Hlavní obsah stránky

Regionální funkce knihoven ve Středočeském kraji

Ladislava Cukrová cukrova@svkkl.cz

Středočeský kraj leží v centrální části Čech, ze všech stran obklopuje hlavní město Prahu a sousedí téměř se všemi českými kraji kromě Karlovarského a krajů moravských. Svou rozlohou 11 014 km2 je největším ze 14 krajů České republiky a zabírá téměř 14 procent jejího území. V 1146 obcích, což je nejvíce ze všech krajů ČR, zde k 31. 3. 2010 žilo 1 251 801 obyvatel. Hustota zalidnění je nejvyšší v okresech Kladno, Praha-západ, Praha-východ a Mělník, kde dosáhla hodnoty přes 140 obyvatel na km2. Všechny tyto okresy mají intenzivní sociálně-ekonomické vazby na Prahu a do jisté míry tvoří metropolitní zázemí hlavního města. Naopak nejnižší hustota zalidnění je v okresech Rakovník, Benešov a Příbram, kde nepřesahuje 70 obyvatel na km2. Administrativně se kraj dělí na 26 správních obvodů obcí s rozšířenou působností, které k 1. 1. 2003 nahradily bývalé okresní úřady. Kraj nemá hlavní město.

Středočeský kraj je bohatý na přírodní, kulturní a historické památky. Nachází se zde několik chráněných krajinných oblastí, nejvýznamnější a také největší je oblast Křivoklátsko, biosférická rezervace UNESCO. Na Křivoklátsko navazuje Český kras, což je největší krasová oblast v Čechách se známými Koněpruskými jeskyněmi. Na území kraje leží i převážná část CHKO Kokořínsko a malá část CHKO Český ráj zasahuje na Mladoboleslavsko. Opomenout nesmíme ani známé vrchy Velký a Malý Blaník – také CHKO. Středočeským krajem protéká řada známých řek – Vltava, Labe, Berounka, Sázava, Jizera. Z památek můžeme jmenovat např. Kutnou Horu, zapsanou do Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.

Do roku 2006 pracovalo ve Středočeském kraji 15 pověřených knihoven, které obsluhovaly knihov­ny v bývalých okresech. Po přenesení odpovědnosti za regionální funkce na kraje přijalo Zastupitelstvo Středočeského kraje dne 19. září 2005 usnesením č. 57-6/2005/ZK Koncepci podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje, které změnilo systém spolupráce pověřených a obsluhovaných knihoven.

Rok 2006 znamenal pro regionální funkce v SVK v Kladně řadu změn. Mezi prioritami bylo naplňování zmíněné Koncepce. Funkci pověřených knihoven začalo ve Středočeském kraji od 1. ledna vykonávat pět knihoven. Podle platné legislativy uzavřela Středočeská vědecká knihovna v Kladně Smlouvu o přenesení výkonu regionální funkce s těmito knihovnami:

•  Městská knihovna Benešov,

•  Městská knihovna Kutná Hora,

•  Knihovna města Mladá Boleslav,

•  Knihovna Jana Drdy Příbram.

Funkci pověřené knihovny pro západní část Středočeského kraje dále vykonává SVK v Klad­ně.

Předmětem smlouvy bylo přenesení výkonu regionálních funkcí, jejich územní rozsah a finanční zajištění. Pověřené knihovny v přidělené oblasti obsluhují:

•  Městská knihovna Benešov 120 knihoven, z to­ho 20 profesionálních;

•  Městská knihovna Kutná Hora 200 knihoven, z toho 22 profesionálních;

•  Knihovna města Mladá Boleslav 153 knihoven, z toho 19 profesionálních;

•  Knihovna Jana Drdy Příbram 151 knihoven, z to­ho 15 profesionálních;

•  SVK v Kladně 198 knihoven, z toho 28 profesio­nálních.

