Hlavní obsah stránky

Oceňování knihovnic, knihovníků a knihoven: Jak to bylo v roce 2015?

JAROSLAVA STARCOVÁ starcova@kvkli.cz

Oceňování knihoven bylo mezi lety 1950–1989 pevně organizováno v rámci soutěže Budujeme vzornou lidovou knihovnu. S politickými a společenskými změnami v roce 1989 soutěž zanikla a po další desetiletí knihovny oceňovány prakticky nebyly. Až v roce 1999 navázala Sekce veřejných knihoven SKIP spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova a na této platformě vznikl nápad začlenit oceňování knihoven do již existující soutěže Vesnice roku. Ve stejné době byla poprvé udělena Cena INFORUM, o rok později přibyla Medaile Z. V. Tobolky udělovaná Sdružením knihoven, v letech 2000–2002 uděloval SKIP ocenění Knihovna roku (od roku 2003 MK ČR).

V následujících 15 letech již začala pociťovat potřebu ocenit dobrou práci knihoven, knihovnic a knihovníků a mimořádné výsledky a počiny v oboru řada dalších subjektů. Jak je tomu tedy nyní?1 K utvoření představy může posloužit následující přehled, který však nemusí být vyčerpávající. Jeho příprava vycházela z informací poskytnutých krajskými knihovnami a z informací zveřejněných na internetu.

CELOSTÁTNÍ OCEŇOVÁNÍ KNIHOVNÍKŮ

Ministerstvo kultury ČR uděluje od roku 2003 cenu Knihovna roku ve dvou kategoriích:

a) základní knihovna – je určena především knihovnám v malých obcích, kde působí dobrovolní knihovníci, jako vyjádření veřejného uznání této prospěšné práci; předpokládá se již osvědčená návaznost na úspěšné umístění v soutěži Vesnice roku;

b) významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb – například zpřístupnění nových informačních zdrojů, databází, nabídky nových služeb, zpřístupnění novostaveb a rekonstruovaných prostor knihoven, organizace odborných akcí apod.

V obou kategoriích obdrží provozovatel knihovny, případně fyzická osoba u kategorie b) diplom a finanční odměnu ve výši 70 000 Kč. Slavnostní udílení cen probíhá u příležitosti Týdne knihoven zpravidla v krásných prostorách Zrcadlové kaple pražského Klementina.

Sdružení knihoven ČR (SDRUK) a Nadace knihoven uděluje osobnostem českého knihovnictví od roku 2000 Medaili Z. V. Tobolky.

Medaile nese jméno po Zdeňku Václavu Tobolkovi (1874–1951), kterého knihovnická veřejnost zná jako autora Pravidel popisu prvotisků a tzv. Knihopisu, ale také jako zakladatele Státní knihovnické školy a osobnost, která prosadila knihovnictví jako studijní obor na Univerzitě Karlově. Medaili uděluje Sdružení knihoven ČR a Nadace knihoven na základě návrhů členů SDRUK jedenkrát ročně u příležitosti konání konference Knihovny současnosti, a to ve dvou kategoriích:

  • za významný přínos k rozvoji českého knihovnictví,
  • za celoživotní práci v českém knihovnictví.

Organizační výbor konference INFORUM (Albertina icome Praha a Vysoká škola ekonomická v Praze)

Od roku 1999 je Cenou INFORUM každoročně oceněn nejvýznamnější a nejlepší český produkt, služba nebo čin spojený s elektronickými informačními zdroji, významný pro českou či slovenskou oblast za období od ledna předchozího roku. Nominovat na Cenu INFORUM může kdokoli prostřednictvím webového formuláře. Vítěze vybírají účastníci konference hlasováním v přihláškách na konferenci.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP)

uděluje od roku 2001 Cenu českých knihovníků – ocenění za dlouholetou vynikající činnost v oboru knihovnictví, zejména aktivitu spojenou s řízením, modernizací, automatizací a výstavbou knihoven a jejich sítí, odbornou konzultační účast při projektování nových či rekonstrukci starších budov knihoven atd. Návrh na udělení Ceny může zaslat sekretariátu Výkonného výboru SKIP kterákoli fyzická nebo právnická osoba, která je řádným, institucionálním, čestným nebo zahraničním členem SKIP. O jejím udělení rozhoduje pětičlenná komise jmenovaná VV SKIP, cena se zpravidla předává na valné hromadě SKIP. Nositeli ocenění se stalo od roku 2001 bezmála 40 osobností, v loňském roce poprvé také instituce. Za mimořádnou a ojedinělou partnerskou spolupráci obdržel Cenu českých knihovníků Goethe-Institut Prag.

