Hlavní obsah stránky

Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

AVRAJEVA, Julija Borisovna - OČIROVA, E. S.: Metodist biblioteki : formula uspecha : naučno-metodičeskoje posobije. /Metodik knihovny : vzo­rec úspěchu. Vědecko-metodická příručka./ Moskva : Libereja-Bibinform, 2008. - 96 s.

Km 9.005/B

Bibliotekarski terminološki slovar / Ivan Kanič ...[et al.]. /Knihovnický terminologický slovník./ Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2009. - 370 s. - (Knjižnica, 2009/3-4)

Zfb 38.295

Encyclopedia of Library and Information Sciences / Marcia J. Bates, ed.-in chief . - 3rded. /Encyklopedie knihovnické a informační vědy./ Boca Raton : CRC Press, 2010. - 7 sv. (lxxxix, 5.742 , 64s.)

Ka 38.238 - 38.244

Lexikon der Bibliotheks- und Informationswissen­schaft : LBI. Bd. 1, Lfg. 2, Bib bis CIE / heraus­gegeben von Konrad Umlauf und Stefan Grad­mann. /Slovník knihovnické a informační vědy./ Stuttgart : Hiersemann, 2010. - s. 81-160 : il.

Ka 38.287

Libraries and Librarianship in Hungary. - 2ndrev. ed. /Knihovny a knihovnictví v Maďarsku./ Budapest : Ministry of Education and Culture, 2010. - 44 s. : il.

Kfe 9.036/B

The Politics of Libraries and Librarianship : challenges and realities / ed. by Kerry Smith. /Politika knihoven a knihovnictví : úkoly a skutečnost./ Oxford : Chandos, 2009. - xxx, 188 s. : il. - (Chan­dos Information Professional Series)

Kfe 38.284

ROMANOV, Petr Sergejevič : Zarubežnyje biblioteki : financovyj menedžment : naučno-meto­dičeskoje posobije. /Zahraniční knihovny : finan­č­­ní management. Vědecko-metodická pří­ručka./ Mosk­va : Libereja-Bibinform, 2009. - 127 s. - (Bibliotekar´ i vremja. XXI vek ; vyp. 105)

Kfe 8.989/B

Strategies for Regenerating the Library and Information Profession : eight world conference on continuing professional development and workplace learning for the library and information professions : 18-20 August 2009, Bologna, Italy / ed. by Jana Varlejs and Graham Walton. /Strategie pro regeneraci knihovnické a informační profese. Osmá světová konference o pokračování profesionálního rozvoje a vzdělávacích pracovišť pro knihovnickou a informační profesi. 18.-20. srpna 2009, Bologna, Itálie./ München : Saur, 2009. - 415 s. - (IFLA Publications : 139)

Kr 38.122

Automatizace knihovnické a informační činnosti

Adapting to E-books / ed. by William Miller and Rita M. Pellen. /Přizpůsobování elektronickým knihám./ London : Routledge, 2009. - vi, 287 s.

Abdf 38.275

Digital Library Economics : an academic perspective / ed. by David Baker and Wendy Evans. /Ekonomika digitální knihovny. Akademická perspektiva./ Oxford : Chandos, 2009. - xlvi, 315 s. - (Chandos Information Professional Series)

Ts 38.282

Li, LiLi: Emerging Technologies for Academic Libraries in the Digital Age. /Perspektivní technologie pro akademické knihovny v digitálním věku./ Oxford : Chandos, 2009. - xxiii, 284 s. : il. - (Chandos Information Professional Series)

Tb 38.285

NOTESS, Greg R. : Teaching Web Search Skills : techniques and strategies of top trainers. /Výuka zručnosti vyhledávání na webu : techniky a strategie pro špičkové školitele./ Medford : Information Today, 2007. - xix, 344 s.

Ife 37.415

WHITTAKER, Beath M. - THOMAS, Lynne : Special Collections 2.0 : new technologies for rare books, manuscripts, and archival collections. /Speciální sbírky 2.0 : nové technologie pro vzácné knihy, rukopisy a archivní sbírky./ Santa Barbara : Libraries Unlimited, 2009. - xxiv, 150 s.

Iea 38.266

Organizace knihovních fondů

BOWMAN, J. H. : Essential Cataloguing. /Základ­ní katalogizace./ London : Facet, 2010. - viii, 216 s.

Od 38.293

FORTRIEDE, Steven Carl : Moving Your Library : getting the collection from here to there. /Stěhování knihovny. Dostat knihovní fond odtud tam./ Chicago: ALA, 2010. - viii, 192 s. : il.

Ok 38.274

HEINRICH, Helen : E-journal Invasion : a cataloger´s guide to survival. /Vpád elektronických časopisů : průvodce katalogizátora pro přežití./ Oxford : Chandos, 2007. - xxiii, 233 s. : il. - (Chandos Information Professional Series)

Oaab 38.280

HOFMANN, Rainer - WIESNER, Hans-Jörg : Best­andserhaltung in Archiven und Bibliotheken. - 2. aktualisierte Aufl. /Ochrana fondů v archivech a knihovnách./ Berlin : Beuth Verlag, 2009. - 273 s. - (Praxis Dokumentation)

Ol 38.256

Sítě knihoven

Devadesát let Národní pedagogické knihovny Komenského : 1919-2009 / odpovědná red. Alice Košková. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2009. - 43 s. : barev. il.