Mezi Středočeským krajem a Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně byly uzavřeny smlou­vy na výkon krajských regionálních funkcí na nákup (akvizici) knihovních dokumentů výměnného fondu Středočeského kraje. Dále byly uzavřeny smlouvy s obsluhovanými knihovnami (neprofe­sionálními) mezi Středočeským krajem (poskyto­vatel dotace), příslušnou pověřenou knihovnou (realizátor) a zřizovatelem obsluhované neprofesionální knihovny (příjemce dotace).

Centrálně se do SVK v Kladně soustředila akvizice a vzdělávání pro celý kraj. Tento systém fungoval až do roku 2009 k maximální spokojenosti knihoven pověřených i obsluhovaných.

Finančních prostředků na nákup knih byl dostatek a množství výměnných souborů vyhovovalo, některé z knihoven tak přestaly nakupovat vlast­ní fond. V roce 2010 dochází ke krácení dotace a na knihy je částka snížena z 6 448 000 Kč na 1 000 000 Kč. V minulém roce byly knihy zakoupeny za částku 592 618 Kč. Pro tento rok byly finance opět navýšeny, ale již nedosáhnou původní částky.

Pověřené knihovny i přes nedostatek financí svoji funkci vykonávají zodpovědně a snaží se obecním knihovnám v rámci možností vycházet vstříc. V současné době je ve Středočeském kraji obsluhováno 822 knihoven. Ve dvou pověřených knihovnách funguje systém REKS, do kterého je zapojeno 77 knihoven. Obsluhovaným knihovnám je poskytována poradenská a konzultační činnost (porady se většinou kvůli dostupnosti konají v kaž­dém regionu na několika místech, tj. také v bývalých okresních knihovnách), soubory jsou rozváženy nebo si je obecní knihovny vyzvedávají přímo v pověřené knihovně. Jednou ročně je v některé z profesionálních knihoven pořádáno neformální setkání knihovníků, kde se scházejí bez ohledu na to, která pověřená knihovna je obsluhuje. Je pro ně připraven program a knihovníci se tu mohou podělit o své zkušenosti nebo problémy.

Statistické výkazy Roční výkaz o knihovně pro NIPOS shromažďují a s knihovníky konzultují metodici v pověřených knihovnách, zpracování je centrálně prováděno v SVK v Kladně.

Také systém vzdělávání se zajišťuje centrálně v SVK v Kladně. Většina přednášek a seminářů probíhá kvůli lepší dostupnosti v Praze. Pokud ma­jí pověřené knihovny zájem, jsou přednášky tzv. vyváženy, aby se jich mohl zúčastnit co největší počet knihovníků.

Akvizici dokumentů pro výměnný fond zajišťuje krajské centrum v Kladně. Objednané knihy jsou distribučními firmami dováženy do pověřených knihoven, kde jsou zpracovány a zařazeny do výměnných souborů. Všechny dostávají přírůstková čísla SVK v Kladně a jsou fondem této knihovny, resp. Středočeského kraje. Výměnné soubory jsou vytvářeny podle požadavků knihovníků nebo zvyklostí jednotlivých pověřených knihoven.

Pověřené knihovny na konci roku dostávaly bonus 1000 Kč na každou obsluhovanou knihovnu, který využily podle svého uvážení. Od roku 2010 došlo však k jeho zrušení.

Od letošního roku bude Středočeský kraj vyhlašovat novou soutěž a poprvé bude oceněn dobrovolný knihovník, který se v roce 2011 nejvíce zasloužil o aktivity ve své knihovně a obci. (Dosud nebylo rozhodnuto, zda se cena bude jmenovat Středočeský knihovník či Středočeský Kramerius – podle slavného středočeského rodáka z Rožďalovic). Návrhy do soutěže podávají jednotlivé pověřené knihovny.

Každoročně je též vyhlašován dotační program na podporu obecních knihoven, v němž si knihov­ny mohou zažádat o finanční prostředky na výpočetní techniku nebo mobiliář. Do roku 2009 byl samostatný pro knihovny, od roku 2009 je součástí dotačního programu Odboru kultury a památkové péče Středočeského kraje.