Kromě Ceny českých knihovníků vyhlašuje SKIP řadu celostátních soutěží, na jejichž základě jsou oceňovány knihovny i knihovnické osobnosti:

Městská knihovna roku

Soutěž o nejlepší městskou knihovnu vyhlásil SKIP v loňském roce již pošesté. Záštitu nad soutěží převzal Svaz měst a obcí ČR. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy, a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb. Vyhodnocení soutěže probíhá ve dvou kolech. V prvním kole jsou knihovny hodnoceny metodou benchmarkingu v pěti velikostních kategoriích měst podle počtu obyvatel. V druhém kole navštíví vítěze jednotlivých kategorií odborná komise, která vybere vítěznou knihovnu. Městská knihovna roku 2015 obdržela částku 20 000 Kč, kterou věnoval SKIP, a od firmy Bohemiasoft, s. r. o., šek s částkou 20 000 Kč na pořízení virtuální prohlídky a celkové zpracování profilu vítězné knihovny. Svaz měst a obcí ČR věnoval vítězné knihovně knihobudku. Cena se předává společně s předáváním ceny Knihovna roku.

Soutěž MARK

(* MARK = Mladý/á Atraktivní Rozumný/á Knihovník/ice, též Moudrý/á Aktivní Rozkvétající Knihovník/ice)

Soutěž vyhlašuje SKIP pro pracovníky/pracovnice oboru knihovnictví a studenty oboru knihovnictví ve věku do 35 let. Ocenění se uděluje fyzické osobě za mimořádný knihovnicko-informační projekt, počin, publikaci, stavbu či jiné dílo nebo mimořádný přínos oboru v období od 1. 9. předchozího roku do 30. 6. hodnoceného roku. Nominaci může podat kterákoliv fyzická nebo právnická osoba, podmínkou pro nominovaného je trvalý pobyt na území České republiky a dosažení maximálně 35 let věku k poslednímu dni aktuálního ročníku soutěže. Ocenění je zpravidla předáváno na Knihovnickém happeningu pořádaném před zahájením Týdne knihoven a je spojeno s finančním oceněním (v roce 2015 – 10 000 Kč).

BIBLIOWEB

je soutěž o nejkvalitnější webové stránky knihoven v kategoriích podle velikosti obcí/měst vyhlašovaná v rámci celostátní akce Březen – měsíc čtenářů pod záštitou Asociace krajů České republiky. Cílem soutěže je udržovat kvalitu webových stránek knihoven na dostatečné úrovni, případně ji dále zvyšovat a dosáhnout, aby webové stránky sloužily jako spolehlivý zdroj informací o knihovnách i jejich službách a přilákaly do knihoven návštěvníky. Základní podmínkou účasti knihovny v soutěži BIBLIOWEB je zapojení do Března – měsíce čtenářů. Přihlášené webové stránky hodnotí odborná porota jmenovaná předsednictvem SKIP, a to ve dvou kolech. Knihovny, které splní základní kritéria, postoupí do druhého kola, v němž jsou hodnoceny podle dalších stanovených podmínek. Důraz je kladen na přístupnost stránek pro zdravotně znevýhodněné uživatele. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže probíhá tradičně na konferenci ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě) v Hradci Králové společně s udílením cen v soutěži o nejlepší internetovou stránku obce Zlatý erb a s oceněním Český zavináč.

