Main content

NOVINKY KNIHOVNICKÉ LITERATURY

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://ipk.nkp.cz/?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

FARMER, Lesley S. J. and Alan M. SAFER. Library improvement through data analytics. [Zdokonalení knihovny pomocí analýzy dat.] London: Facet Publishing, 2016. ix, 174 stran: ilustrace.

ISBN 978-1-78330-161-4

Kq 40.557

GANTERT, Klaus. Bibliothekarisches Grundwissen. [Knihovnická průprava.] 9., vollständig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Berlin; Boston: De Gruyter Saur, 2016. x, 493 stran, ilustrace.

ISBN 978-3-11-032145-6

Ke 40.564

GOLAT, Rafał. Aspekty prawne działalności bibliotek. [Právní aspekty činnosti knihoven.] Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2016. 199 stran. Propozycje i materiały. 93.

ISBN 978-83-64203-79-4

Kib 40.583

MARDIS, Marcia A., ed. Librarians and educators collaborating for success: the international perspective. [Spolupráce knihovníků a pedagogů: mezinárodní perspektivy.] Santa Barbara, California; Denver, Colorado: Libraries Unlimited, an imprint of ABC-CLIO, 2017. xxii, 323 stran: ilustrace.

ISBN 978-1-4408-3750-0

Kg 40.292

O‘HANLON, Robin. Ace the interview, land a librarian job. [Jedničkou pohovoru, získání práce knihovníka.] Santa Barbara, California; Denver, Colorado: Libraries Unlimited, an imprint of ABC-CLIO, 2016. x, 158 stran: ilustrace.

ISBN 978-1-4408-3956-6

Kr 40.530

ORTEGA, Alma C. Academic libraries and toxic leardership. [Vysokoškolské knihovny a toxické vedení.] Cambridge, MA: Chandos Publishing, an imprint of Elsevier, 2017. xiv, 84 stran. Chandos learning and teaching series.

ISBN 978-0-08-100637-5

Kf 40.496

REED, Sally Gardner. The good, the great, and the (un)friendly: a librarian’s guide to working with friends groups. [Dobré, velké a (ne)přátelské: knihovníkův průvodce po práci s přátelskými skupinami.] Chicago: ALA editions, an imprint of the American Library Association, 2017. ix, 157 stran.

ISBN 978-0-8389-1498-4

Kfe 40.489

Automatizace knihovnické a informační činnosti

KROENKE, David M. a David J. AUER. Databáze / překlad Jakub Goner. Brno: Computer Press, 2015. 496 stran: ilustrace.

ISBN 978-80-251-4352-0

Abdb 40.538

McGRAW, Michele and Gail MUELLER SCHULTZ. Crash course in eBooks. [Rychlokurz elektronických knih.] Santa Barbara, California; Denver, Colorado: Libraries Unlimited, an imprint of ABC-CLIO, 2016. vii, 136 stran: ilustrace. Crash course.

ISBN 978-1-61069-862-7

Abdf 40.531

SPITZER, Manfred. Kybernemoc!: jak nám digitalizovaný život ničí zdraví / z německého originálu … přeložila Iva Kratochvílová. Brno: Host – vydavatelství, 2016. 388 stran: ilustrace, 1 mapa, portréty.

ISBN 978-80-7491-792-9

Zd 40.462

ZENG, Marcia Lei and Jian QIN. Metadata.  2nd edition. Chicago: Neal-Schuman, an imprint of the American Library Association, 2016. xxvii, 555 stran: ilustrace, tabulky.

ISBN 978-1-55570-965-5

Abdf 40.062

Organizace knihovních fondů

ABER, Susan Elizabeth Ward and Jeremy Ward ABER. Map librarianship: a guide to geoliteracy, map and GIS resources and services. [Mapové knihovnictví: průvodce geogramotnosti mapovými a GIS zdroji a službami.] Amsterdam; Boston; Cambridge; Heidelberg; London; New York; Oxford; Paris; San Diego; San Fransisco; Singapore; Sydney; Tokyo: Chandos Publishing, an imprint of Elsevier, 2017. xv, 278 stran: barevné ilustrace. Chandos information professional series.

ISBN 978-0-08-100021-2

Oaaf 40.499

BOSÁKOVÁ, Zdenka. České knižní kalendáře 19. století. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2015. 495 stran: ilustrace, faksimile.

ISBN 978-80-7051-206-7

Oaah 40.555

HALE, Dawn, ed. Shared collections: collaborative stewardship. [Sdílené sbírky: kolektivní správcovství.] Chicago: ALA editions, an imprint of the American Library Association, 2016. xi, 211 stran: ilustrace. An ALCTS monograph.

