Hlavní obsah stránky

PŘEDSTAVUJEME SVÉ LOGO

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

ZDEŇKA FRIEDLOVÁ, PAVLA GAJDOŠÍKOVÁ > gajdosikova@kfbz.cz  

Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace, vznikla 1. ledna 2002 rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje. Plní současně funkce krajské a městské knihovny. Pod různými názvy knihovna působí ve Zlíně již více než sto let. Navazuje na tradice čtenářského spolku založeného v roce 1885, s názvem veřejná knihovna se poprvé setkáváme v roce 1905.

Knihovna poskytuje svým návštěvníkům knihovnické a informační služby potřebné pro jejich vzdělávání, práci, podnikání, rozvíjení kulturní úrovně i uspokojování zájmů ve volném čase. Zajišťuje a koordinuje služby knihovnám Zlínského kraje v rámci regionálních funkcí, je centrem spolupráce a iniciátorem společných pro­jektů knihoven. Pořádá řadu kulturních a vzdě­lávacích akcí a programů, vydává publikace v Edi­ci Zlínský kraj a kulturní revue ZVUK Zlínského kraje. Podílí se na záchraně literárního dědictví digitalizací ohrožených a vzácných dokumentů.

Vývoj značky knihovny

Za předchůdce loga může­me považovat kromě razítek značku používanou v 60. až 80. letech minulého století s nápisem korespondujícím s názvem knihovny „Okres­ní knihovna v Gottwaldově“. Značka se objevovala na hlavičkových papírech a dalších interních materiálech knihovny.

Knihovna Františka Bartoše ve Zlíně (1996-2001)

Od roku 1996 nese knihovna ve svém názvu jméno Františka Bar­toše (1837-1906), pedago­ga, ná­rodopisce a jazykovědce, rodá­ka z Mladcové u Zlína. Po přejmenování bylo vytvořeno ing. arch. Pavlem Pekárem logo knihovny, které obsahovalo rozevřenou knihu a iniciály názvu Knihovna Františka Bartoše ve Zlíně.

Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace (od roku 2002)

Potřeba vytvoření nového loga vyvstala v souvislosti se vznikem krajů a Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace. Nová znač­ka knihovny vzešla ze spolupráce se studen­ty grafického designu Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati v roce 2003. Zadání však nebylo omezeno pouze na vytvoření loga, ale obsahovalo zpracování návrhu celého vizuálního stylu knihovny. Do projektu se zapojilo sedm studentů druhého ročníků, kteří pod vedením Mgr. Lenky Baroňové vytvořili v rámci svých seminárních prací deset návrhů vizuálního stylu. Hodnotící komisí byl vybrán jako nejlepší návrh Martiny Ouškové.

Logo vytváří symbol a text. Oranžový symbol obsahuje odkazovou hvězdičku před hranatou závorkou. Hvězdička symbolizuje nejen odkaz na informace, které je možné v knihovně vyhledat, ale také odkaz na knihovnu samotnou. Otevřená hranatá závorka značí přístupnost informací i otevřenost organizace. Barevnost hraje nejen v logu, ale v celém vizuálním stylu knihovny klíčovou úlohu. Oranžová barva je barvou dominantní a dodává svěžest a dynamiku značce i vizuálnímu stylu a v kombinaci s šedou barvou působí vyváženě.

Oranžová barva také symbolizuje moderní a inovativní přístupy, stejně jako šedá kontinuitu literárního bohatství a tradice. Toto poslání je vyjádřeno i ve vizi knihovny: Knihovna - prostor pro studium, kulturu a setkávání, kde se spojuje literární bohatství s moderními informačními trendy a kvalifikovanou a vstřícnou obsluhou.