Hlavní obsah stránky

Vzdělávání pracovníků knihoven Středočeského kraje

Eva Šenfeldová senfeldova@svkkl.cz

Díky nové koncepci mohlo krajské metodické oddělení Středočeské vědecké knihovny v Kladně nabízet od roku 2006 mnohem více vzdělávacích akcí než předtím. Také stále častější požadavky knihovníků na pořádání přednášek o české literatuře nás přiměly k zorganizování cyklu přednášek pod společným názvem Současné české literár­ní dění, které byly již od počátku určené především pracovníkům knihoven ve službách a akvizitérům. Součástí cyklu byly tyto přednášky: Prolegomena k nejmladší poezii, Současná čes­ká próza, Kritika a esejistika, Literární brak, Dra­ma a literatura v médiích, Česká poezie aNakladatelství a edice. Takový cyklus by se mohl perio­dicky opakovat po třech letech doplněný o nové poznatky.

Samozřejmě stranou nezůstává ani překladová literatura. Informace o ní jsou středočeskými knihovníky stále žádané. Proto jim krajské metodické oddělení nabízí několikrát do roka pravidel­né přednášky např. o německé, anglické a americké, polské či italské literatuře. Také pro něko­ho možná okrajovější literatuře finské, dánské nebo třeba norské. O tyto přednášky je veliký zájem, a proto je (ale i jiné) organizujeme i ve spolupráci s pověřenými knihovnami přímo v místě jejich působnosti pro daný obsluhovaný region.

Dalším pro mnohé zajímavým záměrem byla Profesní průprava pracovníků knihoven. Opět cyklus, tentokrát modelových seminářů, který měl přispět k osobnostnímu a profesnímu růstu středočeských knihovníků. Byl zaměřen na mezilidskou komunikaci. Nápad se zrodil před lety, když byl naléhavě vysloven požadavek na dovednosti, jak jednat s problémovými uživateli. Knihovníci měli možnost účastnit se osmi seminářů, jež na sebe svou problematikou volně navazovaly. Nut­né bylo aktivní zapojení účastníků po celou dobu každého setkání. Součástí cyklu byly tyto jednotlivé semináře: Vzhled a principy společenského vystupování, Prezentace, Příprava projevu, psychofyzické naladění, stres a tréma, Druhy otázek a jejich užití a nešvary při naslouchání, Asertivní jednání, Neverbální komunikace, Námitky a vyjednávání, Telefonická komunikace, Rozhovorem s konfliktním čtenářem a ještě bonusové téma Slavnostní projev a jeho nácvik. Při nich každý účastník prošel modelovou situací, která byla zaznamenána kamerou. To je pro mnohé zatěžující a stresující. Ani následný rozbor situace před ostatními účast­níky nemusí být příjemný. A ne každý je ochotný se takových akcí účastnit. Na druhou stranu však právě tato forma bývá nejúčinnější. Co si tělo vyzkouší, to mozek uloží a snadno použije v konkrétní reálné situaci. I přes výše zmíněné obavy ze snímání kamerou semináře o mezilidské komunikaci zaujaly. Celý cyklus byl uzavřen v ro­ce 2009, ale některá témata se opakovala při dalších jednotlivých seminářích na vyžádání knihovníků.

Nezapomínáme ani na pracovníky dětských oddělení. Především pro ně jsou určeny rukodělné semináře, při nichž si zkoušejí nejrůznější nové techniky výroby drobných ozdob nebo dár­ků. Vše pak mohou využít při práci s dětmi ve své knihovně. Přednášky o literatuře určené dětem jsou také zařazovány do vzdělávacích plánů, stejně jako semináře o metodice práce s dětmi a mládeží. Setkání pracovníků z dětských oddělení jsou vždy příležitostí k výměně zkušeností a nápadů.

Pro začínající knihovníky a pracovníky bez pra­xe pravidelně pořádáme Kurzy knihovnického mi­ni­ma. Jednotlivé přednáškyjsou připraveny odbornými pracovníky SVK v Kladně. Během výuky (celkem 20 hodin) se frekventanti dozvídají základní informace důležité pro svou praxi. Týkají se knihovnické legislativy, terminologie, doplňování a zpracování fondu, ale i evidence činnosti nebo marketingu. Účastníci se učí vyhledávat v elektronických zdrojích a samozřejmě práci s on-line katalogy knihoven. Kurzu se účastní pracovníci veřejných i specializovaných knihoven a zvlášť nás těší, že jej navštěvují i pracovníci knihoven z jiných krajů (např. Ústecký, Plzeňský).

Do dnešního dne se uskutečnila tři neformální setkání knihovníků. Po dohodě s Městskou knihovnou v Kralupech nad Vltavou, se Vzornou lidovou knihovnou Velké Popovice a Městskou knihovnou a infocentrem Březnice se knihovníci sešli právě v těchto knihovnách. Setkání byla opravdu neformální, ale jak jinak, vždy a po celou dobu se hovořilo jen o knihovnách, knihách a čtenářích. Knihovníci měli prostor a čas prezentovat svou knihovnu před ostatními, kteří tak mohli získat nové zajímavé tipy pro svou práci, a všichni si mohli vyměnit nápady i názory. Snad můžeme říci, že si akce získala oblibu.

I přes celkové výrazné snížení dotace na výkon regionálních funkcí v posledních dvou letech se krajské metodické oddělení snaží knihovníkům nabízet vzdělávací akce ve stále stejné kvalitě i poč­tu. Ti však mohou využít i jiné možnosti vzdělávání, například kurzy počítačové gramotnosti, které pořádáme díky finančnímu přispění Ministerstva kultury ČR a jeho programu VISK 2.

Pracovníci dvanácti profesionálních knihoven v kraji jsou zapojeni do vzdělávacích kurzů pořádaných v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura, který organizačně zajišťuje Unie zaměst­navatelských svazů. Zájemci se mohli přihlásit také do bezplatných e-learningových kurzů v rám­ci projektu eGoverment ve Středočeském kraji. Zájem o všechny výše uvedené vzdělávací akce je znamením, že knihovníci chtějí být fundovaní, spolehliví, zkrátka chtějí být profesionální.

Foto archiv knihovny