Main content

DĚTSKÉ ČTENÁŘSTVÍ: Děsivá záležitost, nebo dobrý pomocník?

PAVLÍNA LIŠOVSKÁ cdc@kjm.cz

O Databance vzdělávacích knihovnických programů (DKP) se šíří informace nejen prostřednictvím konferencí a vzdělávacích seminářů, ale také prostřednictvím odborných periodik. Jelikož je však opakování matkou moudrosti, je dobré si připomenout základní principy jejího fungování a důvod vzniku.

Dlouhá léta volali knihovníci po nějakém místě či databázi, kde by mohly být uloženy jejich nápady na vzdělávací programy, knihovnické lekce a další informace, jež by sloužily jako zdroj inspirace pro ostatní. Častokrát se v konferenci Andersen objevovaly prosby o poskytnutí námětů k nějakému tématu. Po dlouhých diskuzích byla za finanční podpory Ministerstva kultury zřízena z dotačního programu VISK 2 2013 elektronická databáze – Databanka vzdělávacích knihovnických programů, jež slouží jako „shromaždiště“ originálních nápadů knihovnic a knihovníků. Zodpovídá za ni a o její funkčnost pečuje Centrum dětského čtenářství Knihovny Jiřího Mahena v Brně (blíže viz Čtenář, 2017, č. 7/8, s. 246–247).

Registrace

Do DKP je možné se volně registrovat jako knihovník vyplněním formuláře. Po aktivaci účtu ze strany Centra dětského čtenářství (CDČ) pak může uživatel podle vlastního uvážení čerpat náměty vložené do databanky. V případě, že registraci vyplňuje ředitel knihovny (nutné uvést v přihlášce ve speciální kolonce), zašle mu pracovník CDČ k vyplnění a podpisu souhrnné Prohlášení o poskytnutí licence Creative Commons, jímž je zajištěna kontrola, že vkládané programy budou obsahovat požadované náležitosti. Zasláním naskenovaného podepsaného prohlášení získává knihovna možnost vkládat do DKP své vlastní programy k užívání dalším registrovaným zájemcům. Ti potom mohou v případě zájmu či potřeby programy hodnotit formou hvězdiček (pět hvězdiček je nejlepší hodnocení, jedna hvězdička je nejnižší hodnocení) či případně programy komentovat.

Základní myšlenkou DKP bylo poskytovat originalitu (co program, to osobitý, jedinečný nápad), inspiracivzdělávání (vzájemným prohlížením  jiných programů získáváme další nápady, vzděláváme se a rozvíjíme), seberealizaci (knihovníci jsou lidé kreativní a stejně jako každý jiný člověk potřebují mít prostor, kde mohou ukázat, jak svou práci dělají), seznámení (DKP může mj. také nabídnout kontakty na zajímavé osobnosti, které mohou obohatit naši práci svými zkušenostmi) a v neposlední řadě také bezpečné prostředí (čímž není míněno nic jiného než to, že všechny uložené programy jsou vkládány v souladu s autorským zákonem České republiky).

Vložení programu

A právě poslední zmíněná položka bývá někdy tím příslovečným kamenem úrazu. Všechny vkládané programy by měly splňovat několik základních podmínek – jednou z těch nejdůležitějších v rámci zachování autorských práv u užitých děl ve vkládaných programech (tj. fotografie, obrázky, texty z knih) je, že by se měly konkrétní položky uvádět jako citační záznam daného díla, nikoliv jako plný text či obraz. Lze uvádět odkaz na konkrétní stranu v knize, kde se obrázek či text nacházejí, lze uvést plnou URL adresu, na níž je možné nalézt požadovaný dokument či jeho konkrétní část v rámci internetu. Jestliže jsou součástí vkládaných programů i pracovní listy, je důležité je umět popsat tak, aby v nich nebyly opět zobrazeny obrázky (např. stažené z internetu) nebo přepsané texty z knih. Tento způsob se může zdát zdlouhavý a možná i zbytečný, ale není tomu tak. Pokud bychom pominuli výše zmíněnou zákonnou povinnost o ochraně autorských práv, je nasnadě, že knihovník, který bude chtít program převzít (byť jen částečně), nemusí souhlasit s vybranými ukázkami či fotkami. Je proto vhodné poukázat spíš na to, co se komu osvědčilo v praxi, k čemuž je víc než konkrétní text vhodný odkaz na použité dílo. Co se citací týká, je samozřejmé, že vše, co v programu odněkud přebíráme, by mělo být opatřeno citačním záznamem podle platných citačních norem. Pokud by nastal problém či nejasnost s vytvářením citací, mohou posloužit jako návod různé citační generátory, např. citace.comiso690.czu.cz a další.

