Hlavní obsah stránky

Regionální funkce (nejen) v roce 2009

LADISLAVA ZEMÁNKOVÁ > Ladislava.Zemankova@nkp.cz  

V úvodu jen krátká připomínka toho, že regionální funkce (dále RF) jsou funkce „…v jejichž rámci krajská knihovna a další jí pověřené knihovny poskytují základním knihovnám v kra­ji především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, budují výměnné fondy a zapůjčují výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonávají další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihov­nických a informačních služeb“, potud knihov­ní zákon1. V praxi se jedná o pestré a bohaté služby, z nichž sedm je ustaveno a standardizováno2 jako základních. Na ně navazuje paleta forem pomoci velkých knihoven menším. To vše má svá pravidla, ať již celostátně platná nebo specifikovaná pro jednotlivé kraje. Své povinnosti v oblasti RF má i Knihovnický institut Národní knihovny ČR. Mezi ně patří i každoroční zhodnocení výkonu RF, které je v podobě výroční zprávy zveřejňováno mj. i na jeho webu3.

Při hodnocení výsledků výkonů a působení RF v roce 2009 se nelze vyhnout faktu, že se jednalo o pátý rok, kdy byly tyto funkce reali­zovány v úplné samosprávě krajů, a proto je vhodné současně zhodnotit, resp. porovnat rok 2009 i s rokem 20054, poukázat na vývoj, úspěchy i problémy během tohoto období.

Základní charakteristiky roku 2009

• RF plnilo 14 krajských knihoven (KK) a 85 pověřených knihoven (PK).

• V rámci těchto funkcí byly poskytovány služ­by a pomoc 6019 knihovnám (městským a obecním).

• RF vykonávalo 243 knihovníků - metodiků (v přepočteném stavu na plně zaměstnané).

• Krajské samosprávy financovaly RF celkovou částkou 133,5 mil. Kč, z dalších zdrojů (včetně příspěvků obcí) bylo vynaloženo cca 23 mil. Kč, celkem bylo tedy na RF v roce 2009 vynaloženo 156,5 mil. Kč.

• Výkony sedmi standardizovaných služeb jsou vykazovány v předepsaném výkazu, aby je bylo možné vyhodnotit, srovnat mezikrajově i za určitá období. Rok 2009 znamenal ve srovnání s rokem 2008 zlepšení ve všech sledovaných aktivitách.

• Problémem jsou finanční prostředky na nákup knihovních fondů (KF). Klesá totiž množ­ství dokumentů, které lze za stejnou, ba i vyšší finanční částku zakoupit. To se týká jak přírůstků do výměnných fondů (dále VF), tak vlastních (tzv. kmenových) fondů obecních knihoven. Postupně totiž ubývá obcí, které poskytují finanční prostředky na nákup vlastního KF5.

• Každoročně je vyhodnocen zájem obsluhovaných knihoven o jednotlivé služby. V posledních letech je pořadí zájmu neměnné. Tím je jednoznačně potvrzena důležitost jednotlivých služeb v rámci RF z hlediska jejich příjemců. Největší zájem projevují knihovny o poradenskou a konzultační službu, následuje statistika (zde ovšem hraje velkou roli i zákonná povinnost poskytovat statistická data) a poté zájem o cirkulační soubory, který sice nepatrně, ale rok od roku roste. Potěšující je zvyšující se zájem o vzdělávání.

(Vyskytuje-li se údaj větší než 100 %, je to proto, že jsou poradenské služby poskytovány v hojné míře i těm knihovnám, které nejsou začleněny do programu RF, obvykle se jedná o odborné knihovny.)