Kamarádka knihovna

je soutěž vyhlašovaná SKIPem a jeho Klubem dětských knihoven, která vybírá nejlepší knihovnu pro děti. Probíhá ve dvouletém cyklu, knihovny jsou rozděleny do kategorií podle počtu obyvatel. Hodnocení probíhá na základě základních kritérií, mezi něž patří v první řadě spokojenost dětí s knihovnou. Knihovny však musejí prokázat nejen to, že mají přízeň dětí, ale také vstřícnou provozní dobu, kvalitní fond knih, časopisů i zvukových dokumentů, moderní a atraktivní prostředí vybavené odpovídající technikou s přístupem k internetu. Hodnotí se, jak spolupracují se školami a jinými partnery v obci, jaké aktivity pro děti a rodiny připravují. Vedle toho se hodnotí i číselné ukazatele – procento registrovaných čtenářů do 15 let z počtu dětí v obci, počet výpůjček na jednoho registrovaného dětského uživatele, kvalita webových stránek aj. Odborná porota složená ze zástupců Národní knihovny ČR, SKIP a generálního partnera soutěže (firmy 3M) navštíví nejlepší knihovny v jednotlivých velikostních kategoriích a vybere vítěze, který obdrží finanční odměnu (v roce 2015 – 5000 Kč) a věcné ceny od partnera soutěže.

Soutěž Vesnice roku – Diplom za moderní knihovnické a informační služby

je ocenění, v němž hraje významnou roli SKIP a které je udělováno ve všech krajích České republiky. Stojí tedy na pomezí celostátních a krajských ocenění.

Soutěž Vesnice roku v rámci Programu obnovy venkova je vyhlašována každoročně již od roku 1995. Úroveň knihovnických a informačních služeb se stala součástí hodnocení obcí v roce 2000, kdy se spoluvyhlašovatelem soutěže stal SKIP. Jeho zástupci jsou každoročně delegováni do krajských hodnotitelských komisí i do hodnotitelské komise celostátního kola Vesnice roku. V krajském kole soutěže je vedle hlavních ocenění (Zlatá, Modrá, Bílá, Zelená, Oranžová stuha) udělován obci – zřizovateli knihovny Diplom za moderní knihovnické a informační služby(dříve Diplom za vzorné vedení obecní knihovny). Finanční odměnu pravidla neurčují, jednotlivé kraje ji k diplomu připojují podle vlastních možností a uvážení.

Výše odměn v jednotlivých krajích (v Kč):

Středočeský 40 000
Jihočeský 10 000
Plzeňský 10 000
Karlovarský 30 000
Ústecký 25 000
Liberecký 10 000
Královéhradecký 25 000
Pardubický 10–30 000
Olomoucký 50 000
Moravskoslezský 25 000
Jihomoravský 40 000
Zlínský 20–25 000
Vysočina 10 000

V návaznosti na krajská kola Vesnice roku zajišťují zástupci SKIP v hodnotitelských komisích nominaci jedné knihovny ze svého kraje na cenu Knihovna roku: zohledňují doporučení, že by jí měla být knihovna oceněná diplomem v rámci soutěže Vesnice roku. Pokud se však vyskytnou okolnosti, které to neumožní, mohou vybrat pro nominaci jinou knihovnu.

OCEŇOVÁNÍ KNIHOVEN V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH

Záslužnou a obětavou činnost knihovnic/knihovníků nebo vynikající činnost knihoven oceňují kraje, krajské knihovny, regionální organizace SKIP – v řadě případů společně. V každém ze 14 krajů České republiky jsou knihovny a lidé, kteří v nich pracují, oceňováni jiným způsobem. Následující přehled ukazuje, jaká byla situace v jednotlivých krajích v roce 2015.

Kraj Praha

Pražský magistrát ani Městská knihovna v Praze knihovny neoceňuje. Cenu Pražská knihovnice / Pražský knihovník za významný knihovnický počin nebo soustavnou činnost v oboru, která je přínosem pro region Praha nebo celý obor, uděluje od roku 2005 každoročně pražská organizace SKIP. Nominaci podává člen/členka organizace, nominován může být kdokoli působící v oboru v pražském regionu, z knihoven všech typů nebo pracovišť vzdělávajících knihovníky a informační pracovníky (ÚISK, VOŠIS), bez ohledu na věk (včetně studentek/studentů) a knihovnické vzdělání, podmínkou není ani členství ve SKIP. O udělení ceny rozhoduje výbor pražské organizace. Oceněním je diplom/certifikát a věcná cena s pražským motivem/symbolem. Cena je vyhlašována při příležitosti konání výroční konference pražské organizace.

