Hlavní obsah stránky

JAK NA TO: Vzorové pracovní náplně – pomůcka (nejen) pro personalisty. 1. díl

Připravila ZLATA HOUŠKOVÁ zlata.houskova@gmail.com

V roce 2015 se knihovny prostřednictvím SKIP ČR zapojily do projektu Sociální dialog v oblasti kultury a sociálních služeb. Projekt, jehož nositelem byla Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a který byl spolufinancován z Evropských sociálních fondů prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, byl zaměřen na některé personální problémy v oblasti kultury a sociálních služeb.

V rámci projektu byla řešena například problematika obsazování vedoucích míst v kultuře a sociálních službách, bylo provedeno šetření personální praxe na vzorku 20 velkých veřejných knihoven (krajské knihovny a knihovny ve velkých městech), sebrány zajímavé zkušenosti z personální praxe některých zahraničních knihoven (Německo, Dánsko, Švédsko) a byly také zpracovány standardy odborné práce či vzorové pracovní náplně pro tři středoškolské typové pozice knihovnických profesí: pro pozici knihovníka katalogizátora, referenčního knihovníka a knihovníka v knihovně pro děti.

Standardy pracovních náplní pro tyto pozice vznikaly ve spolupráci účastníků tzv. kulatých stolů, které byly obsazeny sedmi ředitelkami krajských a velkých městských knihoven. Východiskem pro každý standard byly příklady prací uváděné v Národní soustavě povolání, ty však byly konfrontovány se stávajícími pracovními náplněmi a popisy pracovních míst pro jednotlivé pozice ve zhruba desítce knihoven a také konzultovány s dalšími experty. Postupně vzniklo a bylo revidováno šest verzí těchto pracovních náplní. Poslední verze (viz níže) by měla být standardem činnosti na zmíněných pozicích. Po eventuálním doplnění či vypuštění specifika v konkrétní knihovně je lze prakticky využít jako vzorové pracovní náplně pro pracovníka na konkrétní pozici. Knihovny a jejich služby se samozřejmě rychle rozvíjejí a v souvislosti s vývojem ICT i společenské situace také mění. K jednotlivým pozicím přibývá požadavků na další kompetence i na další činnosti. Nelze proto vyloučit, že standard bude třeba časem rozšířit o další činnosti. V současné době však plně reflektuje realitu v českých knihovnách.

Standardy pracovních náplní jsou zatím zpracovány pouze pro uvedené tři typové pozice. V průběhu tvorby projevily některé účastnice kulatých stolů zájem o tvorbu dalších standardů. Postupně by tak mohl vzniknout standard pracovních náplní pro všechny pozice, respektive knihovnické profese. Zda se to podaří, záleží především na eventuálním sestavení pracovních týmů a na ochotě jejich členů standardy pracovních náplní pro jednotlivé pozice připravit.

Byla by to především velmi dobrá pomůcka pro management (nejen) menších knihoven a zřizovatelů, ale také například pro popisy a definice knihovnických profesí i další procesy v personální práci knihoven.

KNIHOVNÍK KATALOGIZÁTOR – CHARAKTERISTIKA TYPOVÉ POZICE

Knihovník katalogizátor provádí formální a obsahovou analýzu dokumentu, na jejím základě vytváří jmenný a věcný záznam dokumentu (případně upravuje záznam vytvořený jiným pracovníkem) a spravuje bázi/báze těchto záznamů v tištěné anebo elektronické formě s cílem zpřístupnit uživatelům informace o obsahu knihovního fondu.

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru informační služby, knihovnictví. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru publicistika, střední vzdělání s maturitní zkouškou na gymnáziu, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru knihkupectví, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika odvětví (oborů), střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru administrativa.

Měkké kompetence (úroveň 1–5)

Efektivní komunikace (4), kooperace (3), kreativita (3), flexibilita (3), uspokojování zákaznických potřeb (4), výkonnost (3), samostatnost (3), řešení problémů (3), plánování a organizování práce (3), celoživotní učení (4), aktivní přístup (3), zvládání zátěže (3), objevování a orientace v informacích (4), ovlivňování ostatních (3).

