Hlavní obsah stránky

AUTOMATIZACE KNIHOVEN: Portál Knihovny.cz v roce 2018

BOHDANA STOKLASOVÁ stoklasovabohdana@gmail.com

PETR ŽABIČKA petr.zabicka@mzk.cz

PETRA ŽABIČKOVÁ petra.zabickova@mzk.cz

Portál Knihovny.cz  (https://www.knihovny.cz) nabízí jednotný přístup ke službám českých a moravských knihoven komukoli, odkudkoli a kdykoli. Je novou službou založenou na moderních technologiích a nyní již dospěl do stadia, kdy je schopen nahradit řadu funkcí Jednotné informační brány přinejmenším ve srovnatelné kvalitě. V roce 2018 bude propojen se službou Získej zaměřenou na meziknihovní služby (výpůjčky i elektronické dodávání dokumentů). Jedním z důležitých úkolů pro rok 2018 je řešení další koexistence obou projektů poskytujících podobné služby.

Po oficiálním spuštění portálu na podzim roku 2016 probíhalo jeho intenzivní testování v plném provozu a ladění, zapojování dalších knihoven a zdrojů. K domácím zdrojům přibyla díky nákupu centrálního indexu široká nabídka zahraničních zdrojů.

Knihovny.cz v roce 2018 – současný stav a výhled

Portál Knihovny.cz vstupuje do roku 2018 jako plně funkční a stabilizovaná služba nabízející přístup k fondům a službám zapojených knihoven a dalším informačním zdrojům. K 22 zakládajícím knihovnám, které podepsaly smlouvu o spolupráci na portálu v první vlně (jedná se o všechny krajské knihovny a většinu ústředních odborných knihoven), přistupují postupně další knihovny. Aktuálně je to 24 knihoven a 14 dalších informačních zdrojů, probíhá zapojování dalších čtyř knihoven a 32 se jich připravuje. Prodlevy vznikají především z technických důvodů, protože knihovny musí připravit své systémy pro zapojení do portálu, což v některých případech trvá řadu měsíců až let. Řada přetrvávajících problémů však byla v poslední době vyřešena, takže celý proces by měl být pro knihovny již snazší a postupovat rychleji. Vzhledem k tomu, že se hned v první vlně zapojily největší a nejvýznamnější české knihovny, nabízí portál k vyhledávání a dalšímu využití téměř 14 miliónů dokumentů, což je podstatně více než v případě dalších českých integrujících nástrojů.

V poslední době byl vývoj portálu zaměřen zejména na zrychlení odezvy, relevanci řazení výsledků vyhledávání, kvalitu a přesnost deduplikací. Všechna uvedená vylepšení zvýšila uživatelský komfort, takže práce s portálem je nyní opravdu příjemná, a tak se naplnil plán nejen na vyhledání dokumentu, ale i poskytnutí informací o jeho dostupnosti v jednoduché podobě na jednom místě.

Vyhledávání a dostupnost dokumentů (výpůjčky a plné texty)

Portál nabídne u požadovaného dokumentu na prvním místě knihovny, kde je uživatel registrován a v následujícím kroku další informace o dokumentu včetně obálky a obsahu a dostupnosti v jednotlivých knihovnách.

V roce 2017 byl vysoutěžen, implementován a zprovozněn centrální index zahraničních zdrojů Ebsco Discovery Service (EDS), čímž dostali uživatelé portálu možnost prohledávat 369 991 593 záznamů ze zahraničních zdrojů a mohou se dostat prostřednictvím linkserverů (portál využívá základní SFX linkserver JIB v kombinaci se specializovanými linkservery dalších institucí) přímo k plným textům dokumentů. Některé z nich jsou dostupné volně bez omezení, jiné pouze prostřednictvím knihovny, která k nim má předplacený přístup. Seznam knihoven s předplaceným přístupem nabízí portál také na jednom místě.