Středočeský kraj

Cenu Středočeský Kramerius uděluje od roku 2012 Středočeský kraj ve spolupráci se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně neprofesionálním knihovnicím/knihovníkům. SVK v Kladně a městské knihovny v Benešově, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a Příbrami (knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí) nominují z každé oblasti jednoho knihovníka/knihovnici. Navržené osobnosti musejí ve své činnosti splňovat vybraná kritéria. Udělení ocenění schvaluje Komise pro kulturu a památkovou péči Středočeského kraje a Rada Středočeského kraje. Oceněným je na slavnostním shromáždění pořádaném zpravidla k Týdnu knihoven za přítomnosti představitelů kraje, zástupců SVK v Kladně, zřizovatelů knihoven oceněných knihovníků a zástupců pověřených knihoven předán diplom, finanční odměna ve výši 4000 Kč a drobné dary, získají také právo vylepit si ve své knihovně logo Středočeského Krameria.

Středočeská organizace SKIP uděluje od roku 2011 ocenění středočeského knihovníka / středočeské knihovnice Papilio bibliothecalis za významný knihovnický počin nebo soustavnou přínosnou činnost v oboru. Nominovaná osobnost musí být členem SKIP nebo pracovníkem/pracovnicí institucionálního člena. O udělení ceny rozhoduje regionální výbor SKIP. Symbolická věcná cena je předávána na každoročním setkání středočeských knihovníků – tzv. SKIPování.

Jihočeský kraj

Jihočeská organizace SKIP uděluje symbolickou cenu Librosaurus knihovnicím/knihovníkům a příznivcům knihoven, například starostům/starostkám, kteří se zasloužili o rozvoj knihovny. Cena je předávána u příležitosti tradičního Malého podzimního setkání členů Jihočeské organizace SKIP. Jihočeský kraj ani Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích knihovny neoceňuje, sbírá zkušenosti a ocenění připravuje.

Plzeňský kraj

Regionální organizace SKIP Plzeňského kraje uděluje knihovnicím/knihovníkům Čestné uznání za dlouholeté zásluhy, za obětavou činnost ve prospěch veřejného knihovnictví Plzeňského kraje. Návrhy na ocenění předkládají zástupci pověřených knihoven. Ocenění – diplom a malá pozornost – je předáváno zpravidla na valných hromadách SKIP Plzeňského kraje. Plzeňský kraj ani Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje knihovny neoceňuje.

Karlovarský kraj

Ocenění Nejlepší dobrovolný knihovník Karlovarského kraje uděluje od roku 2012 jednou za dva roky Karlovarský kraj a Krajská knihovna Karlovy Vary. Krajská knihovna a pověřené knihovny nominují vždy jednu knihovnici/knihovníka z každého ze tří okresů. Pro nominaci platí kritéria zahrnující odborné dovednosti knihovnice/knihovníka, úroveň práce s uživateli, péči o prostředí knihovny, kvalitu webových stránek knihovny aj. Oceněné osobnosti obdrží pamětní list a finanční odměnu ve výši 3000 Kč.

Nejlepší profesionální knihovna Karlovarského kraje je ocenění udělované Karlovarským krajem a Krajskou knihovnou Karlovy Vary od roku 2014 rovněž ve dvouletém cyklu. Stejně jako u ocenění dobrovolných knihovníků nominují KK Karlovy Vary a pověřené knihovny na ocenění vždy jednu knihovnu z každého okresu. Komise složená ze zástupců Krajského úřadu Karlovarského kraje, KK Karlovy Vary a pověřených knihoven určí na základě podrobných kritérií a návštěvy v nominovaných knihovnách pořadí oceněných knihoven bodováním. Všechny knihovny obdrží pamětní list a finanční odměnu odstupňovanou podle pořadí: 1. místo 5000 Kč, 2. místo 3000 Kč, 3. místo 2000 Kč.

