Hlavní obsah stránky

Královéhradecká regionální abeceda

EVA SEMRÁDOVÁ > eva.semradova@svkhk.cz  

Z bohatého souboru pojmů, které má knihovník spojené se světem regionálních služeb (a určitě nejen v našem kraji), vyberme podle abecedy například tyto…

Aktualizace

Vyřadit staré a nabídnout nové, aktualizace fondů, ale také aktualizace služeb či modernizace prostor a technik, to je cíl regionálních služeb. V Králo-véhradeckém kraji, kde máme 58 % knihoven v obcích do 500 obyvatel, jsou často jedinou cestou, kudy proudí do malé knihovny aktuální fondy, praktická pomoc při revizích, podněty k novým službám.

Budovy

Koncept „knihovna bez zdí“, virtuální knihovna nebo bibliobus v Česku těžko zvítězí nad zastřešeným prostorem, takže bez budovy či místnosti s funkčním, estetickým interiérem nevznikne dobrá knihovna. Počet knihoven, které za posledních deset let prošly rekonstrukcí, přestěhovaly se do lepšího nebo alespoň modernizovaly interiér, je velký, dříve nevídaný (a to nikde není peněz na­zbyt). Poradenství, někdy i praktická pomoc v rám­ci regionálních služeb bývá důležitou etapou přípravy i realizace takových akcí: jednání metodiček na obecním úřadě, praktická pomoc s vyplněním žádosti o dotaci, rady k nákupu zařízení interiéru nebo sjednání návštěvy ke sbírání zkušeností v jiných knihovnách i konkrétní práce na „zabydlení“ nového prostoru.

Cirkulace

Krajem ročně putuje více než 100 tisíc knih, každá obsloužená knihovna tak dostane díky tomu na regál v průměru 300 nových titulů ročně. Myšlenku cirkulace jsme podědili z minulého století, ale zatím není ničím překonána, o výměnu souborů knih má každoročně zájem 90 % vesnických knihoven našeho regionu. Aktivnější knihovníci oceňují možnost vybrat si tituly do výměnného souboru, dávají návrhy k akvizici, v poslední době se ptají po dětské literatuře, zřejmě v souvislosti se stěhováním mladých rodin na vesnice.

Dokumenty

Metodický pokyn Ministerstva kultury ČR, koncepce rozvoje, smlouvy mezi krajskou a pověřenými knihovnami, v našem kraji navíc každým rokem doplněné o soupis aktuálních úkolů pro pověřené knihovny, prostě systém a formulace prio­rit.

Evidence

Evidence knihoven na MK ČR vedla v některých obcích k zamyšlení, zda knihovnu mají možnost provozovat či zda ji vůbec chtějí. Do systému regio­nálních služeb se tedy dostaly jen fungující, živé knihovny, ty dlouhodobě uzavřené byly zrušeny, ale také máme knihovny znovuzrozené. V Královéhradeckém kraji nyní nabízí knihovnické služby šest pověřených knihoven a krajská knihov­na, 43 profesionálních a 321 neprofesionálních knihoven.

Finance

Základní pilíř pro fungování regionálních funkcí, stejně jako u každého jiného podnikání. Škrty v rozpočtu v roce 2010 se okamžitě projevily ve výkonnosti systému, hlavně tam, kde se peníze nedají nahradit obětavostí a zájmem lidí, např. u nákupu knihovních fondů.

Hodnocení

V které oblasti dosahuje knihovna dobrých výsledků a kde zaostává? Pracuje efektivně? Zhodnocení výkonů knihovny na základě statistických dat a pomocí sledování spokojenosti uživatelů (průzkumy spokojenosti jsou sledovaným tématem v rámci smluv o regionálních funkcích již druhý rok), to jsou základní pomůcky pro rozhodování o dalším rozvoji knihovny, někdy i pro obhájení její existence. Každým rokem se objevují na stolech našich metodiků žádosti o porovnávací analýzy, publikujeme žebříčky knihoven s nejvyššími výkony, sledujeme plnění standardů VKIS. Do benchmarkingu je zapojeno 20 knihoven.