Rok 2009 ve znamení několika důležitých úspěchů

1. Po sečtení krajských dotací na RF zjistíme, že byla dorovnána, ba mírně překročena výše celkové finanční částky na RF, kterou stát začátkem roku 2005 převedl na kraje. Hned v roce 2005 došlo v některých krajích ke krácení, které se nepodařilo dorovnat ani rokem 2009. Dorovnání se tedy netýkalo všech krajů bez výjimky. Naopak, některé kraje navýšily původní dotaci alespoň v intencích inflace6. Celková suma krajských dotací na RF na rok 2009 činila 133,5 mil. Kč.

2. Zastavil se úbytek pracovníků vykonávajících RF, který začal rokem 2004 a kontinuálně pokračoval až do roku 2008. V průběhu těchto let klesl počet pracovních úvazků o 37,9 přepočtených na plně zaměstnané. V roce 2009 plnili RF metodici v celkovém přepočteném stavu 243,4 úvazku.

Každá KK a PK disponuje různým počtem metodiků a dalších specialistů zapojených do výkonu RF. Na tyto pracovníky jsou kladeny vysoké nároky, a to nejen na množství rutinních výkonů, ale především na jejich odborné kvality, dovednosti a charakterové vlastnosti. Příkladem jsou: dobrá znalost oboru a jeho nejnovějších trendů, schopnost koncepčně pracovat, analyzovat, plánovat, argumentovat, organizovat, instruovat knihovníky v širokém spektru činností v knihovnách vykonávaných, jednat s knihovníky i představiteli obcí, vystoupit na veřejnosti atd. Nároky na tyto pracovníky může přiblížit i přehled toho, jaké průměrné výkony za rok podá jeden metodik s plným pracovním úvazkem:

3. Síť knihoven zapojených do RF je stabilní. V roce 2009 bylo 6019 knihoven příjemci služeb v rámci RF. RF plní 14 krajských knihoven (včetně Městské knihovny v Praze a MZK Brno) a 84 městských knihoven, tzv. pověřených smluvně krajskými knihovnami plnit RF pro knihovny ve vymezeném území (regionu). Jednotlivé kraje jsou různě veliké, což platí i pro obvody, které obsluhují jednotlivé PK, resp. různí se tedy počet knihoven, které jednotlivé PK i KK obsluhují. Také počet metodiků je různý. Rozdíly v těchto podmínkách pro výkon RF nejlépe vyjadřuje hodnota počet obsluhovaných knihoven na jeden pracovní úvazek metodika7.

4. Všech sedm standardizovaných služeb v rámci RF zaznamenalo v roce 2009 nárůst oproti roku 2008 (s výjimkou přírůstků kmenových fondů obsluhovaných knihoven a přírůstku výměnných fondů a počtu zrevidovaných knihoven)8. Vyjádřeno čísly:

V roce 2009 bylo obsluhovaným knihovnám poskytnuto 21 420 konzultací, tj. průměrně necelé čtyři konzultace každé knihovně, která o to projevila zájem - v ČR jich bylo celkově 6653.

Metodici uskutečnili 12 004 metodické ná­vště­vy, znamená to, že každá obsloužená knihovna9 byla navštívena v průměru dvakrát.

Bylo realizováno 628 vzdělávacích akcí (v rám­ci RF), jichž se zúčastnilo 8259 knihovníků z 3947 knihoven. Každá ze vzdělávacích akcí trvala v průměru 4,7 vyučovací hodiny.

V rámci celé ČR bylo dohromady uspo­řá­dá­no 458 porad, jichž se zúčastnilo 5459 knihovníků z 3307 knihoven (v roce 2008 to bylo 5293 účastníků z 2967 knihoven). Téměř pravidelnou součástí porad bývají vedle informací o aktuálním dění také krátká proškolení, praktické instruktáže apod.

Významně se rozšířila obliba odborných exkurzí do knihoven, které dosáhly vynikajících výsledků, obdržely některá z krajských či celostátních ocenění, získaly nové prostory, byly nově vybaveny atd.

