Hlavní obsah stránky

AKTUALITY: Ze zápisu 23. zasedání Ústřední knihovnické rady ČR

7. 12. 2011

Z programu:

V úvodu jednání vystoupil náměstek ministra kultury MgA. Radek Zdráhal a informoval členy ÚKR o stavu projektu PIK. NK ČR provedla průzkum zájmu knihoven o připojení prostřednictvím PIK (celkem 2500 knihoven). Aktuálním cílem je, dostat se na ceny komerční či výrazně nižší, odhadovaná částka nákladů na zajištění PIK je 19 mil. Kč. Počítá se se zajištěním internetizace v rámci Komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy se soutěží realizovanou Ministerstvem vnitra. MK ČR jako krizovou variantu připravuje zadávací dokumentaci pro vlastní výběrové řízení na dodávku této služby. Financování PIK je řešeno v rámci usnesení vlády ke Koncepci rozvoje knihoven jako navýšení prostředků MK. MgA. R. Zdráhal vyslovil názor, že na pokračování PIK panuje ve vládě politická shoda.

1. Kontrola plnění úkolů z 22. zasedání ÚKR

1.1 Novela autorského zákona – PhDr. Vít Richter

• Termín návrhu novely AZ byl posunut na 10/2012. Platnost novely se v tomto případě předpokládá nejdříve od listopadu 2013.

• Souhrn stanovisek z veřejného slyšení k AZ je k dispozici na webu MK ČR. Společné stanovis­ko NK ČR a SKIP bylo projednáno s vedením samostatného odboru autorského práva.

• ČR čeká na schválení evropské směrnice o osiřelých dílech. Europoslankyně Zuzana Roithová je zpravodajem pro tuto směrnici. PhDr. Zdeněk Matušík s MUDr. Z. Roithovou, MBA, spolupracuje jako konzultant za oblast knihoven.

• Diskutována byla otázka společného prohlášení ÚKR směrem k Evropskému parlamentu (návrh RNDr. Tomáš Řehák). Dr. Richter informoval o tom, že zájmy knihoven na  evropské úrovni hájí EBLIDA, je možné se připojit k jejich stanovisku. Stanovisko EBLIDA bude zasláno MK ČR a všem europoslancům za ČR.

1.2 Povinný „výtisk“ digitálních dokumentů – Ing. Tomáš Böhm

• NK ČR pracuje na pilotním projektu pro příjem, uchování a zpřístupnění povinného výtisku digitálních dokumentů. Nyní je zpracováno cca 2500 záznamů, dosavadní průběh bude vyhodnocen v prvním pololetí 2012, pak budou prezentovány výsledky projektu a bude dohodnut další postup. NK ČR zpracuje na základě výsled­ků pilotního projektu návrh na novelu legislativy povinného výtisku digitálních dokumentů. ÚKR doporučuje, aby byl návrh doplněn o nepřímou novelu autorského zákona, která by řešila zpří­stupnění povinného výtisku digitálních do­ku­men­­tů.

1.3 Novela standardu VKIS – Mgr. Blanka Skučková

• Novela standardů je dokončena a zveřejněna. Tím je naplněn jeden z bodů kulturní politiky. V rámci připomínkového řízení byl návrh novely rozeslán i krajům, všechny připomínky byly vypo­řádány. Návrh PhDr. V. Richtera, aby byly standardy vydány v podobě brožury, která by sloužila pro prezentaci starostům, krajům a dalším, byl ze strany MK ČR akceptován. Realizace byla přislíbena ve vazbě na disponibilní finanční prostředky v roce 2012. Dr. Richter připraví návrh rozpočtu na vydání standardu.

• Směrnice IFLA – PhDr. Vít Richter informoval, že byla do češtiny přeložena novelizovaná směrnice IFLA – Služby veřejných knihoven. Směrnici vydá NK ČR počátkem roku 2012, přílohou bude i standard VKIS.

