Hlavní obsah stránky

INSPIRACE Z KNIHOVEN: Nechceme se chlubit, ale…

V naší klatovské městské knihovně se stále něco děje – nejenže jí denně projde kolem 200 čtenářů, ale pravidelně zde pořádáme zajímavé akce, o kterých můžeme směle tvrdit, že přispívají k celkovému kulturnímu dění v našem městě. Na většinu z nich je vstup zdarma. Pokud je vybíráno kurzovné, jsou peníze investovány výhradně na nákup použitého materiálu. Pro tyto aktivity máme dva hlavní důvody: využít krásné historické prostory knihovny i mimo půjčovní dobu a zaujmout co největší okruh lidí, a přilákat tak do knihovny i „nečtenáře“ (rozuměj naše potenciální čtenáře).

Ve společenském sále knihovny, který je naší chloubou, se vedle setkání s autory knih několikrát do měsíce konají přednášky na různorodá témata: na podzim návštěvníky zaujala velmi emotivní přednáška Ivony Ivicové a pamětnice Dity Krausové o dětských kresbách, které namalovaly židovské děti po své deportaci do Terezína. Další velkou akcí byla též přednáška indického nádí o knihovnách palmových listů v Indii. Tradičně velkou účastí oplývají cestovatelské přednášky: Petr Nazarov vyprávěl o svém ročním pobytu na Havajských ostrovech, Jana Dvorská o ostrovech Madeira a Djerba a Tomáš Kubeš o expedici do Konga. V době předvánoční se uskutečnil adventní koncert, který byl výjimečný tím, že byl překládán do znakového jazyka, v případě písní se jednalo dokonce o umělecký znakový jazyk.

Naše knihovna má také svou malou výstavní galerii, ve které vystavujeme výtvarné práce a fotografie cestovatelů. Rodiče a prarodiče dítek školou povinných pak rádi navštěvují pravidelné výstavy prací dětí ze základní umělecké školy či domu dětí a mládeže.

V čítárně se pravidelně každý měsíc střídají výstavky ručních prací, většina z nich je i prodejních. Pokud čtenáři (většinou tedy spíše čtenářky) projeví zájem naučit se techniku konkrétní práce, knihovna zorganizuje i dopolední či odpolední seminář. Ve druhé polovině roku 2013 se uskutečnily výstavky výrobků z FIMO hmoty, vyřezávání ze dřeva, nitěné grafiky, kabelek Candy nebo dekorací z kukuřičného šustí.

Pozadu zdaleka nezůstává ani oddělení pro děti a mládež a jeho pobočka na základní škole. Spíše naopak, pro své čtenáře organizuje množství akcí, jimiž podporuje rozvoj čtenářství u nejmladších dětí nejen čtením samotným, ale i jeho propojením s dalšími volnočasovými aktivitami. Konají se zde proto různé výtvarné dílny, hudební a dramatická vystoupení – to vše ve spojitosti s žáky Základní umělecké školy Josefa Kličky. Velký úspěch mělo setkání žáků ZŠ s autory dětských knih Markétou Čekanovou, Zdeňkem Zajíčkem a ilustrátorem VHRSTI, dále hravý halloweenský podvečer, který se odehrával celý v angličtině, vystoupení dramatického kroužku ZUŠ Z Černé věže bim bam, které děti seznámilo s historií Klatov, pořad s vánoční tematikou Kdyby tisíc andělů nebo zábavně naučné odpoledne Na Barborku do knihovny. Velmi vítaným zpestřením byly ukázkové hodiny výuky, které u nás již dvakrát organizovaly učitelky ZUŠ a zapojila se do nich i veřejnost. Hned začátkem roku 2014 se navíc rozjelo pravidelné čtení pohádek v angličtině a němčině a chystá se maškarní veselice.

Těší nás, když se k nám naši čtenáři nebo příznivci rádi opakovaně vracejí, a proto se jim snažíme co nejvíce vycházet vstříc, naslouchat jejich přáním a doporučením a pobyt v knihovně jim co nejvíce zpříjemnit – ať už svým přátelským jednáním nebo vlídným, útulným a květinami zpříjemněným prostředím. Snad nebudeme neskromní, když se pochlubíme tím, že naše knihovna v předešlém roce získala titul Rozkvetlá knihovna.

Stranou pak není ani naše metodické oddělení. Jsme hrdí na to, že se nám pomalu ale jistě daří zvyšovat zájem nejen profesionálních, ale i neprofesionálních knihovníků o kurzy výpočetní techniky. Vytvořením zjednodušené a poloautomatické knihovnické evidence v počítači se snažíme snížit administrativní práce především našich neprofesionálních knihovníků (a přiznejme si, že i naši vlastní), čímž nám i jim zbývá více času na tu pravou knihovnickou práci. V současné době je především pro malé knihovny byrokratická zátěž poměrně vysoká a často jim vyplňování „papírů“ zabere více času než práce se čtenářem. Mnozí sice po letech praxe ve vyplňování papírových výkazů přistupovali k našim nápadům s nedůvěrou, ale čím dál více jich zjišťuje, že i jednoduchá tabulka v počítači jim může tuto zátěž poměrně významně snížit. Bohužel oproti jiným regionům, kde jsou i nejmenší knihovny automatizované, máme stále velké rezervy. Věříme však, že i v tomto ohledu se situace postupně zlepší.

Tímto výčtem akcí uskutečněných v předešlém pololetí chceme shrnout naši práci, která se netýká jen knih, a – ale ano, připusťme si to – chceme se možná tak trochu pochlubit vám, kolegyním knihovnicím a kolegům knihovníkům. Ale budeme zároveň velmi rádi, pokud vás naše počiny budou inspirovat při vaší práci.

Eva Sommerová

za kolektiv pracovníků Městské knihovny Klatovy