Hlavní obsah stránky

ZE SVĚTA

Zdroje jsou dostupné v Knihovně knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Akronym NAPLE znamená National Authorities on Public Libraries in Europe. Členství v této organizaci není omezeno na Evropskou unii, Česká republika je v ní zastoupena. NAPLE Forum bylo založeno v roce 2002 a jeho hlavním cílem je podporovat vytváření zásad a strategií pro řízení veřejného knihovnictví. Blog http://napleblog.wordpress.com/ by měl přinášet aktuální informace vztahující se k veřejným knihovnám v zemích sdružených v organizaci NAPLE. Bude obsahovat legislativní dokumenty, zprávy o projektech, konferencích, zajímavé příklady z praxe veřejných knihoven, odkazy k WWW stránkám apod. Jazykem blogu bude angličtina, ale najdete zde také materiály v národních jazycích jednotlivých zemí. NAPLE Forum je mezinárodní nevládní sdružení, které sleduje zájmy knihoven primárně v Evropě a jeho hlavním cílem je podporovat principy a strategie politiky veřejných knihoven, informovat o aktuálním stavu knihoven a inspirovat k rozvoji knihovnických služeb, určit další témata a oblasti pro vzájemnou spolupráci a výzkum. Účastní se ho kolegové mj. z Portugalska, Španělska, Irska, Francie, Anglie, Norska, Švédska, Finska a Dánska. Členství je ovšem otevřené všem veřejným knihovnám, které budou mít zájem spolupracovat. V pozadí tohoto projektu je spojení sil veřejných knihoven v měnící se společnosti a změny vyplývající z rozvoje informačních a komunikačních technologií. Důležité bude analyzovat úlohu veřejných knihoven v Evropské informační politice a připravit řadu doporučení v této oblasti.

Více informací na adrese http://napleblog.wordpress.com/

Asociace knihoven ve Finsku předala v polovině tohoto roku ministrovi školství žádostna 100 mi­lionů EUR určených na rozvoj činnosti knihoven a jejich výstavbu v letech 2011 až 2020. Finové své knihovny milují a finské knihovny patří k nejlepším na světě. Faktem je, že místní a ústřední státní dotace nestačí, aby se všechny knihovny posunuly na nejvyšší mezinárodní úroveň. Počet pracovníků v knihovnách byl v souvislosti s krizí snížen, renovace v nich byly pozastaveny, omezeny byly rovněž finance na nákup aut, stejně jako technologických zařízení. Knihovny jsou tvořivé, ale inovace v nich nepostupuje vzhledem k nedostatku finančních zdrojů. Každé finské dítě by mělo dostat to nejlepší vzdělání a každý Fin by měl mít přístup k otevřené a útulné knihovně, kde může získávat nové znalosti. Sdružení finských knihoven předložilo požadavek na 90 milionů EUR, s nimiž by se mělo počítat ve státním rozpočtu. Prostředky by měly sloužit k zvý­šení rozvoje knihoven a na projektové granty. Nyní je ze státního rozpočtu vyčleněno pro tyto účely pouze 10 milionů. Knihovny jsou jedním z nejchytřejších lidských vynálezů, řekl jeden finský kan­didát do parlamentu. Prosba o zvýšení prostředků pro veřejné knihovny vedla k 150 reakcím kan­didátů ve volbách. Finská asociace knihoven vyslala tuto prosbu několik týdnů před volbami. Požadavek podpořila Strana zelených a levicové strany. Většina kandidátů se shodla na významu veřejných knihoven jako páteře, podporovatele a katalyzátora pro kulturu a vzdělávání v informační gramotnosti.

(Scandinavian Public Library Quarterly - Vol. 44, No. 2/2011, s. 28)

Bielsko-Białaje 180 tisícové město v jižním Polsku, kde ve dvacátých letech 17. století působil i Juraj Tranovský. Dne 24. března 2011 tu probíha­lo 7. knihovnické fórum Slezského vojvodství za účasti asi 300 knihovníků z peda­go­gických knihoven. Pedagogické knihovny před­stavují v Pol­sku síť speciálních knihoven, jejichž cílem je poskytovat služby učitelům, studentům a žákům, ale i rodičům a široké veřejnosti, tedy všem, kteří jsou spojeni s výchovou a výukou. Zároveň poskytují i metodickou pomoc školním knihovníkům. Jejich zaměstnanci mají dvojí kvali­fikaci - pedagogickou a knihovnickou. Jednou z forem propagace jejich činnosti, ale i metodické pomoci při rozvoji informačních a vzdělávacích služeb jsou odborné akce v rámci regionu, kde mezi nejvýznamnější patří právě Knihovnické fórum. To letošní se konalo pod heslem - Knihovna ve společném životním prostředí. Na tuto akci jsou již několik let zváni zástupci Regionální knihovny v Karviné a Slovenské národní knihovny v Martině. Odbor­ný program je spojen s návštěvou významných polských knihoven.

(Bulletin Slovenskej asociácie knižníc - č. 2/2011, s. 58-59) 

Připravil ROMAN GIEBISCH