Portál Knihovny.cz pracuje s velkými indexy (lokální index pro domácí a centrální index pro zahraniční dokumenty), v nichž jsou data v konsolidované podobě soustředěna na jednom místě, proto je vyhledávání a získání výsledků vyhledávání velmi rychlé. Díky propojení s výpůjčními moduly katalogů zapojených knihoven je portál schopen přímo poskytnout i aktuální informace o dostupnosti dokumentů.

Přebírání záznamů

Vzhledem k tomu, že portál Knihovny.cz pracuje primárně s indexy, existovaly dlouhou dobu pochybnosti o jeho potenciálu zajistit funkci přebírání záznamů, které poskytuje Jednotná informační brána (JIB) prostřednictvím protokolu Z39.50. Portál Knihovny.cz umožňuje knihovnám stahování bibliografických záznamů prostřednictvím protokolu Z39.50, a je tak funkční alternativou k nástrojům sdílené katalogizace JIB. Na rozdíl od JIB umožňují Knihovny.cz prohledávat všechny národní zdroje najednou (nemusí se tedy postupně ptát jednotlivých katalogů jako v JIB).

Je možno přidat další zdroje (zejména zahraniční knihovny) jako další Z39.50 zdroje, které se pak chovají spolu s indexem Knihovny.cz podobně jako zdroje v JIB. Systém se postupně dotazuje jednotlivých zdrojů v definovaném pořadí, dokud od některého z nich nedostane odpověď. K dispozici je kromě několika univerzálních profilů, umožňujících prohledávat a přebírat záznamy z lokálního indexu portálu nebo z předvybraných zahraničních nebo českých knihoven do portálu nezapojených, také možnost nechat si vytvořit – podobně jako v JIB – svůj vlastní profil na míru. V takovém případě je zapotřebí využít formuláře ke specifikaci požadavků na profil: https://goo.gl/RTHqVt. Konfigurace profilu je k dispozici na stránkách portálu Knihovny.cz v sekci Materiály a nástroje pro knihovny.

Celé řešení využívá opensource nástroje Metaproxy dánské firmy Index Data (http://www.indexdata.com/metaproxy). Ten je napojen na index národních zdrojů portálu, který obsahuje všechny indexované záznamy v původní podobě. Na základě zkušeností s obsahem lokálního indexu byl ale aplikován filtr znemožňující nabízet ke stahování záznamy, které nesplňují určité základní kvalitativní požadavky. Je možné vytvářet profily, které umožňují vybírat z lokálního indexu ke stahování pouze určitou množinu bibliografických záznamů nebo také vytvořit profil kombinovaný, který zároveň kromě lokálního indexu prohledává i externí Z39.50 báze, což je možné využít ke stahování záznamů ze zdrojů nezapojených do národního indexu, zejména z katalogů zahraničních knihoven. Aktuální seznam profilů je k dispozici zde: https://github.com/moravianlibrary/cpk-metaproxy/blob/master/profiles.xml.

JIB v roce 2018 – historie, současný stav a výhled

Portál JIB (http://www.jib.cz) umožňuje uživatelům z jednoho místa jedním vyhledávacím rozhraním využívat různé české a zahraniční zdroje. Projekt vznikl v roce 2000, v roce 2002 zahájila JIB provoz. Dalo by se tedy říci, že v roce 2018 je již projekt dospělý a dlouhý život má ještě před sebou. U projektů založených na SW ale bývá životnost poněkud jiná než u lidí, zvláště pak tehdy, pokud některá část podpůrného SW již není dále rozvíjena. JIB využívá komerční produkty firmy Ex Libris – metavyhledávač MetaLib a linkserver SFX. Zatímco linkserver SFX je dále podporován a rozvíjen a využívá se i v portálu Knihovny.cz, MetaLib se již řadu let nerozvíjí, protože firma Ex Libris ho nahradila discovery systémem Primo napojeným na centrální index.