Internet

Zapojení do Projektu internetizace knihoven (PIK) a výzev Strukturálních fondů EU ani plošné vzdělávání knihovníků v počítačové gramotnosti by se v minulých letech bez koordinační funkce regionálních pracovišť neobešlo. A aktuální stav státního financování internetizace naznačuje, že připojení knihoven k internetu stále není věc vyřešená. Na pořadu dne je automatizace vesnických knihoven (budování regionálního knihovnického systému za pomoci pověřené knihovny letos završí okres Trutnov, intenzivně se buduje i v okresech Jičín a Rychnov nad Kněžnou).

Jak

To je snad nejčastější otázka na metodika. Poraďte, jak vyplnit, zařadit, získat, objednat, jak připravit besedu, jak to dělají jinde, jak vystavit na web, jak podat žádost o grant… V našem regionu je odborné poradenství trvale nejžádanější službou regionálních funkcí, ročně ji využije 99 % obsluhovaných knihoven.

Komunikace

Také koordinace, spolupráce, sdílení zkušeností, ale zejména schopnost najít společnou „řeč“ se všemi zúčastněnými partnery, samozřejmě i s těmi mimo knihovnický prostor.

Lidé

Služby pro knihovny vyžadují profesionální pří­stup, velkou zkušenost. K jednomu pracovnímu úvazku v regionálních funkcích patří péče o 25 knihoven, při které daný člověk ročně podnikne 64 metodických návštěv, zorganizuje dvě porady a tři vzdělávací akce, zreviduje 6500 svazků a do výměnných souborů připraví 5700 knihovních jednotek (k. j.).

Metodika

Vedle klasických forem komunikace se prosazuje „virtuální metodik“. Zvyšuje se objem informací dostupných přes webové stránky pro knihovníky, pověřené knihovny inzerují své vzdělávací akce, chválí nejúspěšnější knihovny a zpřístupňují metodické návody; na webu se najde např. Manuál k REKSu (Trutnov), Elektronický deník pro místní knihovnu (Hradec Králové, Jičín), Příručka knihovníka (Kostelec n. Orlicí) nebo Metodické pokyny k pasování čtenářů (Jičín). A novinka - na facebooku je regionální oddělení Knihovny V. Čtvrtka v Jičíně.

Nákup

Nákup výměnných fondů je realizován z 90 % z prostředků dotace na regionální funkce a pověřené knihovny za tímto účelem utratí přibližně jednu třetinu dotace. Pokles dotačních příjmů se projevil v roce 2010 snížením přírůstku výměnných fondů o 12,5 % k. j., obnova výměnných fondů činila pět procent.

Ocenění

Prestiž knihovny i knihovníka mezi kolegy má stále svou váhu. Od roku 2009 organizuje Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové ve spolupráci se SKIP Východní Čechy celokrajské slavnostní setkání knihovníků oceněných titulem Knihovník//knihovnice roku. Titul se uděluje za dlouholeté a příkladné působení v knihovnictví. Slavnost se koná samozřejmě i za účasti knihoven nominovaných či oceněných v celostátním měřítku, v soutěži Knihovna roku.

Porady

Ústní přenos informací je i ve světě plném elektronických sítí nezastupitelný, žádný „webinář“ (webový seminář) či jiná forma on-line setkávání, i se snahou o prohloubení zážitku pomocí sdílené tabule, nemůže nahradit osobní setkání. O dobře připravené porady, aktivy či knihovnické exkurze doplněné setkáním se zajímavými lidmi, přednáškou nebo prohlídkou jiné knihovny je u nás vždy zájem, přijeďte se podívat na tyto akce pořádané např. pověřenou knihovnou Hradec Králové, Jičín nebo Náchod.

Revize

Revize podporovaná regionálními funkcemi se týká 100 až 150 tisíc k. j. ročně. Odborná pomoc mnohdy přerůstá v celkový praktický úklid knihov­ny, včetně zásadní aktualizace, postavení fondu na regál i proškolení knihovníka v práci s elektronickými katalogy.

Spokojenost

Měřítkem každých služeb je spokojenost uživatelů a osvědčené postupy, které pokrývají předepsané agendy regionálních služeb, nemusí být zárukou kvality. Oznámkujte dnešní přednášku, které rubriky ve zpravodaji čtete nejraději, sledujete náš web pravidelně? Ankety, osobní rozhovor či jiná „zpětná vazba“ přinášejí vždy cenné podněty pro zkvalitnění služeb.

