Hlavní obsah stránky

Představujeme Ateliér restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů

RADOMÍR SLOVIK > radomir.slovik@upce.cz

Z historie

Ateliér restaurování a konzervace papíru, kniž­ní vazby a dokumentů je součástí Fakulty re­staurování v Litomyšli, jedné ze sedmi fakult Univerzity Pardubice.

V roce 1993 vznikla v Litomyšli, jako po­maturitní tříleté studium, Škola restaurování a konzervačních technik a byla zařazena do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jejím zřizovatelem byla Nadace Paseka, založená nakladatelem Ladislavem Horáčkem.

V roce 1996 byla zařazena do sítě vyšších odborných škol MŠMT ČR. Jako Vyšší odborná škola restaurování a konzervačních technik získala na podzim 1996 právní subjektivitu v podobě obecně prospěšné společnosti (o. p. s.).

V roce 1999 požádala škola o státní souhlas se zřízením vysoké školy neuniverzitního typu a o akreditaci studijního plánu. V akademickém roce 2000-2001 potom na základě uděleného souhlasu a akreditace zahájil výuku Institut restaurování a konzervačních technik, o. p. s. 

Činnost Fakulty restaurování byla zahájena s počátkem nového akademického roku 1. října 2005. Stejným datem Institut restaurování a konzervačních technik Litomyšl, o. p. s., vstoupil do likvidace.

Od svého začátku (1993) zajišťovala škola výuku dvou studijních oborů: Restaurování nástěn­né malby a sgrafita Restaurování kamene. V roce 1994 přibývá obor Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů. V roce 2002 byl akreditován čtvrtý studijní obor Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech.

Současnost

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice je jedním z mála univerzitních pracovišť, které zabezpečuje výchovu vysokoškolsky vzdělaných restaurátorů. Cílem akreditovaného studijního oboru Výtvarná umění, pěstovaného ve čtyřech oborech, je vychovávat a připravovat odborníky v oblasti konzervování a restaurování památek na různých podložkách.

 

Ateliér restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů

Obor Restaurování a konzervace papíru, kniž­ní vazby a dokumentů (http://webak.upce.cz/~irkt) je možné absolvovat v čtyřletém bakalářském studijním programu (BcA.). Od ro­ku 2008 lze v daném oboru, po absolvování dvouletého navazujícího magisterského studia, do­sáh­nout i magisterského titulu (Mgr. Art.). Ateliér přijme do každého akademického roku bakalářského a magisterského studia 3-5 ucha­­zečů. V současné době má celkem 22 studentů.

Restaurování knižní vazby je chápáno jako samostatná odborná činnost, postavená na vysoké úrovni umělecko-řemeslné práce, velmi dobrých znalostech technologií a technik re­staurování rozličných druhů materiálů, které jsou nedílnou součástí knižní vazby. Všechny tyto znalosti musí být podpořeny i vědomostmi z ostatních přírodních věd, dějin umění a kniž­ní kultury.

Struktura studia je od prvního semestru zaměřena na problematiku restaurování knihy (knižního bloku a knižní vazby). Mimo teoretických hodin musejí studenti zvládnout praktickou výuku v ateliéru. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o studenty, kteří ne vždy absolvovali střední školu, která by jim mohla poskytnout základy v daném oboru, je výuka v prvních dvou semestrech zaměřena na výtvarnou a knihvazačskou přípravu. V případě výtvarné přípravy se studenti věnují kresbě, grafickým technikám, kaligrafii a miniatuře. V předmětu Kni­hař­ská dílnasi osvojují základy tohoto řemesla, s přihlédnutím na historickou knižní vazbu a její dějinný vývoj. Studen­ti na základě průzkumu původních his­torických vazeb a odbor­né literatury k vývoji knižní vazby vyhotovují makety historických vazeb, u výroby si mimo jiné osvojují i práci s různorodými materiály, jako je useň, pergamen, dřevo a kov.

Se základními principy oboru, technologií restaurování materiálů, které jsou nedílnou součástí knihy a knižní vazby, se studenti obeznamují v předmětu Technologie restaurování. Získávají základní informace potřebné pro výuku samotných praktických cvičení v předmě­tu Techniky restaurování. Studenti v praktických cvičeních řeší na dobových artefaktech restaurátorské problémy, a to od jednoduchých až po náročné a složité.

Výuka probíhá v těsné spolupráci s Národním archivem, Národní knihovnou ČR a dalšími organizacemi a odborníky v oblasti této problematiky. Již na konci 1. ročníku absolvují studenti letní praxe na konzervátorských pracovištích knihoven a archivů, které napomáhají jejich profesnímu a osobnímu růstu.

Absolventi Ateliéru jsou schopni samostatně připravit celkový koncept restaurování, včetně průzkumů, návrhu na restaurování, vlastního restaurátorského zásahu a dokumentace. Neodmyslitelnou součástí vědomostí a dovedností studenta oboru je i schopnost v praxi odpovídajícím způsobem pečovat o archiválie, staré tisky, mapy, plány atd., tedy artefakty, jejichž nositelem je papírová podložka.

Foto archiv Ateliéru

Ukázky závěrečných praktických bakalářských prací

Komplexní restaurování knihy ze sbírek Vědecké knihovny v Olomouci: Biblij Cžeská, to gest, wssecka Swatá Pijsma, 5. vyd., Melantrych z Awentýnu, 1577.

 

Autor fotografií: Ondřej Bouček

Komplexní restaurování tzv. Bible Benátské z roku 1506, ze sbírek Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

 
 

Autor fotografií: Tereza Cermanová

Ukázky studentských prací z předmětu Knihařská dílna

Makety polousňových gotických vazeb - práce studentů 3. ročníku

Makety měkkých gotických pergamenových vazeb s vyztuženým hřbetem - práce studentů 2. ročníku

Maketa gotické sáčkové vazby - práce studentky 3. ročníku

Foto archiv Ateliéru