Hlavní obsah stránky

Přehled obhájených diplomových prací na ÚISK FF UK v červnu 2011

PETRA MYŠKOVÁ > Petra.Myskova@ff.cuni.cz   

VĚRA PILECKÁ > Vera.Pilecka@ff.cuni.cz

Na začátku června proběhly na Ústavu informačních studií a knihovnictví Univerzity Karlovy další státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací z oblasti knihovědy, knihovnictví, informačních studií a studií nových médií. Práce, které byly obhájeny v červnovém termínu, najdete v následujícím seznamu.

Cílem zveřejňování přehledů diplomových prací ÚISK ve Čtenáři je přispět k většímu využití prací našich studentů v praxi a informovat knihovnickou veřejnost o nových trendech v oboru a otázkách aktuálně řešených na ústa­vu. V případě, že vás téma některé z diplomových prací zaujme a budete mít zájem se o něm podrobněji dočíst ve Čtenáři, neváhejte kontaktovat nás nebo redakci časopisu. Autorku či autora oslovíme s nabídkou zveřejnění výtahu práce na stránkách časopisu.

V červnu složilo státní závěrečné zkoušky na ÚISK FF UK jednadvacet studentek a studentů (z toho šestnáct na oboru Informační studia a knihovnictví a pět na oboru Studia nových médií) a bylo obhájeno dvacet diplomových prací.

Informace o bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních pracích, které byly zadány, odevzdány a obhájeny na Ústavu informačních studií a knihovnictví, je možné vy­hledávat v rámci Studijního informačního systému UK na https://is.cuni.cz/studium/v části „Témata prací“ (není potřeba přihlášení). V sy­stému zjistíte, kdo byl vedoucím a oponentem práce, překlad názvu práce do angličtiny a klíčová slova. Konkrétní práce je možné vyhledat v digitálním repozitáři UK na adrese http://digitool.is.cuni.cz/. Plný text prací obhájených po roce 2006 je dostupný po registraci. Starší kvalifikační práce ÚISK (zadané do roku 2009) lze vyhledat pomocí systému ISDP (http://isdp.alstanet.cz/), který již není dále aktualizován.

Výtisky všech obhájených diplomových pra­cí jsou uloženy v areálu FF UK v Knihovně společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích, U Kříže 8, Praha 5-Jinonice.

Seznam názvů a autorů obhájených diplomových prací

• Programy severoamerických veřejných knihoven zaměřené na rozvoj čtenářství u dětí od na­rození do 6 let: případové studie (Bc. Romana Applová)

• Využití marketingu v sociálních médiích (Mgr. Tereza Bečvaříková)

• Sdílení ekonomických informací a znalostí ve vztahu k rozvoji informačně-komunikačních technologií (ICT) (Bc. Vladimír Dlouhý)

• Kurzy pro veřejnost pořádané Masarykovou veřejnou knihovnou ve Vsetíně (Bc. Kamila Fabiánová)

• Principy vizualizace informací v informačních systémech hromadné dopravy (Bc. Pavel Farkaš, DiS.)

• Sociální pluginy: historie a využití  (Bc. Lucie Habartová)

• Role četby v dětských domovech v České republice (Bc. Lucie Chrástová)

• Vysokoškolské knihovny soukromých vysokých škol na území ČR (Romana Josífková, BBus)

• Průzkum fondů starých tisků a rukopisů fakultních knihoven Univerzity Karlovy v Praze (Bc. Ivana Kafková)

• Bezpečnost dat v informačních systémech (Bc. Martina Knopová)

• Integrace handicapovaných dětí do knihoven (Bc. Michaela Navrátilová)

• Databáze s obchodně-marketingovými informacemi a jejich využití z pohledu marketin­gového pracovníka (Petra Pospíšilová, DiS., BBS)

• Informační okruh zpravodajských agentur z hlediska oboru Informačních studií  (Bc. Mar­tina Poubová)

• Veřejné knihovny Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński  (Bc. Dagmar Ruszová)

• Využití sociálních médií ve volební kampani v ČR se zaměřením na prvovoliče (Bc. Michae-­la Rybičková)

• Optimalizace organizace knihovního fondu Knihovny společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích (s důrazem na volný výběr dokumentů) (Bc. Jitka Slabochová)

• Zákaznicky orientované webové portály (Bc. Petr Souček)

• Možnosti analýzy online sociálních sítí na příkladu výzkumu chování uživatelů Facebooku v závislosti na jejich temperamentu (Bc. Kristina Šemberová)

• Iniciativy, projekty a přínosy Spolkové repub­liky Německo v oblasti digitálních knihoven (Mgr. Radka Taucová)

• Scientometrické hodnocení vědy se zaměřením na Českou republiku (Bc. Alžběta Troupová)

• Současný stav knihoven pro pacienty v ne-mocnicích a možnosti jejich dalšího rozvoje (Bc. Anna Třešňáková)

• Legislativa vztahující se k problému svobodného přístupu k informacím v mezinárodním kontextu (Bc. Otakar Winkler)