Obě ocenění jsou předávána na Slavnostním setkání knihovníků Karlovarského kraje pořádaném s finanční podporou Karlovarského kraje u příležitosti Týdne knihoven.

Ústecký kraj

Ocenění Knihovník Ústeckého kraje pro knihovnice/knihovníky neprofesionálních knihoven uděluje Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem a Ústecký kraj ve spolupráci s regionálními organizacemi SKIP Ústeckého kraje a Chomutovska od roku 2015. Návrhy na ocenění mohou podávat pověřené knihovny, obce (zřizovatelé) i jednotlivci. Komise složená ze zástupců kraje, krajské knihovny a zástupců pověřených knihoven určí na základě plnění podrobných kritérií a návštěvy nominovaných knihoven pořadí tří oceněných knihovnic/knihovníků. Finanční ocenění (za 1. místo 15 000 Kč, 2. místo 10 000 Kč a 3. místo 5000 Kč) poskytuje Ústecký kraj formou daru. Ocenění bude předáváno při vhodné slavnostní příležitosti, v roce 2015 se tak stalo u příležitosti oslav 70. výročí vzniku Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem.

Liberecký kraj

Cenu Nejlepší knihovna Libereckého kraje roku … uděluje Liberecký kraj ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci jednou za dva roky, cena byla poprvé udělena v roce 2014. KVK v Liberci a pověřené knihovny nominují za každý ze čtyř okresů tři knihovny (profesionální i neprofesionální). Komise složená ze zástupců KÚ Libereckého kraje, KVK v Liberci a pověřených knihoven vybere na základě plnění stanovených kritérií jednu knihovnu z každého okresu. Pro všechny nominované knihovny jsou připraveny pamětní listy a knižní dary, čtyři vítězné knihovny obdrží diplom a finanční odměnu 10 000 Kč z prostředků Libereckého kraje. Ceny jsou předávány na každoročním Setkání knihovníků Libereckého kraje pořádaném regionální organizací SKIP a KVK v Liberci za přítomnosti nominovaných knihoven a jejich zřizovatelů/provozovatelů a představitelů kraje.

Cenu Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje roku … uděluje každoročně od roku 2012 regionální organizace SKIP pod záštitou náměstka hejtmana pro řízení cestovního ruchu, památkové péče a kultury knihovnickým osobnostem Libereckého kraje ve dvou kategoriích: 1) za mimořádný počin v minulém období, 2) za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji. Návrh na ocenění může podat kterákoli fyzická nebo právnická osoba, navržen může být kdokoli působící v oboru v Libereckém kraji z knihoven všech typů. Členství ve SKIP není podmínkou. O udělení ceny rozhodují členové regionálního výboru SKIP. Všichni nominovaní obdrží pamětní list a drobné dárky od regionální organizace SKIP a Libereckého kraje. Odměnou pro nositele ceny je navíc věcný dar (poukázka na nákup) v hodnotě 1000 Kč, kterou hradí ze svých prostředků regionální organizace SKIP. Na vyhlášení probíhající při tradičním Setkání knihovníků Libereckého kraje jsou pozváni zástupci zřizovatelů knihoven nominovaných knihovnic/knihovníků.

Královéhradecký kraj

Knihovník/knihovnice  Královéhradeckého kraje roku … je cenou udělovanou již od roku 2009 Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové a Regionálním výborem SKIP Východní Čechy pod záštitou hejtmana za mimořádně dlouhé působení v knihovnictví (delší než 30 let) či za příkladnou knihovnickou práci. Zpravidla je udělováno jedno ocenění knihovnici/knihovníkovi profesionální knihovny a pěti osobnostem z neprofesionálních knihoven (jedna z každého okresu). Návrhy na ocenění podávají pracovníci knihoven, o ocenění rozhoduje komise složená ze zástupců krajské knihovny a SKIP Východní Čechy. Ocenění se předává na slavnostním setkání knihovníků kraje, které organizuje krajská knihovna za účasti představitelů kraje, zástupců pověřených knihoven a zřizovatelů knihoven. Oceněným náleží diplom a věcný dar.

