Hlavní obsah stránky

JAK NA TO: Zákoník je také kniha

KATEŘINA SLUŠNÁ, advokátka, NELLY PELC VOSTRÁ, asistentka > COUNSEL, Koutná&Slušná, advokátní kancelář v.o.s.

Povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele při používání služebního vozidla

V dnešním příspěvku se budeme věnovat dalšímu z „neknihovnických“ témat, a to užívání služebních vozidel zaměstnanci. Tato oblast je regulována řadou právních předpisů, které upravují zejména povinnosti a odpovědnost obou stran - zaměstnavatele i zaměstnance.

Zaměstnanci bývá vozidlo zpravidla svěřeno k plně­ní konkrétních pracovních povinností, v některých případech je pak oprávněn vozidlo užívat i k soukromým účelům. Zaměstnanec je v obou případech povinen vést knihu jízd a vyúčtovávat zaměstnavateli náklady, které vynaložil na provoz vozidla.

Zaměstnavatel jakožto provozovatel vozidla by měl nastavit jednoznačně podmínky jeho užívání zaměstnanci, kde doporučujeme - mimo jiné z důvodů dokazování případné škody na vozidle - stanovit i pod­mínky kontrolování stavu svěřeného vozidla (soupis stavu při převzetí zaměstnancem, průběžné kontroly, kontroly při mimořádných událostech, předání vozidla zpět zaměstnavateli). Zaměstnanec je povinen vrátit vozidlo ve stavu, v jakém ho převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení způsobenému jeho užíváním v souladu s platnou právní úpravou a účelem, k němuž mu bylo vozidlo svěřeno.

Zaměstnavatel musí zajistit a po celou dobu provozu vozidla udržovat platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Za škody způsobené zaměstnancem při plnění pracovních povinností odpovídá vůči třetím osobám zaměstnavatel (§ 420 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), zároveň odpovídá objektivně jakožto provozovatel vozidla (§ 427 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Proto můžeme zaměstnavatelům jednoznačně doporučit svěřovaná vozidla havarijně pojistit.

Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za zavině­ně (v tomto případě především z nedbalosti) způsobenou škodu, a to do výše 4,5násobku jeho průměrného měsíčního výdělku, ale byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti nebo po zneužití jiných návykových látek, odpovídá zaměstnanec zaměstnavateli v plné výši a rovněž za ušlý zisk.

Za dopravní přestupky odpovídá zaměstnanec, zaměstnavatel má však povinnost součinnosti při zjišťování pachatele přestupku (§ 10 zákona č. 361 /2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 60 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Pokud by vozidlo bylo zaměstnanci poskytnuto i k používání pro soukromé účely, jedná se o benefit, který je zaměstnanec povinen dále zdanit. Pro účely tohoto výpočtu se použije 1 % z nákupní ceny vo­zid­la (tedy nikoli z jeho současné hodnoty) za každý měsíc, nejméně však částka 1000 Kč.

Z dalších povinností vyplývajících z platné právní úpravy se mohou užívání služebních vozidel týkat, zejména podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů - povinnost zaměst­navatele zajistit zaměstnancům školení o práv­ních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které podle § 349 zahrnují i dopravní předpisy. Zaměstnavatel musí zároveň soustavně vyžadovat a kontrolovat dodržování těchto předpisů.

Pokud by knihovna chtěla v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů provozovat silniční dopravu pro vlastní potřeby (§ 2 odst. 2), je potom dopravcem (§ 2 odst. 12). Na dopravce se vztahují mimo jiné následující povinnosti: používat vozidlo, evidované v České republice se státní poznávací značkou České republiky, které odpovídá podmínkám provozu vozidel na pozemních komunikacích, včetně platné technické prohlídky a měření emisí či zajistit, aby řidiči dodržovali ustanovení týkající se doby řízení, doby bezpečnostních přestávek a doby odpočinku.

Pro úplnost pak jen upozorňuji, že starší za­městnanci - řidiči jsou povinni podrobit se lékařské prohlídce, i když nejsou řidiči z povolání. Musí tak učinit ve věku 60, 65 a 68 let (nejdříve šest měsíců před jeho dosažením a nejpozději do jeho dosažení), po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.

Přejeme šťastnou cestu a příjemné počtení.