Tradice

Systém regionálních funkcí v roce 2003 navázal na dřívější tradici střediskových systémů, které fungovaly ve všech okresech našeho regionu, ale u kterých došlo v 90. letech k rozpadu nebo omezení z důvodu nedostatku financí. Tyto tradice se dodnes projevují v organizačním uspořádání služeb v jednotlivých okresech. Nejpevnější středisková struktura podpořená bohatým výměnným fondem se uchovala v okrese Hradec Králové, střediska máme též v okresech Náchod a Rychnov n. Kněžnou, okresy Jičín a Trutnov se vydaly cestou centralizace.

Vzdělávání

Vzdělávací akce využívá přes 60 % knihoven Královéhradeckého kraje, což odpovídá celostátnímu průměru. Nabídka je bohatá, ale vzdělávání knihovníků naráží na problémy, jak motivovat k celoži­votnímu učení, když není vyžadováno pro udržení pracovního místa ani se neprojevuje v lepším finanč­ním ohodnocení. Další problémy vyplývají ze zajištění provozu knihovny s jedním pracovníkem v den školení a z rozdílnosti zavíracích dnů knihoven. Někteří knihovníci vyhledávají vzdělávání pravidelně a rádi, některé učení neláká. Velmi dobře jsou přijímány kratší vzdělávací aktivity spojené s exkurzemi nebo praktickými ukázkami.

Weby

Vlastní webové stránky má 48 % knihoven kraje, u profesionálních knihoven patří vlastní webová prezentace již nějakou dobu ke standardu, vesnické knihovny své místove virtuálním světě často teprve hledají. Regionální služby přispěly ke vzniku webů zejména Šablonou webu pro malé knihovny. Nápad na výrobu nástroje pro sestavení webové stránky, který by nevyžadoval finanční náklady a knihovník ho mohl sám spravovat, vznikl již v roce 2002 a v roce 2007 mu bylo připsáno ocenění za knihovnický počin v soutěži Knihovna roku. Další podněty poskytuje již tradiční soutěž „Web sem, web tam“ pořádaná metodickým oddělením Knihovny města Hradce Králové a v poslední době rozvoj regionálních systémů, které se bez webu nedají používat. Vznikají webové prezentace speciálně určené dětem, on-line katalog má na webu asi polovina profesionálních knihoven, u vesnických knihoven je to stále spíš výjimka. A máme i několik málo knihoven, které ke komunikaci s uživateli a propagaci využívají facebook nebo píší blog.

Zpravodaj

 U nás. Za dvacet jedna let existence zmapoval knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradecké-ho kraje novodobé dějiny východočeského knihovnictví a v nových číslech stále přináší aktuální čtení pro všechny lidi s knihovnickou duší (očití svědkové doloží, že jej viděli i v rukou návštěvníků knihoven nebo rodinných příslušníků našich knihovníků). Svou gescí patří mezi časopisy zaměřené na knihovníky z malých obcí, během roku vycházejí čtyři čísla v tištěné i elektronické podobě (zveřejněno na webu Studijní a vědecké knihovny v Hrad­ci Králové), kam v poslední době láká zvědavé knihovníky na články, z nichž je v tištěném časopise jen slibný název. V roce 2011 se časopis kromě aktuálního dění věnuje blíže celoživotnímu vzdělávání. Téma už bylo popsáno v prvních dvou číslech z pohledu profesionálních knihovníků i knihovníků z malých obcí, na podzim si přečteme o informačním vzdělávání knihovníků i uživatelů a na závěr roku by mělo dojít na srovnávání reality se standardy VKIS a s úkoly vzdělávaní v rámci regionálních funkcí. Časopis bývá každý rok obohacen o volné přílohy, v posledních letech často ve formě CD. Již pravidelně je to statistická ročenka Knihovny Královéhradeckého kraje v roce…, příloha Knihovnický tisk přinesla závěry ze stejnojmenného semináře, v letošním roce vyšla tištěná přílo­ha k projektu Čtení pomáhá a na závěr roku připravujeme obsáhlejší pětileté shrnutí knihovnického dění v našem kraji pod názvem Královéhradecké knihovny v proudu času 2005-2010.