Další oblastí, již někteří vnímají jako problematickou, může být nutnost opatřit programy informacemi souvisejícími s Rámcovými vzdělávacími programy (RVP). Tyto programy jsou v současnosti platnými dokumenty, podle nichž probíhá vzdělávání v České republice na všech úrovních – od mateřských škol až po školy střední. Jelikož se školami v knihovnách úzce spolupracujeme a třídy k nám přicházejí na programy, snažíme se učitelům poskytnout nejen obecné informace v rámci anotací jednotlivých programů, ale stojí za úvahu jim objednávané programy zpřístupnit a přiblížit také tím, že je opatříme klasifikací podle RVP v několika oblastech – konkrétně se jedná o klíčové kompetencevzdělávací oblasti a průřezová témata. Pro učitele je to vodítko, jež jim předem sdělí, v jakých oblastech se budou jejich děti vzdělávat. Po zvolení, pro jakou cílovou skupinu je vkládaný program připraven, se „rozbalí“ pro knihovníka nabídka, z níž vybírá jednotlivé položky podle toho, k čemu cíle programu směřují, co se na programu u dětí rozvíjí. Každá z těchto položek je opatřena vysvětlivkami, aby knihovník dokázal podle svého zvoleného tématu program vhodně přiřadit ke správným položkám.

Programy se do DKP vkládají ve formě pdf souborů, které zaručují, že formátování dokumentu zůstane zachováno v původní podobě i při stažení do jiných počítačů. V případě potřeby jsou pracovníci CDČ kdykoliv schopni a ochotni operativně vyřešit nastalý problém či dilema, jak program vložit a jak jej zařadit do kategorií. Je připraven také materiál, který stručně komentuje a vysvětluje jednotlivé položky v RVP a který je možné na vyžádání získat od CDČ.

Závěrečná výzva

Na závěr bych se nejen jako jeden ze správců DKP, ale také jako knihovník obecně ráda přimluvila za jednu věc. Když databáze vznikala, očekávalo se, že knihovníci, do té doby hlasitě se přimlouvající za vznik úložiště svých nápadů, budou programy rádi a s chutí sdílet právě přes ni. Nedá se říci, že by se tak nedělo (v DKP je nyní registrováno celkem 650 uživatelů a je tam vloženo 104 programů), ale stále zde pociťujeme mezery jak v tématech, tak v cílových skupinách, pro něž jsou programy určeny. Jsem si více než jistá, že každý z nás má alespoň jeden program, který by byl dostatečně reprezentativní na to, aby spatřil světlo světa, veřejnost se s ním mohla seznámit a byl také představen ostatním kolegům.

Dodnes se objevují v „Andersenovi“ výzvy na poskytnutí programu s různorodou tematikou. Každý rád pomůže, když taková urgentní prosba přijde, ale pojďme si pomoci všichni navzájem. Neschovávejme dobré nápady do šuplíků a vložme do DKP své programy, inspirujme se, naučme se správně citovat. Neděláme to jen pro druhé, abychom jim usnadnili práci, ale děláme to hlavně pro sebe. Naučíme se něco nového (citace, znalost RVP), rozvineme své kreativní a vyjadřovací schopnosti (zformulovat znění programu tak, aby byl pochopitelný a srozumitelný i jiným lidem než nám samotným, bývá někdy náročné, ale určitě proveditelné) a hlavně uděláme něco dobrého, co pomůže druhým. Dobrý pocit, ten je nedostižný. Půjdu příkladem a vložím v brzké době ty své. Pojďte mne následovat, prosím!