Hlavní obsah stránky

PO KOM SE JMENUJE?

Knihovna Dr. Emanuela Bořického v Milíně

Jitka Slancová > knihovnaebm@volny.cz

Knihovna Dr. Emanuela Bořického Milín (okres Příbram) se nachází v centru obce, v přízemí komplexu kulturního domu. Knihovna je organizační složkou obce, jejím zřizovatelem je Obecní úřad Milín. Knihovna je metodicky řízena Knihovnou Jana Drdy Příbram a je příjemcem podpory ze strany Středočeského kraje poskytované formou regionálních funkcí.

Provoz knihovny zajišťuje profesionální knihovník - vedoucí knihovny a jedna knihovnice.

Knihovnu o rozloze 157 m2 užitné plochy zabírají vstupní prostory a samostatné místnosti s naučnou literaturou pro dospělé, beletrií pro dospělé, místnost pro mladší děti, pro starší mládež, skladové prostory, kancelář, sociální zařízení a kuchyňka. Výpůjční dny jsou pondělí a středa od 9.00 do 11.30 a od 12.30 do 18.00 hodin, dále úterý a pátek od 12.30 do 18.00 hodin. Celkem máme tedy otevřeno 27 hodin pro veřejnost. Během výpůjční doby a podle dohody i jindy je v knihovně občanům k dispozici internet. Od roku 1997 knihovna využívala LANius, automatický výpůjční systém byl zahájen 2. ledna 2002, od 1. září 2007 knihovna používá systém Clavius spolu s databází knih on-line na webu. Vlastníme dva počítače s přístupem na internet pro veřejnost (z toho jeden z projektu PIAP ze Středočeského kraje) a jeden počítač s přístupem k on-line databázi knih. Základní služby knihovnické, informační, turistické, vzdělávací a internet pro veřejnost doplňuje černobílé kopírování, meziknihovní výpůjční služba, bibliograficko-informační služba, informatika pro děti z MŠ a ZŠ Milín. Pořádáme různé akce pro děti, držíme patronát nad Klubem rodičů a dětí Pohádka a úzce spolupracujeme s občanským sdružením Za Komíny. Výstavní činnosti se kvůli malým prostorám věnujeme v omezené míře.

Za rok 2009 jsme evidovali 301 čtenářů, tj. asi 14 procent z celkového počtu obyvatel obce (2118); z toho 76 žáků, 53 studentů, 48 osob v důchodu a 124 ostatních uživatelů.

Ke konci roku 2009 jsme získali grant z Regionálního operačního programu, takže se nám splnil náš sen o nové větší budově knihovny, která by zároveň sloužila jako centrum volného času dětí, mládeže a všech skupin obyvatelstva.

Emanuel Bořický, univerzitní profesor, vynikající osobnost české vědy, zakladatel české mineralogie a petrografie, se narodil 11. prosince 1840 v Milíně v poměrně chudé rodině venkovského učitele. Záhy osiřel a díky výraznému intelektu a nadání mu bylo s podporou příbuzných umožněno studium v Praze. Studoval na filozofické fakultě chemii a přírodovědu a již během studia působil jako asistent mineralogického oddělení Muzea Království Českého. Doktorský titul mu byl udělen v roce 1868 v oboru filozofie. Od roku 1880 byl profesorem přírodovědecké fakulty Karlovy Univerzity. E. Bořický je symbolem badatelského úsilí, které vedlo ke světovému pokroku při studiu minerálů a hornin.

Jeho život skončil nečekaně tragicky. Zemřel 26. ledna 1881 v Praze ve věku 40 let na následky vnitřního zranění, které utrpěl při pádu na zamrzlé řece Vltavě.

Široké veřejnosti není tato osobnost příliš dobře známa z důvodu všeobecně malé atraktivnosti studijního a vědeckého oboru. V různých encyklopediích a odborných odkazech (např. na internetu) se o něm však najde velké množství údajů. E. Bořický patřil mezi přední světové vědce svého oboru, zejména v oblasti odborné práce s mikroskopem. Podrobně vypracoval knižní studie o několika skupinách českých hornin (např. čedič, znělec). Nejvíce proslul vypracováním speciálních metod pro určování minerálů. Z tohoto důvodu jej navštěvovala řada zahraničních badatelů. V cizině se mu za jeho krátkého, ale velmi plodného života dostalo většího uznání než doma.

Na počest tohoto významného rodáka byl v roce 1882 v Milíně založen Čtenářský spolek Bořický. Ten se stal později základem Osvětové besedy (založena 1920), ze které se roku 1967 stala veřejná knihovna. V roce 1997 byl schválen její nový oficiální název Knihovna Dr. Emanuela Bořického Milín.

Zásluhou čtenářského spolku byla vyhotovena pamětní deska, která byla slavnostně odhalena 25. června 1882 na rodném domku Emanuela Bořického v čp. 75.

Foto archiv knihovny