Hlavní obsah stránky

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://ipk.nkp.cz/?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

Česká republika v číslech 2015. Praha: Český statistický úřad, 2015. 41 stran: grafy, tabulky.

ISBN 978-80-250-2639-7

Kqx 9.786/B

Kronika (1945–1949) Państwowego Instytutu Książki / wstęp, przepisy i opracowanie Małgorzata Korczyńska-Derkacs. [Kronika Národního institutu knihy 1945–1949.] Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2015. xxii, 205 stran: ilustrace. Nauka, Dydaktyka, Praktyka, 164.

ISBN 978-83-64203-59-6

Kdb 40.270

MANN, Thomas. The Oxford guide to library research. [Oxfordský průvodce knihovnickým výzkumem.] Fourth edition. Oxford: Oxford University Press, 2015. xxx, 359 stran: ilustrace.

ISBN 978-0-19.993106-4

Kl 40.219

Megabiblioteki: wybrane tendencje w bibliotekarstwie publicznym / pod red. Doroty Pietrzkiewicz, Elżbiety Barbary Zybert. [Megaknihovny: vybrané trendy ve veřejném knihovnictví.] Warzawa: Wydawnictwo SBP, 2015. 178 stran: ilustrace. Nauka, Dydaktyka, Praktyka, 161.

ISBN 978-83-64203-52-7

Kfe 40.269

Normy vremeni na raboty, vypolnjajemyje v biblioteke v avtomatizirovannom režime. [Časové normy na práci vykonávanou v knihovně v automatizovaném režimu.] Moskva: Paškov dom, 2015. 75 stran. Biblioteka bibliotekarja.

ISBN 978-5-7510-0656-3

Kfa K 55577

SALÁTOVÁ, Renáta. Využití pedagogických dovedností v práci knihovníka – informačního pracovníka: bakalářská práce / vedoucí práce Svatava Kašpárková. Zlín, 2009. 61 listů, 4 nečíslované listy: barevné ilustrace.

Krb 40.210

Automatizace knihovnické a informační činnosti

ABBOTT, Andrew Delano. Digital paper: a manual for research and writing with library and internet materials. [Digitální papír: příručka pro výzkum a publikování s pomocí knihovních a internetových materiálů.] Chicago; London: University of Chicago Press, 2014. xv, 259 stran: ilustrace. Chicago guides to writing, editing, and publishing.

ISBN 978-0-226-16778-7

Abdf 40.250

ZENG, Marcia Lei a Jian QIN. Metadata. 2nd edition. Chicago: Neal-Schuman, an imprint of the American Library Association, 2016. xxvii, 555 stran: ilustrace, tabulky.

ISBN 978-1-55570-965-5

Abdf 40.062

Organizace knihovních fondů

Classification & authority control: expanding resource discovery: proceedings of the International UDC Seminar, 29-30 October 2015, Lisbon, Portugal, organized by UDC Consortium, The Hague. [Klasifikace a kontrola autorit: rozšiřující vyhledávání zdrojů: materiály mezinárodního semináře MDT 29.–30. 10. 2015 Lisabon, Portugalsko, organizovaného Konsorciem MDT v Haagu.] Würzburg: Ergon Verlag, 2015. xi, 248 stran: ilustrace, grafy, tabulky.

ISBN 978-3-95650-124-1

Of 40.215

KOTULA, Sebastian Dawid. Wstęp do open source. [Úvod do open source.] Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2014. 167 stran. Nauka, Dydaktyka, Praktyka, 156.

ISBN 978-83-64203-33-6

Oaagb 40.239

Porjadok učeta dokumentov, vchodjaščich v sostav bibliotečnogo fonda: s kommentarijami i priloženijami. [Systém evidence dokumentů přicházejících do knihovního fondu: s komentáři a přílohami.] Moskva: Paškov dom, 2015. 87 stran: ilustrace. Biblioteka bibliotekarja.

ISBN 978-5-7510-0653-2

Oad K 55576

TREMBOWIECKI, Aleksander. Digitalizacja dla początkujących. [Digitalizace pro začátečníky.] Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2014. 281 stran: ilustrace. Propozycje i Materiały, 89.

ISBN 978-83-64203-29-9

Ol 40.237

Sítě knihoven

CONNER, Matthew. The new university library: four case studies. [Nová univerzitní knihovna: čtyři případové studie.] Chicago: ALA Editions, an imprint of the American Library Association, 2014. xv, 176 stran: ilustrace.

ISBN 978-0-8389-1193-8

Tb 40.200

DURANTI, Luciana a Patricia C. FRANKS, eds. Encyclopedia of archival science. [Encyklopedie archivnictví.] Lanham; Boulder; New York; London: Rowman & Littlefield, 2015. x, 454 stran: ilustrace.