Vyhledávání a dostupnost dokumentů (výpůjčky a plné texty)

JIB používá pro vyhledávání systém MetaLib, který primárně nepracuje s velkými indexy, ale paralelně prohledává jednotlivé zdroje. Čím větší je jejich množina, tím déle je nutné čekat na zpracování dotazu, proto jsou zdroje pro vyhledávání rozděleny do několika skupin.

Po vyhledání dokumentu ve zdroji SK ČR (souborný katalog) získá uživatel seznam knihoven, které dokument vlastní.

Pro získání informace o aktuální dostupnosti dokumentu musí nahlédnout přímo do jejich katalogů.

JIB umožňuje hledat i v zahraničních zdrojích s využitím centrálního indexu Primo Central Index (PCI), který obsahuje data (záznamy, abstrakty, plné texty) získaná od primárních a sekundárních vydavatelů a producentů databází. V prostředí JIB v současné době existují dvě konfigurace PCI – Primo Central Free a Primo Central NK ČR.

Primo Central Free nabízí informace z řady volných zdrojů i licencovaných článkových databází. Pro vyhledávání je obsah volně přístupný, v JIB se zdarma zobrazují i bibliografické informace (základní údaje) o nalezených článcích. Plný text je možné zobrazit pouze v případě, že originální databáze tento plný text nabízí zdarma, nebo knihovna, z níž do JIB přistupujete, plný text předplácí. PCI NK ČR zpřístupňuje informace z několika licencovaných článkových databází, které si předplácí Národní knihovna ČR.

Přebírání záznamů

Přebírání záznamů je v JIB stabilizovanou a silně využívanou službou (http://info.jib.cz/o-projektu/statistiky/statistiky-coca-jib/at_download/file), proto je třeba věnovat její náhradě v rámci portálu Knihovny.cz speciální pozornost.

Jak dál?

Portál Knihovny.cz a JIB poskytují velmi podobné služby a oba projekty se financují ze stejného zdroje, kterým je VISK 8/B. Je tedy logické, že transformace JIB a postupná náhrada jejích funkcí portálem Knihovny.cz je dlouhodobým úkolem pro Expertní tým portálu Knihovny.cz zadaným Řídicím výborem i Radou portálu. Na posledním zasedání Rady portálu dostal tento úkol již konkrétní termín ve formě usnesení a doporučení: Rada odsouhlasila plán na ukončení MetaLib – JIB ke konci roku 2018 za předpokladu, že testy prokáží adekvátní náhradu ukončených služeb v rámci CPK.

Od roku 2017 do současnosti probíhá testování náhrady všech funkcí v knihovnách, které mají své zástupce v Expertním týmu portálu. Dále proběhnou testy ve všech knihovnách zapojených do portálu Knihovny.cz a v další vlně v knihovnách zapojených do JIB. Je důležité, aby pracovníci všech knihoven věnovali testování náležitou pozornost, aby pomohli alternativní řešení co nejlépe odladit a byli připraveni na jeho využití po ukončení provozu MetaLibu.

Souběžně probíhá analýza zdrojů zapojených do JIB a porovnávání s obsahem lokálního i centrálního indexu i analýza míry jejich využití. Expertní tým řeší pokrytí databází ProQuest Central, CEEOL, UpToDate, Factiva, Biological Abstracts, EMBASE, Evidence Based Medicine Reviews, Literature Online a dalších databází, které index EDS nepokrývá nebo je nelze využít ve vyhledávání pro všechny knihovny registrované v portálu Knihovny.cz. Probíhá testování možných tematických „řezů“ i modifikace rozhraní pro potřeby oborových bran. Je třeba zdůraznit, že pokud výsledky testů dopadnou uspokojivě, budou nahrazeny funkce dnes již zastaralého a mnoho let nerozvíjeného MetaLibu, zatímco linkserver SFX JIB již byl integrován do portálu Knihovny.cz a bude využíván i nadále.