Pardubický kraj

Jediný kraj, kde knihovny ani knihovnice/knihovníci nejsou systematicky oceňováni.

Jednorázově v roce 2013 udělila Krajská knihovna v Pardubicích a SKIP Východní Čechy ceny Knihovnický anděl knihovnám, které dosahovaly dobrých výsledků, velkou měrou rozvíjely komunitní činnost, knihovnicím/knihovníkům, kteří se o svou knihovnu dlouhodobě dobře starali, zřizovatelům, kteří se v poslední době zasadili o přestěhování nebo rekonstrukci knihovny a její pěkné vybavení nebo zlepšení prostředí. Ocenění – diplom a keramická soška anděla s otevřenou knihou, kterou v rámci workshopu vytvořili účastníci keramických kurzů, bylo předáno na slavnostním kulturním podvečeru.

Kraj Vysočina

První kraj, v němž se začaly knihovny systematicky odměňovat. Již v roce 2002 získaly první knihovny titul Knihovna Vysočiny roku …, ocenění pro neprofesionální knihovny udělované Krajskou knihovnou Vysočiny pod záštitou Kraje Vysočina. Do roku 2015 je obdrželo 171 knihoven. V roce 2012 byla pravidla upravena a vzniklo ocenění Knihovna Vysočiny roku … II. stupně pro knihovny, které již jednou ocenění získaly a dále se rozvíjejí. Omezil se počet oceňovaných knihoven – každoročně obdrží z každého z pěti okresů jedna knihovna titul Knihovna Vysočiny, jedna titul Knihovna Vysočiny II. stupně. Se změnou pravidel přibylo nové ocenění – Diplom za nejlepší webovou stránku, který každoročně obdrží dvě knihovny. Návrhy na ocenění podávají a zároveň o udělení cen rozhodují krajská a pověřené knihovny.

Kritéria nejsou pevně stanovena, metodici pověřených knihoven hodnotí zejména úroveň činnosti knihovny, aktivitu knihovníků při modernizaci a automatizaci knihovny, kulturně výchovnou činnost, oceňují dlouholetou práci knihovníků. Vyhodnocená knihovna obdrží diplom, knihovník finanční odměnu – za titul Knihovna Vysočiny roku … I. stupně ve výši 2000 Kč, za ocenění II. stupně 3000 Kč, za nejlepší webové stránky 2000 Kč. Všichni ocenění dostanou knižní dary. Finanční odměny poskytuje Kraj Vysočina. Ocenění se vyhlašuje na tradiční Malé knihovnické slavnosti, která se v roce 2015 uskutečnila již počtrnácté. Hosty jsou knihovníci oceněných knihoven, zřizovatelé, ředitelé a metodici pověřených knihoven, zástupci Národní knihovny ČR, významní místní politici, zástupci města Havlíčkův Brod a zástupci KÚ Kraje Vysočina. Kraj Vysočina hradí náklady na organizační zajištění slavnosti.

Jihomoravský kraj

Ocenění pro nejlépe pracující neprofesionální knihovny uděluje Moravská zemská knihovna v Brně od roku 2011 jako vyjádření uznání obecní knihovně za její činnost a zásluhy o kvalitativní rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb a o celkový rozvoj kulturního života obce. Mezi sledovaná kritéria patří kvalita činnosti knihovny, aktivita knihovníka při modernizaci a automatizaci knihovny, úspěšná kulturně výchovná činnost, případně dlouholetá práce v knihovně. Návrhy na ocenění jedné knihovny z každé oblasti podává Moravská zemská knihovna a pověřené knihovny Jihomoravského kraje, Knihovna Jiřího Mahena v Brně může navrhnout jednu pobočku. Nominované knihovny musejí být příjemci regionálních služeb. Diplomy, věcné ceny a finanční odměny jsou předávány na Slavnostním setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje za účasti zástupců Jihomoravského kraje, pověřených knihoven a zřizovatelů oceněných knihoven.

V roce 2014 bylo na slavnostním setkání poprvé předáno ocenění pro nejlépe pracující profesionální knihovny nazvané Profesionální knihovna Jihomoravského kraje a zároveň udělena zvláštní cena Knihovnická osobnost Jihomoravského kraje. Kritéria přizpůsobená profesionálním knihovnám i forma nominací se prakticky shodují s oceněním pro neprofesionální knihovny.

