Hlavní obsah stránky

Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Připravila EVA MACKOVÁ

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

Lëtzerbuerger Bibliothéiksguide 2010 = Libraries in Luxembourg 2010. 4th rev. and enl. ed. of 2010. [Knihovny v Lucembursku 2010.] Luxembourg: Editions Saint-Paul, 2010. 104 s.

ISBN 978-2-87980-057-8

Kc 9.183/B

Libraries beyond libraries : integration, innovation and information for all : World Library and Information Congress : 77th IFLA General Conference and Assembly : 13–18 August 2011, San Juan, Puerto Rico : programme including congress papers, list of participants, exhibitors guide. [Knihovny po knihovnách. Integrace, inovace a informace pro všechny. Světový knihovnický a informační kongres. 77. výroční konference a shromáždění IFLA. 13.–18. 8.2011, San Juan, Puerto Rico. Program, včetně kongresových příspěvků, seznam účastníků, průvodce vystavovatelů.] Glasgow: International Federation of Library Associations and Institutions, 2011. 1 CD-ROM.

Kpb 478/CD-ROM

MASSEY, Tinker. Managing change and people in libraries. [Řízení změn a lidí v knihovnách.] Oxford: Chandos, 2009. xvii, 89 s. Chandos information professional series.

ISBN 978-1-84334-427-8

Kf 38.742

O’CONNOR, Steve and Peter SIDORKO. Image your library’s future : scenário planning for libraries and information organisations. [Představte si vaši knihovnu budoucnosti. Plánování scénářů pro knihovny a informační organizace.] Oxford: Chandos, 2010. xxii, 213 s. Chandos information professional series.

ISBN 978-1-84334-600-5

K 38.681

STUEART, Robert D. and Maureen SULLIVAN. Developing library leaders : a how-to-do-it manual for coaching, team building, and mentoring library staff. [Rozvoj vedoucích pracovníků knihovny. Příručka pro koučování, budování týmu a instruktáže pracovníků knihoven.] New York: Neal-Schuman, 2010. xii, 106 s. How-to-do-it manuals, no. 172.

ISBN 978-1-5557-0725-5

Kfa 38.862

Automatizace knihovnické a informační činnosti

FÜRSTE, Fabian M. Linked open library data : bib­lio­graphische Daten und ihre Zugänglichkeit im Web der Daten. [Propojená otevřená knihovnická data. Bibliografické údaje a jejich dostupnost na webu.] Wiesbaden: Dinges & Frick, 2011. l40 s. B.I.T. online – Innovativ, Bd. 33.

ISBN 978-3-934997-36-3

Oaagb 38.807

POHLA, Hans-Bodo. Untersuchung bibliothekarischer Applikationen für Mobiltelefone hinsichtlich der technischen Realisierung und des Nutzens. [Výzkum knihovnických aplikací pro mobilní telefony týkající se technických realizací a výhod.] Wiesbaden: Dinges&Frick, 2011. 112 s. B.I.T. online- Innovativ, Bd. 34.

ISBN 978-3-934997-37-0

Sdg 38.817

Organizace knihovních fondů

ISBD – International standard bibliographic description : consolidated edition. [Mezinárodní norma pro bibliografický popis. Souborné vydání.] Berlin: De Gruyter Saur, 2011. 284 s. IFLA series on bib­lio­graphic kontrol, vol. 44.

ISBN 978-3-11-026379-4

Odaa 38.832

POLANKA, Sue, ed. No shelf required : e-books in libraries. [Bez regálu. Elektronické knihy v knihovnách.] Chicago: American library association, 2011. xiii, 182 s.

ISBN 978-0-8389-1054-2

Oaag 38.781

WEBER, Mary Beth and Fay Angela AUSTIN. Des­cribing electronic, digital and other media using AACR2 and RDA : a how-to-do-it manual and CD-ROM for librarians. [Popis elektronických, digitálních a ostatních médií použitím AACR2 a RDA. Příručka a CD-ROM pro knihovníky.] New York: Neal-Schuman, 2011. xviii, 301 s. + 1 CD-ROM. How-to-do-it manuals.

ISBN 978-1-85604-8

Od 38.604

Sítě knihoven

Årsberetning 2009 : Borgerservice og biblioteker = Annual report 2009 : citizens services and libraries. [Výroční zpráva 2009. Knihovnické služby.] Arhus: Borgerservice og Biblioteker, [2010?]. 32 s.

ISBN 978-87-89860-98-5

Teb 9.084/B

BASSETT, Dawn, Brooke Ballantyne SCOTT and Jenny FRY. Facelifts for special libraries : a practical guide to revitalising diverse physical and digital spaces. [Renovace pro odborné knihovny. Praktický návod k oživení různých fyzických a digitálních prostor.] Oxford: Chandos, 2010. xviii, 161 s. Chandos information professional series.

ISBN 978-1-84334-591-6

Td 38.685