1.4 Kooperační systém ANL+ – Ing. Tomáš Böhm

Projekt pokračuje podle původního záměru, rozšířil se počet spolupracujících knihoven (přihlášeno 11 krajských knihoven), proběhla jednání s firmami Anopress a Newton (nově s Newton, který převzal i Anopress), předpokládá se další spolupráce v příštím roce.

Diskuse:

• Ing. Prchalová připomněla, že ne vše je optimál­ní, zejména absence věcných selekčních prvků velmi komplikuje rešeršní činnost. Krajské knihov­ny připravují v kooperaci projekty k věcnému zpracování digitalizovaných článků. Bibliografická sek­ce SDRUK komunikuje s NK ČR, není však dořešena technická stránka věci, v NK nejsou stanoveny kompetence a odpovědnosti za celý systém ANL. Je nezbytné sladit projekty NK ČR a krajských knihoven, které budou žádat dotaci z programu VISK na rok 2012. Ministerstvo kultury upozornilo, že nelze financovat duplicitní činnosti.

• Ing. M. Lhoták informoval, že Knihovna Akademie věd ČR rovněž zaslala NK ČR návrh smlouvy o předávání záznamů.

• Ing. M. Svoboda navrhl provést analýzu formátů, ve kterých vydavatelé časopisy produkují a ověřit možnosti automatické indexace.

• RNDr. T. Řehák připomenul též vazbu ANL na koncepční záměr vybudování silného centrálního portálu. Je nezbytné formulovat vizi cílového řešení ANL.

• Ing. T. Böhm konstatoval, že bude vytvořena pracovní skupina pro zpracování budoucí koncepce, která bude utvořena z odborníků NK ČR, krajských knihoven, Knihovny AV, Národní lékařské knihovny a případně dalších zástupců. Je nutná účast zástupce uživatelů ANL. Organizací a řízením je pověřena NK ČR.

2. Národní digitální knihovna a krajské projekty digitalizace – Ing. Tomáš Böhm, Ing. Lea Prchalová

2.1 Krajské projekty digitalizace

• Ing. L. Prchalová podala informaci o stavu pří­pra­vy digitalizace v krajích. Byla zmapována situace v jednotlivých knihovnách a způsob přístu­pu k projektu (vlastní technologie nebo ná­kup služby). V diskusi byla připomenuta nutnost zachování kompatibility a dodržování standardů pro digitalizaci.

• ÚKR navrhuje, aby MK ČR informovalo dopisem hejtmany o nutnosti dodržování standardů, kompatibility a vzájemné koordinace při digitalizaci kulturního dědictví. Bylo přislíbeno v sou­vislosti s rozesíláním informací o budoucím schválení Koncepce rozvoje knihoven vládou ČR. K informování krajů je možné také využít porady s řediteli krajských odborů kultury.

• PhDr. V. Richter bude o dané záležitosti informovat také 9. 3. 2012 na poradě krajských radních pro kulturu.

2.2 Národní digitální knihovna

• Ing. T. Böhm reagoval na probíhající výměnu názorů a diskusi o korektnosti výběru systémového integrátora a volbu systému pro NDK. Konstatoval, že je nutno lépe komunikovat, aby nevznikaly dohady. Do budoucna přislíbil ze stra­ny NK ČR lepší komunikaci a zveřejnění všech dokumentů, které souvisejí s výběrovým řízením. Systémový integrátor připraví odpovědi na často kladené dotazy.

• V pátek 9. 12. 2011 bude představen návrh prováděcího projektu. Členové ÚKR jsou na tuto prezentaci zváni.

• 15. 12. 2011 se uskuteční kulatý stůl k projektu NDK za přítomnosti systémového integrátora a dodavatele subsystému pro LTP. Proběhne diskuse nad problémy, měla by být předvedena bě­žící aplikace. 20. 12. 2011 se uskuteční zasedání řídícího výboru projektu, který má schválit pro­váděcí projekt včetně subsystémů. Pokud bu­de zjištěno, že některý subsystém není pro NDK vhodný, bude výbor trvat na náhradě jiným vyhovujícím systémem. Ředitel NK garantuje, že bude zvoleno funkční řešení. Vybrané řešení dle jeho názoru zcela vyhovuje zadávací dokumentaci.