Počátky oceňování zasloužilých pracovníků knihoven regionální organizací SKIP jsou spojeny se změnou jejího názvu v roce 2007. V tomto roce byl poprvé udělen čestný titul Velkomoravská knihovnice / Velkomoravský knihovník za nadstandardní aktivity spojené s řízením a modernizací knihoven, realizaci mimořádných nebo výjimečných aktivit v oblasti knihovnictví, podíl na činnosti a aktivitách SKIP, aktivní působení v regionální organizaci SKIP. Uděluje jej Regionální výbor SKIP Velká Morava (Jihomoravský a Zlínský kraj). Nominaci podává fyzická nebo právnická osoba, která je individuálním, institucionálním nebo čestným členem SKIP, o udělení ceny rozhoduje regionální výbor SKIP hlasováním. Podmínkou pro nominaci je minimálně pětileté individuální členství ve SKIP Velká Morava, pouze výjimečně může být titul udělen osobnostem mimo organizaci. Diplom a dar bývá zpravidla předáván na Kolegiu nebo Valné hromadě SKIP Velká Morava.

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj ani Vědecká knihovna v Olomouci knihovny neoceňuje. Cenu Knihovník/ knihovnice Olomouckého kraje v roce … pro knihovnice/knihovníky působící na nejrůznějších pozicích, kteří v období minulého a současného roku dosáhli nepřehlédnutelných výsledků ve své práci, například realizovali nebo iniciovali mimořádný knihovnicko-informační nebo ediční počin nebo se výrazně zasloužili o rozvoj oboru, uděluje od roku 2011 Regionální organizace SKIP 10 Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Návrh na ocenění může podat fyzická nebo právnická osoba, nominovaná knihovnice/knihovník musí být členem SKIP nebo pracovníkem/pracovnicí knihovny, která je institucionálním členem SKIP. O udělení titulu rozhoduje komise jmenovaná na tři roky regionálním výborem SKIP. Diplom a věcný dar obdrží oceněné osobnosti u příležitosti Dne knihovníků SKIP 10 Moravskoslezský a Olomoucký kraj.

Zlínský kraj

Ocenění Knihovna Zlínského kraje roku … Zvláštní uznání pro knihovnici/knihovníka uděluje od roku 2013 Zlínský kraj a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně vždy jedné knihovně a jedné osobnosti z každého ze čtyř okresů. Záštitu nad oceněním přebírá člen rady kraje pro kulturu a cestovní ruch, který navíc přidává vlastní cenu za celoživotní přínos knihovnictví pro dlouholetou pracovnici/pracovníka knihovny. Návrhy na ocenění podávají zástupci zřizovatelů/provozovatelů knihoven a odborná veřejnost. O udělení ocenění rozhoduje komise složená ze zástupců Zlínského kraje, krajské knihovny a pověřených knihoven na základě návštěvy dvou knihoven z každého okresu, které nejlépe splňují kvantitativní ukazatele stanovené v podrobných kritériích. Oceněné knihovny obdrží na slavnostním předávání cen v sídle Zlínského kraje, případně v sídle krajské knihovny, pořádaném v návaznosti na Týden knihoven, diplom a finanční odměnu 10 000 Kč, nositelé zvláštního uznání pro knihovnici/knihovníka obdrží vedle diplomu poukázku na nákup knih v hodnotě 1000 Kč. Cena radního pro kulturu představuje diplom a dárkový koš.

Regionální výbor SKIP Velká Morava (Jihomoravský a Zlínský kraj) uděluje stejně tak jako v Jihomoravském kraji osobnostem z řad členů SKIP čestný titul Velkomoravská knihovnice / Velkomoravský knihovník – za nadstandardní aktivity spojené s řízením a modernizací knihoven, realizaci mimořádných nebo výjimečných aktivit v oblasti knihovnictví, podíl na činnosti a aktivitách SKIP či aktivní působení v regionální organizaci SKIP. Podrobněji viz Jihomoravský kraj.