Td 8.980/B

An Introduction to Staff Development in Academic Libraries / ed. by Elizabeth Connor. /Úvod do rozvoje pracovníků vysokoškolských knihoven./ New York : Routledge, 2009. - xii, 248 s.

Tb 37.880

McMENEMY, David : The Public Library. /Veřejná knihovna./ London : Facet, 2009. - xvi, 219 s.

Teb 37.781

The National Library of Egypt. /Národní knihovna Egypta./ Cairo : National Library of Egypt, 2008. - 48 s. : il.

Taa 8.798/B

Ročenka knihoven Libereckého kraje za rok 2008 / [zpracovala Jaroslava Starcová]. Liberec : Krajská vědecká knihovna, 2009. - 30 s. : barev. il., grafy, tabulky

Kqe 9.019/B

Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje v roce 2008 : statistická ročenka veřejných knihoven / zpracovala Eva Semrádová. Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2009. 42 s. : il., grafy, tabulky

Tea 8.909/B

Služby knihoven

CASSELL, Kay Ann - HIREMATH, Uma : Reference and Information Services in the 21stCentury : an introduction. - 2nded. /Referenční a informační služby v 21. století : úvod./ New York : Neal-Schuman, 2009. - xvii, 461 s.

Sd 37.873

Cultural History of Reading / ed. by Gabrielle Watling and Sara Quay. /Kulturní dějiny četby./ Westport : Greenwood Press, 2009. - 2 sv. (x, viii, 654, 406 s.)

Sf 37.860, 37.925

Četba a čtenáři v ČR : reprezentativní výzkum v ČR / zpracováno agenturou Dema a. s. Praha : 2007. - 64, 5, 38 listů : il., grafy, tabulky

Sf 8.916/B

Digital Consumers : reshaping the information professions / ed. by David Nicholas and Ian Rowlands. /Digitální uživatelé : přestrukturování informačních profesí./ London : Facet, 2008. - xiii, 226 s.

Sdg 38.115

Hudobné dedičstvo vo fondoch knižníc a múzeí : zborník z 27. seminára hudobných knihovníkov / zostavila Dana Drličková. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2009. - 75 s. : il.

Oaac 8.955/B

An Introduction to Instructional Services in Academic Libraries / ed. by Elizabeth Connor. /Úvod do instruktážních služeb v akademických knihovnách./ New York : Routledge, 2008. - xxv, 288 s. : il.

Tb 37.975

KNIHOVĚDA

Bibliofika : istorija knigi i izučenije knižnych pamjatnikov. Vyp. 1 / otv. red. i sostavitel A. Ju. Sama­rin. /Bibliofika : dějiny knihy a výzkum knižních památek. Sv. 1./ Moskva : Paškov dom, 2009. - 259 s. : il.

Xa 38.254

Copyright Policies / comp. by Patricia Keogh, Rachel Crowley. /Politika autorského práva./ Chicago : College Library Information Packet Committee, 2008. - 264 s. - (CLIP note ; 39)

Xd 37.866 

Histoire de la librairie française / sous la direction de Patricia Sorel et Frédérique Leblanc. /Dějiny francouzského knižního trhu./ Paris : Éd. du Cercle de la Librairie, 2008. - 719 s. : il., portréty, fot.

Xc 38.206

Inkunábuly Univerzitnej knižnice v Bratislave / zpracovali Klára Meszárosová ... [et al.]. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2007. - 1 CD-ROM

Xba 413/CD-ROM

Kniga : issledovanija i materialy. Sbornik 87/I / glav. red. B. V. Lenskij. /Kniha : výzkumy a materiály. Sborník 87/1./ Moskva : Nauka, 2007. - 254 s. : il.

Xa T 209558

Nejkrásnější bible středověku / ed. Andreas Fingernagel a Christian Gastgeber. Praha : Slovart, 2009. - 319 s. : barev. il.

Xaa 38.236

BIBLIOGRAFIE

National Bibliographies in the Digital Age : guidance and new directions / IFLA Working Group on Guidelines for National Bibliographies ; ed. by Maja Žumer. /Národní bibliografie v digitálním věku. Směrnice a nové pokyny./ München : Saur, 2009. - 140 s. - (IFLA Series on Bibliographic Control ; vol. 39) 

Bh 38.123

Die Regionalbibliographie im digitaler Zeitalter : Deutschland und seine Nachbarländer / herausgegeben von Ludger Syré und Heidrun Wiesenmüller. /Regionální bibliografie v digitálním věku. Německo a jeho sousední země./ Frankfurt am Main : Klostermann, 2006. - 426 s. - ( Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie ; Sonderband 90)

Bba 36.731

Rossijskoje bibliografovedenije : itogi i perspektivy : sbornik naučnych statej / nauč. red. T. F. Lichovid. /Ruská bibliografická věda : výsledky a perspektivy. Sborník vědeckých statí./ Moskva : FAIR-PRESS, 2006. - 681 s. - (Speciaľnyj izdateľskij projekt dlja bibliotek)

Bcb 36.694