Hlavní obsah stránky

JAK NA TO: Vzorové pracovní náplně – pomůcka (nejen) pro personalisty. 2. díl

Připravila ZLATA HOUŠKOVÁ zlata.houskova@gmail.com

REFERENČNÍ KNIHOVNÍK – CHARAKTERISTIKA TYPOVÉ POZICE

Referenční knihovník zprostředkovává uživatelům knihovnické a informační služby vlastní knihovny, knihoven oborově nebo regionálně příbuzných a národního systému knihovnických a informačních služeb jako celku, vede evidenci referenčních dotazů, vyhodnocuje zpětnou vazbu kvality knihovnických a informačních služeb pro uživatele vlastní knihovny i celého systému.

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru informační služby, knihovnictví. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru publicistika, střední vzdělání s maturitní zkouškou na gymnáziu, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru knihkupectví, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika odvětví (oborů), střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru administrativa.

Měkké kompetence (úroveň 1–5)

Efektivní komunikace (3), kooperace (3), kreativita (3), flexibilita (3), uspokojování zákaznických potřeb (4), výkonnost (3), samostatnost (4), řešení problémů (3), plánování a organizování práce (3), celoživotní učení (4), aktivní přístup (3), zvládání zátěže (3), objevování a orientace v informacích (4), ovlivňování ostatních (3).

Obecné dovednosti (úroveň 1–3)

Počítačová způsobilost (3), numerická způsobilost (2), ekonomické povědomí (2), právní povědomí (2), jazyková způsobilost v češtině (2), jazyková způsobilost v angličtině (2), jazyková způsobilost v dalším jazyce (1).

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí: knihovnické a informační služby, literatura, státní informační a kulturní politika, informační procesy, instituce v informační oblasti, normy, standardy a metody zpracování knihovních fondů (AACR, MARC/UNIMARC, Konspekt aj.), automatizované knihovní systémy české i zahraniční, informační potřeby a bariéry, formy a metody individuální a kolektivní práce s uživatelem knihovnických a informačních služeb, organizace a ochrana knihovního fondu, profilování, budování, zpracovávání a katalogizace informačních, knihovnických a archivních fondů, metody zpracovávání rešerší, pravidla ochrany osobních údajů, autorské právo v ČR a zahraničí, vývoj písemnictví, psacích látek a potřeb, dějiny knihoven a knihovnictví, počítačové zpracování textů a tabulek; výhodné: principy digitalizace dokumentů a knihovních fondů, marketing a marketingová komunikace, pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů.

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti: orientace v základních elektronických informačních zdrojích, orientace v nakladatelské politice v ČR a zahraničí, orientace v aktuálně vydávaných titulech, poskytování bibliografických a rešeršních služeb v knihovnách s lokální a regionální působností, poskytování výpůjčních služeb v knihovnách s lokální a regionální působností (včetně meziknihovních), evidence, katalogizace a adjustace v knihovnách s lokální působností, ovládání automatizovaného knihovního systému v relevantních modulech, vyhledávání bibliografických a faktografických informací, jejich ověřování a správa bází dat, formální a obsahová analýza textu, rychlé čtení, odborná komunikace se čtenáři, uživateli a zákazníky v knihovnách.

VZOROVÁ NÁPLŇ PRÁCE – referenční knihovník

 • Poskytuje knihovnické a informační služby.
 • Poskytuje referenční a faktografické služby a informace.
 • Vyhledává a formuluje odpovědi na informační požadavky uživatelů s využitím interních a externích informačních zdrojů; vede statistiku dotazů.
 • Sleduje, shromažďuje a hodnotí informační potřeby a požadavky uživatelů ve vazbě na profilaci a aktualizaci fondů; sleduje nakladatelskou produkci a spolupracuje s útvarem akvizice v knihovně.
 • Sestavuje jednoduché rešerše s využitím databází a informačních zdrojů domácí a zahraniční provenience; doplňuje interní databáze.
 • Komunikuje (osobně, písemně, telefonicky, elektronicky) s uživateli.
 • Vede vstupní pohovory s uživateli; provádí základní instruktáže a školení uživatelů o poskytovaných knihovnických a informačních službách instituce a jejich právních podmínkách.
 • Poskytuje odbornou informační pomoc uživatelům při práci s ICT (internet, multimediální aplikace, e-čtečky, …), vyhledávání v databázích a práci s elektronickými katalogy; řeší problémy ICT pro uživatele ve spolupráci s příslušným útvarem knihovny.
 • Zabezpečuje základní informační vzdělávání uživatelů.
 • Podílí se na výpůjční činnosti, provádí veškeré činnosti spojené s automatizovaným/klasickým výpůjčním protokolem (registrace a evidence čtenářů, výpůjček; rezervace, agenda vymáhání nesplněných závazků uživatelů, agenda tržeb oddělení atd.).
 • Vede denní, měsíční, celoroční statistiku knihovnických a informačních služeb.
 • Podílí se na vypracovávání písemných rozborových podkladů za svěřený úsek.
 • Udržuje knihovní fond pro dospělé čtenáře ve volném výběru, podílí se na jeho revizi a aktualizaci (navrhuje dokumenty k opravám a odpisu).
 • Pečuje o úsek regionální literatury a prezenční fond knihovny.
 • Buduje databáze regionálních osobností, podílí se na tvorbě regionálních autorit a harmonizaci slovníku autorit se vztahem k regionu; podílí se na analytickém popisu článků z denního tisku se vztahem k regionu.
 • Udržuje informačně bibliografický aparát útvaru/knihovny (např. katalogy a kartotéky) a seznamuje s ním uživatele.
 • Identifikuje, vyhledává, vybírá a připravuje předlohy pro reprografické služby uživatelům; zajišťuje kopírovací služby včetně elektronických; spravuje kopírky na mince.
 • Poskytuje vnitrostátní meziknihovní služby (informační, výpůjční, reprografické) včetně přijímání požadavků a ověřování citací a poskytované služby eviduje.
 • Spolupracuje v národním systému knihovnických a informačních služeb.
 • Provádí základní činnosti v oblasti public relations a marketingu knihovny včetně spolupráce s partnery knihovny;prezentuje knihovnické a informační služby knihovny.
 • Spolupracuje při vedení, evidenci a hodnocení odborné praxe.
 • Spolupracuje při zajišťování exkurzí v knihovně.
 • Podílí se na přípravě a realizaci vzdělávacích a kulturních aktivit knihovny, spolupracuje se středními, resp. vysokými školami.

Metodická poznámka:

V řadě knihoven, zejména menších, může referenční knihovník vykonávat zároveň práce některých dalších pozic (např. péče o studovnu aj.); v nejmenších knihovnách je pak obvyklá kumulace většiny činností bez ohledu na konkrétní pozici. To vše je třeba zohlednit v konkrétní pracovní náplni v konkrétní knihovně.

Příště: Knihovník v knihovně pro děti

 

Diskuze ke článku "JAK NA TO: Vzorové pracovní náplně – pomůcka (nejen) pro personalisty. 2. díl"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.