Výměnné fondy činily k 31. 12. 2009 již 2 778 524 knihovních jednotek (dále k. j.). Znamená to, že pro každou knihovnu, která využívá cirkulačních souborů, bylo k dispozici průměrně 524 k. j. výměnného fondu k obohacení vlastních kmenových fondů. Roční přírůstek v celé ČR činil 240 186 k. j., v roce 2008 to bylo 246 750k. j., přičemž v roce 2009 finanční částka na nákup VF činila 39 446 042 Kč (o 952 000 Kč více než v roce 2008) a představuje 29,5 % z celkových krajských dotací na RF.

Celkem 5299 knihovnám, které využívají cirkulačních souborů (88 % všech obsluhovaných), bylo poskytnuto během roku 2009 celkem 20 958 souborů (o 824 více než v roce 2008), které dohromady obsahovaly 1 182 925 k. j. (o 84 780 k. j. více než v roce 2008). Každá z výše uvedeného počtu knihoven obdržela průměrně čtyři soubory za rok a v nich dohromady 223 k. j.

Přes zvyšující se částku z krajské dotace na VF se snižuje jeho roční přírůstek - nakoupí se méně knih (růst cen). Ubývá obcí, které svým knihovnám poskytují finanční příspěvek na vlastní (kmenové) fondy; přecházejí jen na VF. Podrobnosti o dalších službách, jako je pomoc s revizí a aktualizací knihovních fondů, nákup a zpracování knihovních fondů do vlastních - kmenových KF knihoven za finanční prostřed­ky obcí, servis výpočetní techniky i nároky RF na dopravu vyjádřené v ujetých kilometrech a další údaje, jsou podrobně rozebírány, srovnávány mezikrajově i za časová údobí v již odkazované Výroční zprávě o plnění RF krajských knihoven na území ČR za rok 2009.

5. Za další významný úspěch roku lze považovat fakt, že masivně přibylo obvodů (regionů), které nasadily a provozují regionální automatizované knihovní systémy. Rychle roste počet obecních knihoven, v nichž rutinně funguje automatizace. Regionální automatizované systémy jsou využívány jak v PK při práci s VF (pohyb souborů), tak, a to je důležité, v oblasti poskytování elektronických služeb přes webové rozhraní i obecními knihovnami, např. vzdálený přístup do OPAC, výpůjčního protokolu atd.

6. Přibylo obecních knihoven s vlastní webovou stránkou, kterou si knihovníci velmi často spravují i sami. V roce 2009 bylo poprvé nově statisticky sledováno i poskytování elektronických služeb:

• 1352 obecních knihoven s dobrovolným knihovníkem vykázalo vlastní webové strán­ky (a za rok 2009 celkem 1 281 383 vstupů do nich),

• 691 obecních knihoven s dobrovolným pracovníkem má umístěn OPAC na webu,

• za rok 2009 vykázaly tyto knihovny 28 775 vzdálených vstupů (přes webové rozhra­ní),

• 118 knihoven má dálkově přístupný výpůj­ční protokol (809 vstupů).

7. Dodatek k třetímu místu v oblibě a žádanosti služeb - tedy ke vzdělávacím akcím a hned za nimi následujícím poradám: služba je vyhledávána právě jako nezbytná příprava pracovníků knihoven všech velikostí na změ­ny ve službách veřejnosti. Oblíbena jsou nej­růz­nější témata, stálý zájem projevují knihovníci o ovládání ICT, tvorbu a správu webu, vyhledávací strategie, využívání internetu atd., o přednášky z oblasti současné literatury, otázky řízení, marketingu, prá-ce s dět­mi a nejrůznějšími skupinami uživatelů.

8. Přibývá knihoven, jimž obce zajistily důstoj­né umístění, vybavení a knihovníci vytvořili atraktivní a často navštěvované prostředí. Roste aktivní zájem obsluhovaných knihoven o soutěžení10. Kraje, které dosud neměly své soutěže či vlastní způsob oceňování knihoven, s nimi začínají či o ně u svých zřizovatelů (krajů) usilují.

