Hlavní obsah stránky

Ústřední technická knihovna dopravy se představuje

MONIKA VITNEROVÁ Vitnerova@gr.cd.cz

EVA RUBKOVÁ Rubkova@gr.cd.cz

Ústřední technická knihovna dopravy brzo oslaví 100. narozeniny. Rozvoj dopravy v 19. století dal vzniknout dopravním podnikům, mezi kterými zaujaly čelné místo železniční společnosti. Ty pro svou potřebu budovaly první odborné či úřední knihovny. Po vzniku Československé republiky převzalo Ministerstvo železnic ČSR téměř úplně organizační strukturu rakouské železniční správy. V ní měla své stálé místo knihovna a archiv. Při prezidiu ministerstva byla v roce 1919 zřízena „úřední knihovna, čítárna a archiv“. Ta se v roce 1960 sloučila s knihovnou Výzkumného ústavu dopravního (založen v roce 1953) a vznikla Ústřední technická knihovna. Počátkem 90. let knihovna organizačně přešla ke Generálnímu ředitelství Českých drah.

Ústřední technická knihovna dopravy je knihovna neveřejného typu, která buduje, udržuje a zpřístupňuje ojedinělý knihovní fond tuzemské a zahraniční odborné literatury a obsahuje cca 120 000 knihovních jednotek z oblasti dopravy a oborů s ní souvisejících.

Základem fondu jsou tuzemské a zahraniční monografie, ročenky, úřední věstníky, vázané časopisy a skripta, ČSN a TNŽ1, resortní předpisy včetně historické sbírky, železniční zahraniční předpisy UIC a OSŽD2, resortní výzkumné zprávy, mapy, jízdní řády apod. Knihovna nakupuje a zpřístupňuje uživatelům odborná periodika, v roce 2015 odebírala 96 tuzemských a 77 zahraničních titulů. Pro rok 2016 je počet periodik značně omezen.

Knihovní fond je veden v lístkových katalozích – sdruženém (titulovém a autorském) a heslovém, které se již nedoplňují. V současnosti je pro zpracování publikací využíván elektronický systém KP-Win. Elektronické zpracování publikací probíhá od roku 1998. Velká část knihovního fondu je bohužel dosud pouze v lístkových katalozích a není převedena do elektronického systému (příčinou je především nedostatečné personální obsazení). Průběžně probíhá retrospektivní katalogizace dosud nezpracovaného historického fondu. Publikace se půjčují jak absenčně, tak prezenčně – tedy přímo ve studovně knihovny. Katalog knihovny je z části k dispozici na internetu (http://odis.cd.cz/knihovna1.asp).

Studijní prostory knihovny (foto archiv knihovny)Knihovna slouží přednostně všem zaměstnancům Českých drah, zaměstnancům Ministerstva dopravy, Správy železniční dopravní cesty, ČD Cargo, studentům a pedagogům dopravních fakult i studentům a pracovníkům mimo resort dopravy. Studenti vždy knihovnu hojně využívali, z mnohých se později staly významné osobnosti – ministři, ředitelé, spisovatelé… Studovna je přístupná i ostatním čtenářům a zájemcům o studium dopravní literatury. Knihovnu navštěvují například i senioři, kteří mají stále zájem o aktuální informace z dění v dopravě, ale i zájemci o dopravu z tuzemska či zahraničí. Nezanedbatelnou skupinu návštěvníků tvoří železniční modeláři nebo cestovatelé, kteří si v knihovně hledají různé mapy, průvodce i jízdní řády. V předchozích letech byly v knihovně dostupné jízdní řády téměř všech evropských států. Některé železniční společnosti ale jízdní řády v knižní podobě již nevydávají. A také vzhledem k jejich dostupnosti na internetu zájem o platné jízdní řády poklesl. Přibývají ale návštěvníci, kteří dohledávají své předky pracující pradávno na železnici. Významnou skupinou jsou badatelé-historici, kteří získávají v knihovně důležité podklady pro vydávání svých publikací. Badatelé přijíždějí i ze zahraničí.

Do konce roku 2015 se vytvářely anotace (upoutávky z nejzajímavějších článků převážně zahraničních časopisů), které jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách. Anotace jsou zveřejněny v TRISu (Transport Information System) na veřejném internetu (http://tris.cd.cz/).

TRIS je dokumentografická báze dat, která umožňuje získání informací o článcích z více než 70 převážně zahraničních odborných časopisů z oblasti dopravy od roku 1994 až do současnosti. K vybraným článkům poskytuje databáze TRIS krátké anotace (stručné obsahy článků) a příslušné bibliografické údaje. Tyto informace jsou v češtině. Originály všech článků z této báze dat jsou k dispozici v Ústřední technické knihovně dopravy. Od 1. ledna 2016 se do databáze TRIS nové záznamy již nedoplňují.

Ústřední technická knihovna dopravy se spolupodílí na vydávání Vědeckotechnického sborníku Českých drah – sborníku prací z oblasti železniční dopravy. Jeho cílem je umožňovat publikování především původních odborných prací řešících technické a technologické problémy a zásadní otázky z oblasti řízení, ekonomiky a ekologie ve vztahu k železniční dopravě. Sborník je zařazen na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, schválený Radou pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády ČR. Vychází zpravidla dvakrát ročně. Jeho vydávání započalo v roce 1995, do čísla 17 byl vydáván i v tištěné verzi a černobíle. Od čísla 18 vychází pouze na internetu (http://www.ceskedrahy.cz/tiskove-centrum/magaziny-a-periodika/-1845/), je barevný, což znamená lepší reprodukci fotografií, grafů apod. Jeho vydávání řídí redakční rada složená z řad pracovníků Českých drah a odborníků vysokých škol i dalších institucí úzce spolupracujících s ČD.

Dnešní Ústřední technická knihovna dopravy je jednou z mála odborných neveřejných knihoven v České republice, která si dokázala udržet ve svém skoro stoletém vývoji kontinuitu a zůstává přes všechny problémy živým organizmem. Knihovna je díky svému specifickému zaměření i rozsahu významným zdrojem odborných informací. A naším přáním je, aby mohla toto své poslání – poskytovat odborné informace – plnit i v budoucnu.

Ústřední technickou knihovnu dopravy najdete na adrese: http://odis.cd.cz/knihovna1.asp.

 

1  Technické normy železnic – pozn. red.

2  Dvě mezinárodní železniční organizace – pozn. red.

 

Diskuze ke článku "Ústřední technická knihovna dopravy se představuje"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.