ISBN 978-0-8108-8810-4

Tm 40.283

SCHŮTOVÁ, Jitka. Knihovna sbírky tělesné výchovy a sportu … a co jí předcházelo. Praha: Národní muzeum, 2015. 126 stran: ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile.

ISBN 978-80-7036-451-2

Td 40.274

Služby knihoven

GOUGH, Sarah, Pat FEEHAN a Denise LYONS. Serving grandfamilies in libraries: a handbook and programming guide. [Služby seniorům v knihovnách: příručka a průvodce programy.] Lanham; Boulder; New York; Toronto; Plymouth, UK: Scarecrow Press, 2014. xiv, 147 stran: ilustrace.

ISBN 978-0-8108-8763-3

Sbb 40.284

Inspirer of the modern librarian: collective work of culture practitioners / collective work edited by Aleksandra Zawalska-Hawel. [Inspirátor moderního knihovníka: kolektivní práce kulturních praktiků.] Piekary Śląskie: Municipal Public Library in Piekary Śląskie, 2015. 120 stran: barevné ilustrace.

ISBN 978-83-938961-3-4

Sbb 9.824/B

NEJEZCHLEBOVÁ, Jana, sest. Komenský nebyl žádný suchar, aneb, Dramatická hra s dětmi v knihovně jako příspěvek k rozvoji dětského čtenářství. Brno: Moravská zemská knihovna: Regionální výbor SKIP jižní Moravy, 2001. 66 stran: ilustrace.

ISBN 80-7051-134-6

Sbc 9.839/B

PROTIVÍNSKÝ, Tomáš, Milan HRUBEŠ a Petr ČÁP. Komunitní činnost veřejných knihoven v procesech integrace sociálně znevýhodněných osob: výzkumná zpráva. Praha: Centrum občanského vzdělávání, 2015. 90 stran: barevné ilustrace, grafy.

Sbd 9.835/B

Teatr w bibliotéce: doświadczenia i praktika. [Divadlo v knihovně: zkušenosti a praxe.] Warszawa: Wydawnictvo SBP, 2015. 122 stran. Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza, nr. 24.

ISBN 978-83-64203-42-8

Seb 40.238

KNIHOVĚDA

Academia 1966–2016: výroční sborník s kompletní bibliografií. Praha: Academia, 2016. 338 stran.

ISBN 978-80-200-2548-7

Xc 40.279

DOMENOVÁ, Marcela, ed. Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska V. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2014. 188 stran: ilustrace, faksimile. Historické fondy.

ISBN 978-80-89614-13-4

X 40.232

Knižnoje delo v Rossii v XIX – načale XX veka: sbornik naučnych trudov. Vypusk 17. [Knižní kultura v Rusku v 19. století a na počátku 20. století: sborník vědeckých prací. Svazek 17.] Sankt-Peterburg: Rossijskaja nacionaľnaja biblioteka, 2014. 368 stran: ilustrace.

ISBN 978-5-8192-0469-6

Kdb T 241853

Lexikon des gesamten Buchwesens: LGB 2. Band 9, Lieferung 71/72, Register zu Bänden 1 bis 8 („ A“ bis „ Zyprische Schrift“): „Sartor“ bis „Verkürzte Aufnahme“. [Lexikon knižní kultury. Sv. 9, č. 71/72, Rejstřík k svazkům 1–8. ] 2., völlig neu bearbeitete Auflage. Stuttgart: Anton Hiersemann, 2015. Strana 481–624.

ISBN 978-3-7772-1525-9

X 40.276

MAŠEK, Petr. Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky. Praha; České Budějovice: Národní muzeum … ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Českých Budějovicích, 2015. 3 svazky (966, 958, 959 stran): faksimile (převážně barevná) + 1 CD-ROM.

ISBN 978-80-7036-469-7 (Národní muzeum; soubor)

ISBN 978-80-85033-60-1 (Národní památkový ústav Brno; soubor)

Xbb 40.300, Xbb 40.301, Xbb 40.302

INFORMATIKA

Knowledge organization in the 21st century: between historical patterns and future prospects: proceedings of the Thirteenth International ISKO Conference, 19–22 May 2014, Kraków, Poland, organized by the Polish Chapter of ISKO and the Institute of Information and Library Science, Jagiellonian University in Kraków / edited by Wiesław Babik. [Organizace znalostí v 21. století: mezi historickými vzory a výhledy do budoucnosti: materiály 13. mezinárodní konference ISKO, konané 19.–22. května 2014, Krakov, Polsko.] Würzburg: Ergon Verlag, 2014. 596 stran: ilustrace, grafy. Advances in knowledge organization, vol.14.

ISBN 978-3-95650-040-4

Ifb 40.212

STODOLA, Jiří. Filosofie informace – metateoretická analýza pojmu informace a hlavních paradigmat informační vědy. Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2015. 191 stran: ilustrace. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 437.

ISBN 978-80-210-8011-9

Id 40.297

Připravila EVA MACKOVÁ