ISBN 978-0-8389-1403-8

Oa 40.468

Katalog pro restaurování 3: materiály pro restaurování a konzervaci papíru a knih: technologie a další vybavení restaurátorských dílen: kompletní nabídka pro archivy, muzea a galerie. Brandýs nad Labem – Stará Boleslav: Ceiba, 2015. 33 stran: ilustrace + 1 ceník ( 12 stran).

Olb 9.902/B

NOVOTNÁ, Eva a kol. Poklady mapové sbírky. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. 117 stran: barevné ilustrace, mapy, faksimile.

ISBN 978-80-246-3537-8

Oaaf 40.536

Sítě knihoven

JURKOVIČ, Jano, zost. Zborník prednášok z konferencie Digitálne muzeum – čo s digitálnym obsahom múzeí: Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica, 25.–26. octóber 2016. Banská Bystrica: Múzeum Slovenského národného povstania, 2016. 79 stran: barevné ilustrace +1 DVD.

ISBN 978-80-89514-42-7

Tde 9.919/B

KHEL, Richard, Miloš LEŠIKAR a Michaela KNAPOVÁ. Osobní knihovna Jaroslava Heyrovského. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015. 123 stran: obrazové přílohy: ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile. Osobní knihovny.

ISBN 978-80-7080-867-2

Tp 40.542

The National Library for Children and Young Adults: annual report 2015. [Národní knihovna pro děti a mládež: výroční zpráva 2015.] Seoul: National Library for Children and Young Adults, 2016. 47 stran: barevné ilustrace, tabulky.

ISSN 2005-4378

Teh 9.910/B

Služby knihoven

HAUKE, Petra, hrsg. Praxishandbuch Ausstellungen in Bibliotheken / mit einem Geleitwort von Barbara LISON, Bundesvorsitzende des Deutschen Bibliotheksverbandes, dbv. [Praktická příručka výstavnictví v knihovnách.] Berlin; Boston: De Gruyter Saur, 2016. xi, 453 stran: barevné ilustrace, faksimile.

ISBN 978-3-11-047279-0

Sec 40.565

KEELER, Hali R. Foundations of library services: an introduction for support staff. [Základy knihovnických služeb: úvod pro pomocný personál.] Lanham; Boulder; New York; London: Rowman & Littlefield, 2016. xix, 213 stran: ilustrace. Library support staff handbooks, no. 1.

ISBN 978-1-4422-5641-5

S 40.471

MacKELLAR, Pamela H. Meeting community needs: a practical guide for librarians. [Uspokojování potřeb komunity: praktický průvodce pro knihovníky.] Lanham; Boulder; New York; London: Rowman & Littlefield, 2016. Xix, 165 stran: ilustrace. Practical guides for librarians, no. 21.

ISBN 978-0-8108-9134-0

Sbb 40.534

MANGUEL, Alberto. Cestovatel, věž a červ: čtenář jako metafora / z anglického originálu … přeložili Lucie Chlumská a Ondřej Hanus. Brno: Host, 2016. 147 stran: ilustrace, faksimile.

ISBN 978-80-7491-568-0

Sf 40.550

KNIHOVĚDA

BALÍK, Vojtěch a kol. Jan Amos Komenský ve fondech MZK: katalog k výstavě. 2. vydání. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2016. 90 stran: barevné faksimile.

ISBN 978-80-7051-217-3

Xbc 9.916/B

Bible česká ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně: katalog výstavy. V Brně: Moravská zemská knihovna, 2015. 146 stran: barevné ilustrace, faksimile.

ISBN 978-80-7051-210-4

Xbc 9.917/B

HOUSTON, Keith. The book: a cover-to-cover exploration of the most powerful object of our time. [Kniha: průzkum nejmocnějšího předmětu naší doby.] New York; London: W. W. Norton & Company, 2016. xvii, 448 stran: ilustrace (některé barevné), faksimile.

ISBN 978-0-393-24479-3

Xa 40.559

KŘÍŽ, Jan a kol. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: nové trendy a problémy aplikační praxe se zvláštním přihlédnutím k právu EU a judikatuře SDEU. Beroun: Eva Rozkotová, 2016. 113 stran.

ISBN 978-80-87975-58-9

Xd 9.912/B

PECINA, Martin. Knihy a typografie. 3. vydání. Brno: Host, 2017. 344 stran: ilustrace.

ISBN 978-80-7577-040-0

Xa 40.551

Studie o rukopisech. XLVI, 2016. Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR: Komise pro soupis a studium rukopisů, 2016. 358 stran: ilustrace.

ISBN 978-80-87782-59-0

ISSN 0585-5691

Xaa 40.525

Připravila MONIKA HRUŠKOVÁ