Hlavní obsah stránky

PO KOM SE JMENUJE?

Městská knihovna Josefa Čižmáře ve Vizovicích

HANA STLOUKALOVÁ > info@knihovnavizovice.cz  

Město Vizovice, brána Valašska, je východiskem do oblasti Vizovických a Vsetínských vrchů a dále do Beskyd a Javorníků. Náleží do oblasti přírodního parku Vizovických vrchů, který byl vyhlášen v roce 1993 a rozprostírá se v kotlině pod Janovou horou při soutoku říček Lutoninky a Bratřejůvky, s potoky Dubovským, Slatinským, Želechovským, Čamínským a Chrastěšovským.

V písemných pramenech se první zmínka o Vizovicích datuje do roku 1261, a to v zakládací listině cisterciáckého kláštera, který založil královský kastelán na hradě Brumovském - Smil ze Střílek. Klášter byl podle něj nazván Smilheim nebo také Rose Mariae - Růže Mariina. V letošním roce si připomínáme 750. výročí první písemné zmínky o osa­dě Vizovice. Dominantou města je zámecký areál, který byl v roce 2001 prohlášen národní kulturní památkou. A právě v předzámčí areálu se nachází Městská knihovna Josefa Čižmáře. Svou historii má samozřejmě i ona, a přestože první zápis o knihovně v kronice města je z roku 1920, již v roce 1885 byl ve Vizovicích založen Slovanský čtenářský spolek. Důkazem jsou knihy vydané po roce 1860 s razítky spolku, a tyto bibliofilie jsou součástí knižního fondu dodnes.

V roce 1905 se Čtenářský spolek rozešel a jeho knihovnu převzala tělocvičná jednota Sokol Vizovice. V roce 1922 se tato knihovna stala základem knihovny městské. Byla vedena dobrovolnými knihovníky, kterých se při práci vystřídalo několik, a pomáhala jim knihovnická rada města. Souběžně s městskou knihovnou fungovaly pro obyvatele města dvě soukromé půjčovny v místních firmách, které měly svůj vlastní půjčovní a knihovní řád.

V roce 1966 byla knihovna profesionalizována a knihovnická technika byla upravena podle celo­státních směrnic. V roce 1967 bylo při Městské knihovně zřízeno knihovnické středisko a do něj bylo zapojeno sedm knihoven z okolních obcí (Bratřejov, Jasenná, Lhotsko, Lutonina, Raková, Ublo a Zádveřice).

Od 1. 1. 2004 nese knihovna jméno významného rodáka a čestného občana města Mgr. Josefa Čižmáře (1868-1965). A kdo to byl Josef Čižmář? Vlastivědný pracovník, národopisec, znalec regio­nálních dějin Vizovicka i problematiky lidového lékařství, pověr a zvyklostí. Z jeho iniciativy vznikl ve Vizovicích Krajinský muzejní spolek. Vydal řadu časopiseckých článků a několik knih, například Čáry a pověry lidu na Moravě a Slezsku, Lidové lékařství v Československu očima lékaře - I. a II. díl. Pro město a jeho obyvatele je nejvýznamnější kniha Dějiny a paměti města Vizovic vydaná v roce 1933 a Národopisné a životopisné paměti Vizovic z roku 1938.

Městská knihovna Josefa Čižmáře je organizační složkou Města Vizovice od roku 2002. Knihovní fond tvoří 21 471 knih pro dospělé, děti a mládež. Služeb knihovny v roce 2010 využilo 18 627 návš­těvníků, z toho bylo 3351 návštěv virtuálních. Zájemci si vypůjčili 37 698 knih a časopisů. Zaregistrováno bylo 710 čtenářů. Kromě veřejných knihovnických a informačních služeb a kulturně vzdělávací činnosti poskytuje knihovna metodické, poradenské a konzultační služby sedmi neprofesionálním knihovnám v okolí (na základě každoročně uzavíraných smluv s příslušnými obecními úřady).

V rámci kolektivních forem práce se čtenářem je činnost knihovny zaměřena také na práci s dětmi a mládeží. Několik let probíhá společný projekt knihovny a mateřské školy pod názvem V knihovně si čteme rádi, s knížkami jsme kamarádi… (v rámci celorepublikové akce Celé Česko čte dětem), určený pro předškoláky MŠ Vizovice. A můžeme jmenovat ještě další akce: pasování žáků prvních tříd na čtenáře, turistické vycházky Za pověstmi Vizovických hor, výtvarné knihovnické dílničky pro děti od 3 do 6 let (výrobky zaměřené na roční období - Velikonoce, Vánoce), které jsou spojeny s loutko-vým představením nebo předváděním železničních modelů. Děti základní školy se účastní soutěží, knihovnických lekcí a literárních besed na vyžádané téma. Základní škola praktická vystavuje v prostorách knihovny výtvarné práce a účastní se literárních hodin. Velmi dobrá a dlouhodobá je spolupráce se základními a mateřskými školami v obcích, s nimiž je uzavřena smlouva o regionálních službách.

Ani dospělá veřejnost není opomíjena, jsou pro ni pořádány literární večery s osobnostmi se vztahem k našemu městu, s autory knih, přednášky pro užší okruh posluchačů, například cestopisné.

Činnost vizovické Městské knihovny Josefa Čižmáře nezahrnuje tedy jen půjčování knih čte-nářům, ale díky spoustě dalších akcí, projektů, výšlapů do přírody, výstav a přednášek otevírá své dveře i všem nečtenářům. A když se zadaří, a k čet­bě přivedeme alespoň několik dalších dětí nebo dospělých, víme, že všechny naše aktivity nejsou jen formálními akcemi, ale přispějí alespoň malou kapkou k podpoře čtenářství u nás.

Foto archiv knihovny