Obecné dovednosti (úroveň 1–3)

Počítačová způsobilost (3), numerická způsobilost (2), ekonomické povědomí (2), právní povědomí (2), jazyková způsobilost v češtině (2), jazyková způsobilost v angličtině (2), jazyková způsobilost v dalším jazyce (1).

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí: knihovnické a informační služby, literatura, státní informační a kulturní politika, informační procesy, instituce v informační oblasti, normy, standardy a metody zpracování knihovních fondů (AACR, MARC/UNIMARC, Konspekt ad.), automatizované knihovní systémy české i zahraniční, organizace a ochrana knihovního fondu, profilování, budování, zpracovávání a katalogizace informačních, knihovnických a archívních fondů, metody zpracovávání rešerší, vývoj písemnictví, psacích látek a potřeb, dějiny knihy a knihovnictví, počítačové zpracování textů a tabulek; výhodné: principy digitalizace dokumentů a knihovních fondů, informační potřeby a bariéry, formy a metody individuální a kolektivní práce s uživatelem knihovnických a informačních služeb, pravidla ochrany osobních údajů, autorské právo v ČR a zahraničí, pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů.

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti: orientace v nakladatelské politice v ČR a zahraničí, orientace v aktuálně vydávaných titulech, evidence, katalogizace a adjustace v knihovnách s lokální působností, zpracování jmenného katalogizačního záznamu podle platných standardů, zpracování věcného katalogizačního záznamu podle platných standardů, ovládání automatizovaného knihovního systému, vyhledávání bibliografických a faktografických informací, jejich ověřování a správa bází dat, formální a obsahová analýza textu, rychlé čtení.

VZOROVÁ NÁPLŇ PRÁCE – katalogizátor

 • Provádí druhovou analýzu dokumentu.
 • Určuje prameny popisu dokumentu.
 • Vyhledává záznam dokumentu v katalozích a portálech českých knihoven a v souborných katalozích.
 • Stahuje nalezené záznamy do vlastního katalogu knihovny, provádí editaci, doplňuje další pole.
 • Zpracovává jmenný a věcný katalogizační záznam podle platných pravidel a ve standardních formátech pro všechny běžné druhy dokumentů.
 • V závislosti na jazykových znalostech provádí jmenné zpracování cizojazyčných dokumentů.
 • Zpracování knihovního fondu provádí s využitím automatizovaného knihovního systému používaného v knihovně.
 • Provádí rekatalogizaci, kontroluje a opravuje starší záznamy v elektronickém katalogu, provádí údržbu záznamů seriálů, aktualizuje záznamy integračních zdrojů.
 • Vytváří bibliografické a autoritní báze (katalogy) včetně tištěných, pokud je knihovna ještě buduje.
 • Spravuje jmenné a věcné autority, přístupové soubory a rejstříky.
 • Harmonizuje jmenné autority se Souborem národních autorit a podílí se na tvorbě národních autorit.
 • Exportuje záznamy do Souborného katalogu ČR (spolupracuje s NK ČR, využívá sdílené katalogizace, opravuje chyby v zaslaných záznamech).
 • Zpracovává tištěné výstupy z knihovních katalogů.
 • Skenuje obálky a obsahy knih a odesílá je do souboru obálek.
 • Podílí se na revizních pracích.
 • Podílí se na agendě spojené s odpisy.
 • Podílí se na tvorbě faktografických a bibliografických databází.

Metodická poznámka:

V řadě knihoven, zejména menších, může knihovník katalogizátor vykonávat zároveň práce některých dalších pozic, nejčastěji pozice knihovníka akvizitéra (přidělování signatur, prověřování záznamů na duplikáty apod.). V nejmenších knihovnách je pak obvyklá kumulace většiny činností bez ohledu na konkrétní pozici, včetně například půjčování, poskytování referenčních služeb aj. To vše je třeba zohlednit v konkrétní pracovní náplni v konkrétní knihovně.

Příště: Referenční knihovník

 

Diskuze ke článku "JAK NA TO: Vzorové pracovní náplně – pomůcka (nejen) pro personalisty. 1. díl"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.