. díl

Připravila ZLATA HOUŠKOVÁ zlata.houskova@gmail.com

KNIHOVNÍK V KNIHOVNĚ PRO DĚTI – CHARAKTERISTIKA TYPOVÉ POZICE

Knihovník v knihovně pro děti zprostředkovává knihovnické a informační služby vlastní knihovny, knihoven oborově nebo regionálně příbuzných i národního systému knihovnických a informačních služeb jako celku dětským uživatelům ve smyslu podpory čtenářství, vzdělávacích aktivit, spolupráce s rodiči, pedagogy a dalšími zainteresovanými subjekty.

Odborná příprava

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru informační služby, knihovnictví. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou na gymnáziu, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru publicistika a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru knihkupectví.

Měkké kompetence (úroveň 1–5)

Efektivní komunikace (4), kooperace (4), kreativita (3), flexibilita (4), uspokojování zákaznických potřeb (4), výkonnost (3), samostatnost (4), řešení problémů (4), plánování a organizování práce (4), celoživotní učení (3), aktivní přístup (4), zvládání zátěže (4), objevování a orientace v informacích (4).

Obecné dovednosti (úroveň 1–3)

Počítačová způsobilost (3), numerická způsobilost (2), právní povědomí (1), ekonomické povědomí (1), jazyková způsobilost v češtině (3), jazyková způsobilost v angličtině (1).

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí: knihovnické a informační služby, literatura, státní informační a kulturní politika, informační procesy, instituce v informační oblasti, počítačové zpracování textů a tabulek, vývoj písemnictví, psacích látek a potřeb, dějiny knihy a knihovnictví, pravidla ochrany osobních údajů, autorské právo v ČR a zahraničí, metody zpracovávání rešerší, profilování, budování, zpracovávání a katalogizace informačních, knihovnických a archivních fondů, organizace a ochrana knihovního fondu, formy a metody individuální a kolektivní práce s uživatelem knihovnických a informačních služeb, informační potřeby a bariéry, automatizované knihovní systémy české i zahraniční, normy, standardy a metody zpracování knihovních fondů (AACR, MARC/UNIMARC, Konspekt atd.); výhodné: marketing a marketingová komunikace, principy digitalizace dokumentů a knihovních fondů.

Odborné kompetence

Orientace v základních elektronických informačních zdrojích, orientace v nakladatelské politice v ČR a zahraničí, orientace v aktuálně vydávaných titulech, poskytování bibliografických a rešeršních služeb v knihovnách, poskytování výpůjčních služeb v knihovnách, ovládání automatizovaného knihovního systému, vyhledávání bibliografických a faktografických informací, jejich ověřování (a správa bází dat), formální a obsahová analýza textu, rychlé čtení, odborná komunikace se čtenáři, uživateli a zákazníky v knihovnách, realizace aktivit k podpoře dětského čtenářství, realizace lekcí informační výchovy; výhodné: organizace volnočasových aktivit pro děti.

KNIHOVNÍK V KNIHOVNĚ PRO DĚTI –STANDARD PRACOVNÍ NÁPLNĚ

 • Poskytuje knihovnické, informační, referenční a faktografické služby v knihovně pro děti se zvláštním zaměřením na oblast literatury pro děti a mládež.
 • Vyhledává a formuluje odpovědi na informační požadavky uživatelů knihovny pro děti s využitím interních a externích informačních zdrojů; vede statistiku dotazů.
 • Sleduje, shromažďuje a hodnotí informační potřeby a požadavky uživatelů v knihovně pro děti (ve vazbě na profilaci a aktualizaci fondů); sleduje nakladatelskou produkci pro děti a mládež a spolupracuje s útvarem akvizice v knihovně.
 • Sestavuje jednoduché rešerše s využitím databází a informačních zdrojů domácí a zahraniční provenience; doplňuje interní databáze.
 • Komunikuje (osobně, písemně, telefonicky, elektronicky) s uživateli v knihovně pro děti, včetně vstupních pohovorů.
 • Informuje uživatele v knihovně pro děti a jejich rodiče o rozsahu a právních podmínkách poskytovaných knihovnických a informačních služeb a provádí instruktáže a školení uživatelů o těchto službách v knihovně pro děti.
 • Poskytuje základní poradenské a konzultační služby z oblasti čtenářství a informační výchovy.
 • Vede děti ke čtenářství, schopnosti samostatně se orientovat ve světě informací, vyhledávat je, hodnotit a samostatně s nimi pracovat.
 • Poskytuje odbornou informační pomoc uživatelům při práci s ICT v knihovně pro děti (internet, multimediální aplikace, e-čtečky, playstationy, …); vyhledávání v databázích a práce s elektronickými katalogy; řeší problémy ICT pro uživatele knihovny pro děti ve spolupráci s příslušným útvarem knihovny.
 • Provádí veškerou výpůjční činnost v knihovně pro děti v rozsahu stanoveném knihovním a výpůjčním řádem a veškeré činnosti spojené s automatizovaným/klasickým výpůjčním protokolem v knihovně pro děti včetně registrace a evidence čtenářů, výpůjček; rezervace, agendy vymáhání nesplněných závazků uživatelů, agendy tržeb oddělení atd.
 • Vede denní, měsíční, celoroční statistiku knihovnických a informačních služeb knihovny pro děti.
 • Podílí se na vypracovávání písemných rozborových podkladů za knihovnu pro děti.
 • Buduje, řadí a udržuje knihovní fond knihovny pro děti ve volném výběru a prezenční fond pro děti a mládež, podílí se na jeho revizi a aktualizaci, navrhuje dokumenty k opravám a odpisu.
 • Buduje a udržuje informačně bibliografický aparát vytvářený v knihovně pro děti (např. katalogy a kartotéky) a seznamuje s ním uživatele.
 • Spolupracuje v oblasti práce s dětmi a mládeží v rámci národního systému knihovnických a informačních služeb.
 • Identifikuje, vyhledává, vybírá a připravuje předlohy pro reprografické služby uživatelům knihovny pro děti; zajišťuje pro ně kopírovací služby včetně elektronických; spravuje kopírky na mince v knihovně pro děti.
 • Provádí základní činnosti v oblasti public relations a marketingu knihovny pro děti; prezentuje knihovnické a informační služby knihovny pro děti a podílí se na jejich propagaci.
 • Podílí se na aktualizaci webových stránek knihovny pro děti.
 • Spolupracuje s relevantními partnery knihovny pro děti, především s mateřskými, základními a speciálními školami a dalšími kulturními, vzdělávacími, výchovnými a sociálními zařízeními zaměřenými na děti a mládež.
 • Zajišťuje exkurze v knihovně pro děti.
 • Připravuje a realizuje lekce informační výchovy a vzdělávací akce pro děti, aktivity k podpoře čtenářství a další volnočasové aktivity v knihovně pro děti.
 • Podílí se na získávání vhodných zdrojů spolufinancování oblasti práce s dětmi a mládeží v knihovně.
 • Tvoří jednoduché výtvarné a propagační pomůcky a materiály.
 • Zajišťuje fotodokumentaci aktivit knihovny pro děti.

Standardy pracovních náplní odborných pozic v knihovnách, které jsme uveřejnili v našem třídílném materiálu, pocházejí z rozsáhlé Studie ke standardům pracovních náplní a obsazování vedoucích pozic v příspěvkových organizacích. Celou studii naleznete na http://www.skipcr.cz/dokumenty/A4_studie.pdf.