9. V tomto ohledu se prohloubila spolupráce mezi knihovnami v rámci Programu RF a SKIP. Byla ustavena i pracovní skupina pro obecní knihovny v rámci sekce veřejných knihoven SKIP a oživena spolupráce se Spol­kem pro obnovu venkova11. Každý kraj má v krajské komisi soutěže Vesnice roku12 člena - knihovníka, zpravidla metodika. To přináší řadu poznatků a inspirací právě pro činnost metodiků, ale především přispívá k vážnosti a autoritě nejen obecních knihoven, ale i KK, PK a celého programu RF.

Rok 2009 přinesl řadu úspěchů, ale předznamenal i řadu problémů, především ekonomických. Přesto vznikla řada dalších cílů, které si metodici na svých pravidelných celostátních 13 i krajských setkáních společně formulují, např. „elektronická metodika“, webové strán­ky KK a PK - účinný pomocník metodika i knihovníků z obsluhovaných knihoven, masivní za­vádění regionálních automatizovaných sy­stémů, krajská oceňování nejlepších knihoven a knihovníků, zaktivování malých profesionalizovaných knihoven. To vše a další drobnější úkoly, nápady a inspirace, různící se kraj od kraje, mají mnozí knihovníci v plánu, a to i přes svízelné období, které samozřejmě dopadlo i na výkon RF. Tím naléhavěji bude třeba některých cílů dosáhnout v nejbližší době, aby se přes všechny zhoršené finanční podmínky mohly obsluhované knihovny dále vyvíjet v moderní, příjemná a veřejností hojně navštěvovaná místa, v nichž si každý může najít právě tu knihu, službu, akci, kterou potřebuje.

Jak se to daří, lze vyjádřit několika sumárními statistickými údaji z výkazů Kult (MK) 12-01 za rok 2009 pouze za všechny základní knihovny s neprofesionálním pracovníkem:

Na závěr pouze připomínám, že podrobnosti a detaily o průběhu RF v ČR jsou obsaženy ve zmíněné Výroční zprávě o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2009.

 

ODKAZY:

1 § 2 písm. h) zák. č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, v platném znění.

2 Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonů regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky. Praha: Ministerstvo kultury ČR, 2005. 16 s.

Dostupné na http://knihovnam.nkp.cz/docs/MetPokynMK05.doc.

3 Knihovnický institut Národní knihovny ČR - http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=10_RegFceRozc.htm.

4 Do začátku roku 2005 byl Program RF řízen a financován státem, od ledna 2005, kdy nabyl účinnosti zák. č. 1/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Částka 1 Sbírky zákonů 2005, str. 1-6.

5 Sledován jen počet těch obcí, které poukazují částky pověřeným knihovnám, aby nakoupily a zpracovaly KF do kmenových fondů vlastních knihoven.

6 Podrobně ve Výročních zprávách RF. Dostupné na http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=10_RegFceRozc.htm.

7 Vysoká hodnota Pardubického kraje je způsobena jinou metodikou vykazování, resp. jinou formou finančního zabezpečení RF v kraji.

8 Podrobně ve Výroční zprávě RF za rok 2009. Dostupné na http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=10_RegFceRozc.htm.

9 Obsloužená knihovna - knihovna, která využívá této konkrétní služby X obsluhovaná knihovna - knihovna, která je zapojena do programu RF, ale nemusí využívat všechny služby.

10 V rámci soutěže Knihovna roku. Dostupné na http://www.mkcr.cz/cz/literatura-a-knihovny/ceny-a-oceneni/cena-knihovna-roku-35199/. I v rámci nově vyhlášených soutěží v roce 2010. Dostupné na http://skip.nkp.cz/akcMK10.htm.

11 http://www.spov.org/aktuality/default.aspx

12 http://www.vesniceroku.cz/

13 Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2009. Pardubice. 16.-17. 9. 2009. Dostupné na http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=10_RegFceRozc.htm.