Hlavní obsah stránky

PŘEDSTAVUJEME SVÉ LOGO

Městská knihovna Vlašim

Marie Smetanová> knihovna@knihovnavlasim.cz

Město Vlašim se rozkládá uprostřed velké kotliny na předpolí Českomoravské vysočiny, kterou protéká řeka Blanice. V kraji, kterému se podle hory Blaník říká Podblanicko, stojí mnoho dosud zachovalých sakrálních i světských staveb. Hora Velký Blaník je ze všech kopců kolem Vlašimi nejznámější a je opředena mnoha bájemi. Město Vlašim vzniklo někdy kolem roku 1303. Mezi největší pamětihodnosti Vlašimi patří zdejší zámek s okolním anglickým parkem, založeným v roce 1775. V současné době žije ve Vlašimi přes 12 000 obyvatel.

Ve Vlašimi existovala veřejná knihovna již před 170 lety a založil ji v roce 1840 páter Antonín Norbert Vlasák pod názvem školní. Do roku 1840 existovaly ve Vlašimi pouze soukromé knihovny na zámku a na děkanství. V roce 1885 zde byla pro veřejnost zřízena Čtenářským spolkem knihovna obecná (kromě toho existovala ještě knihovna Čtenářského spolku, která půjčovala knihy pouze jeho členům). Významným mezníkem ve vývoji vlašimského knihovnictví se stává rok 1952. V únoru tohoto roku byla městská knihovna profesionalizována, do té doby zde byl pouze knihovník na částečný pracovní úvazek. Zároveň byla knihovna převedena ze správy MěNV Vlašim pod ONV Vlašim jako okresní knihovna. Ve stejném roce, v souvislosti s územní reorganizací, se z knihovny okresní opět stává knihovna městská. V dubnu téhož roku převzala knihovna knižní fond bývalého Čtenářského spolku ve Vlašimi a bylo zahájeno půjčování pro veřejnost. Knihovna byla v té době umístěna v přízemí Husova domu, v roce 1953 pak byla přestěhována do bývalého hostince u Selingerů v ulici Na Valech. Vedle půjčovní činnosti se začínají rozvíjet různé kolektivní formy práce s literaturou a se čtenáři, např. besedy, literární pásma, soutěže pro děti, informatické lekce, výstavy a další. Městská vlašimská knihovna pracuje také jako středisková, pod její působnost patří místní lidové knihovny v okolí, pro které zajišťuje odbornou pomoc a cirkulaci výměnných souborů knih. S růstem knihovního fondu a počtem čtenářů se zároveň zvyšovaly nejen nároky na služby knihovny, ale i na její prostory. Dlouhé hledání nového umístnění knihovny bylo dovršeno v létě 1989 přestěhováním do Lidické ulice. V květnu 1998 se knihovna stěhovala zatím naposledy, tentokrát do zadaptovaných prostor bývalé mateřské školy v ulici Na Tenise, kde působí dodnes.

Devadesátá léta přinesla kromě přestěhování knihovny i další dvě důležité změny, které měly zásadní vliv na vlašimské knihovnictví. První z nich byl rozpad okresních systémů knihoven, který započal pro roce 1989. Od roku 1997 je Městská knihovna ve Vlašimi plně zřizována Městem Vlašim.

Druhým význačným momentem, který ovlivnil činnost celého českého knihovnictví, je automatizace knihovnických procesů a služeb. Ve vlašimské knihovně bylo s automatizací započato v srpnu 1994. Dnes jsou čtenářům k dispozici elektronické katalogy, automatizován je výpůjční proces v obou odděleních (pro děti a pro dospělé). V současné době je používán knihovní systém Clavius. V loňském roce se u nás zaregistrovalo 2228 čtenářů, z toho 517 do patnácti let. Celkem si vypůjčili 136 377 knih a časopisů. Čtenáři si mohou vybírat z 55 090 svazků knih a 80 titulů časopisů. Ročně se náš fond rozšíří o 2300 nových titulů. Velmi využívána, především z řad studentů, je i meziknihovní výpůjční služba. Velice nás těší, že čtenářů v naší knihovně neubývá, ale naopak poslední dva roky mírně přibývá. Bohužel s čím bojujeme už několik let, je nedostatek místa v oddělení pro dospělé. Téměř dvě třetiny fondu jsou umístěny ve skladu. O chod knihovny se starají čtyři knihovnice.

Logo knihovny je používáno až od roku 2005. Na jeho vznik bylo vypsáno výběrové řízení. Z více než třiceti podaných návrhů byl nakonec vybrán návrh Pavla Pajka, který nejvíce odpovídal našim představám - kniha na úpatí Velkého Blaníka, nejtypičtějšího symbolu zdejšího kraje. Logo máme umístněno na budově knihovny, dále je pak použito na našich webových stránkách, na tiskopisech, při prezentaci v tisku apod.