Zlínský kraj – okres Vsetín

Soutěž o Nejlepší knihovnici/knihovníka okresu Vsetín vyhlašuje Masarykova veřejná knihovna Vsetín již od roku 2009. Knihovny soutěží ve dvou kategoriích: a) malé profesionální knihovny do dvou pracovních úvazků, b) neprofesionální knihovny. Soutěžícími jsou knihovnice/knihovníci všech knihoven spadajících do příslušných kategorií. O vítězi rozhodne vedení MVK Vsetín a pracovnice regionálních služeb okresu Vsetín na základě plnění základních kritérií, kterými jsou statistické výsledky činnosti za uplynulý rok, a pomocných kritérií – vzhled knihovny, automatizace, webové stránky apod. Diplom a věcný dárek je vítězům předán na celookresní poradě pracovnic/pracovníků knihoven za účasti jejich zřizovatelů, zástupců kraje a města Vsetín.

Moravskoslezský kraj

Knihovnická K2 – cenu ve dvou variantách, které se budou pravidelně střídat, uděluje od roku 2015 Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě. Nominaci na cenu podává zřizovatel/provozovatel knihovny, knihovna Moravskoslezského kraje nebo fyzická osoba, o udělení ceny rozhoduje rada kraje na doporučení hodnoticí komise složené ze zástupců Moravskoslezského kraje, krajského úřadu, MSVK v Ostravě a pověřených knihoven na základě kritérií modifikovaných pro obě varianty. Finanční odměnu zajišťuje ze svého rozpočtu Moravskoslezský kraj.

1. varianta Knihovna Moravskoslezského kraje roku … (lichý rok) – cena pro veřejnou knihovnu nebo její pobočku za její činnost a rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb, kulturního života a celkový rozvoj místa, ve kterém knihovna působí. Vítězná knihovna obdrží vedle diplomu / pamětního listu finanční odměnu 50 000 Kč.

2. varianta Knihovník/knihovnice Moravskoslezského kraje roku … (sudý rok) – cena za nadstandardní aktivity spojené s řízením a modernizací veřejné knihovny nebo její pobočky, za realizaci mimořádných nebo výjimečných činností v oblasti knihovnictví anebo za mimořádný přínos v oboru. Poprvé bude udělena v letošním roce. Finanční odměnou v celkové výši 50 000 Kč mohou být oceněni až tři jednotlivci podle pořadí: 1. místo – 25 000 Kč, 2. místo – 15 000 Kč a 3. místo – 10 000 Kč.

Diplom / pamětní list a finanční odměnu obdrží vítězná knihovna, knihovník/knihovnice na slavnostním setkání u příležitosti Týdne knihoven za účasti nominovaných, jejich zřizovatelů/provozovatelů, zástupců kraje a pověřených knihoven.

Cena Knihovník/knihovnice Moravskoslezského kraje v roce … je regionální organizací SKIP 10 Moravskoslezského a Olomouckého kraje udělována za stejných podmínek jako v Olomouckém kraji knihovnicím/knihovníkům působícím na nejrůznějších pozicích, kteří v období minulého a současného roku dosáhli nepřehlédnutelných výsledků ve své práci, například realizovali nebo iniciovali mimořádný knihovnicko-informační nebo ediční počin nebo se výrazně zasloužili o rozvoj oboru. Podrobně viz Olomoucký kraj.

Souhrnný přehled oceňování knihoven, knihovnic/knihovníků v jednotlivých krajích a s ním související otázka: Zůstanou i v budoucnu některé řádky prázdné?

Ocenění kraji a krajskými knihovnami

 

1 Článek vychází z příspěvku předneseného na konferenci Regionální funkce knihoven 2015 (Pardubice, 20.–21. 10. 2015). Prezentace s podrobnějšími informacemi a odkazy na pravidla ocenění v jednotlivých krajích je zveřejněna na stráncehttp://ipk.nkp.cz/programy-podpory/regionalni-funkce-verejnych-knihoven/celostatni-seminare-regionalni-funkce-knihoven/celostatni-seminar-regionalni-funkce-knihoven-2015-pardubice.-20.-21.-10.-2015.