• Členové ÚKR vyjádřili silné znepokojení nad odchodem špičkových, mezinárodně renomovaných odborníků z NK ČR, jedná se o vážný a znepokojivý signál.

• Ing. T. Böhm vysvětlil odchod Dr. Bohdany Stoklasové, Mgr. Jana Hutaře a dalších pracovníků jejich nesouhlasem s přijatým řešením projektu NDK. Dr. Stoklasová se bude nadále podílet na některých projektech NK ČR.

• Od 1. 1. 2012 bude nově zřízena Sekce knihovních fondů a služeb. Na místo ředitele této sek­ce a současně náměstka ředitele bude vyhlášeno výběrové řízení. Zástupci ÚKR mohou být zastoupeni ve výběrové komisi.

• ÚKR přijala následující usnesení:

ÚKR vyslechla zprávu generálního ředitele NK ČR Ing. Tomáše Böhma o stavu příprav Národní digitální knihovny. Vyjádřila své znepokojení nad odchodem Dr. Stoklasové, Mgr. Hutaře a dalších klíčových pracovníků z projektu a rovněž vyslovila některé pochybnosti o zvoleném řešení. ÚKR vel­mi vítá záměr ředitele NK ČR zveřejnit všechny informace o průběhu výběrového řízení, které zákon umožňuje zveřejnit. Rovněž velmi vítá svolání otevřené odborné platformy, která umožní odbornou oponenturu stávajících záměrů projektu.

3. Financování dotačních programů MK ČR 2012 – Mgr. Blanka Skučková

• Program VISK – 46,51 mil. Kč – kráceno o 23 % stejně jako ostatní programy MK ČR (celkem o 14 mil. méně než v roce 2011).

• Program Knihovna 21. století – součást progra­mu Kulturní aktivity – v tuto chvíli není přesně známo rozdělení, ale i zde se očekává krácení.

• Česká knihovna zvýšena na 6 mil. Kč – reakce na změnu DPH.

• Program podpory vydávání neperiodických publikací – 10 mil. Kč.

• Projekt internetizace knihoven – cca 19 mil. Kč (bude přesně známo po soutěži na službu).

4. Pokračování Projektu internetizace knihoven

Viz úvodní slovo náměstka ministra kultury MgA. Radka Zdráhala.

5. Koncepce rozvoje knihoven 2011–2015

• Mgr. Blanka Skučková informovala o posunu termínu předložení Koncepce vládě ČR. Příčinou odsunutí termínu bylo rozhodnutí zahrnout do Koncepce pokračování Projektu internetizace knihoven. V materiálu jsou uvedeny i optimální finanční nároky.

• PhDr. Vít Richter navrhl, aby byl dopracován har­monogram a postup implementace Koncep­ce. Do příštího zasedání ÚKR připraví návrh na implementaci, stanovení kompetencí, vznik pracovních skupin, způsob kontroly apod.

6. Konference Knihovny současnosti 2012 – Pardubice 11. 9.–13. 9. 2012

7. Rovný přístup ke službám poskytovaným knihovnou a jeho meze – Mgr. J. Klusoň

8. Různé

Celý zápis z 23. zasedání Ústřední knihovnické rady ČR najdete na http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=05_Ustredni_knihovnicka_rada.htm

(Zapsala Ing. Libuše Nivnická) Redakčně kráceno

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vláda ČR schválila na svém jednání 11. ledna 2012 Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2011–2015včetně internetizace knihoven. Tento pro české knihovny zásadní dokument je k dispozici na stránkách http://knihovnam.nkp.cz/docs/koncepce2011-14/Koncepce_PIK_Rozp.doc.

I přes výhrady ze strany odborné knihovnické veřejnosti projekt Národní digitální knihovny pokračuje. Řídící výbor projektu přijal vypořádání připomínek k jeho prováděcí dokumentaci předložené generálním dodavatelem společností Logica Czech Republic, s. r. o., a dne 10. ledna 2012 doporučil generálnímu řediteli NK ČR podepsat akceptační protokol.