Hlavní obsah stránky

JAK NA TO: Od „klasického“ katalogu k OPAC 2.0

Miloš Bednařík, systémový administrátor KPBO

Knihovna Petra Bezruče v Opavě má svůj fond zpracovaný v knihovním informačním systému Clavius, jehož součástí je i modul Webový katalog. Tento „klasický“ webový katalog však již nesplňuje současné trendy a požadavky moderního OPAC, proto od srpna 2009 testujeme v běžném provozu nový katalog Carmen pracující nad stejnou bází dat jako stávající katalog. Jako systémový administrátor knihovny mám možnost podílet se na dolaďování, profilování a nastavování nového typu katalogu, a bezprostředně tak vytvářet novou image knihovny. V rámci své diplomové práce jsem se věnoval právě katalogu Carmen.

V 90. letech 20. století proběhly v knihovnách změny, které zásadním způsobem ovlivnily jejich vnímání společností jako informačních institucí. Knihovny začaly vystavovat své fondy na webu a uživatelům nabízely základní funkce vyhledávání v nich. Postupně prostřednictvím nástrojů, jako je Metalib s nástavbou SFX, protokol Z39.50, či využíváním technologie sklízení dat pomocí OAI-PMH se knihovny snaží dohnat směr, kterým se ubírají komerční vyhledávače a portály. Knihov­ny si uvědomují, že pouhé přidávání obálek a anotací do bibliografického záznamu není krok novým směrem, ale jedná se pouze o rozšíření záznamu.

V roce 2008 provedlo OCLC rozsáhlý průzkum s cílem stanovit priority vývoje důležité jak pro koncové uživatele, tak pro profesionální knihovní­ky, a naznačit tak cestu, kudy by se mohly katalo­gy nových generací ubírat.

Jako hlavní rysy katalogů nové generace byly uvedeny:1

• navigace pomocí faset,

• zadávání hledaného řetězce slov do jednořádkového formulářového pole,

• zobrazení seznamu podle relevance,

• doporučení relevantních dokumentů,

• nabídka terminologických či jazykových korektur,

• zapojení uživatele do tvorby webu - web 2.0,

• používání RSS kanálů.

Tímto směrem se vydává také nový, ryze český, webový katalog Carmen vyvinutý nad AKIS Clavius, který začala mezi prvními knihovnami testovat a pomáhat s jeho konfigurací Knihovna Petra Bezruče v Opavě. Katalog Carmen má potenciál postupně nahradit stávající klasický webový katalog, který je v současnosti provozován v 832 institucích.2

Webový katalog Carmen

Elektronický katalog typu web 2.0 je vybaven řadou funkcí, které pomáhají aktivním uživatelům spoluvytvářet jeho vzhled a podobu, a to několika metodami. Většinou se jedná o metody nepřímé, kdy jsou na stránkách katalogu objekty neboli portlety zobrazující sofistikovaný obsah vytvářený na základě dat přijímaných od uživatelů. Typickým příkladem jsou nejpoužívanější, tzn. nejhledanější výrazy v katalogu. Ty jsou prezentovány na hlavní stránce katalogu v objektu, který velikostí písma naznačuje frekvenci použití výrazu.

Podstatnou kreativní částí katalogu jsou služby typu hodnocení dokumentů, včetně komentářů k těmto hodnocením. Dále pak služby jako moje polička dokumentů nebo moje oblíbené webové odkazy. Tyto nové funkce dovolují uživateli po přihlášení do katalogu spravovat své oblíbené dokumenty, např. knihy, CD, webové odkazy a další zdroje, tak, aby z nich mohl kdykoli čerpat nebo je zpřístupnit v rámci komunity ostatním uživatelům.

Samozřejmostí je ukládání oblíbených dotazů a jejich automatizované zpracovávání v čase, posílání výsledků pomocí RSS kanálů přímo konkrétnímu uživateli.

Katalog dodržuje pravidla a platné normy pro vytváření webových stránek a pravidla pro zpřístupnění webu nevidomým a slabozrakým. Je testován pro nejrozšířenější webové prohlížeče IE 7 a výše, FireFox 3 a výše, Opera. Pro svoji činnost vyžaduje, aby měl prohlížeč zapnutý Javascript.

Pro zrychlení odezvy katalogu bylo potřeba investovat i do hardwarového a softwarového vybavení serverů. Možnosti MS-SQL serveru provozovaného na MS Windows 2000 již neodpovídaly současným standardům. V této době probíhá mi­gra­ce systému na kvalitativně vyšší třídu hardwa­ru (IBM x3400 M3), kde bude databáze provozována nad operačním systémem Win 2008 64bit. R2.

Nový webový katalog se stává pomyslnou výklad­ní skříní moderní knihovny, ale zároveň i vir­tuální samoobsluhou, ve které si informačně gra­mot­ný uživatel sám snadno najde, co hledá. Sna­hou Knihovny Petra Bezruče je, aby nový OPAC byl pro čtenáře atraktivní svým designem, umožnil jim rychlé a jednoduché vyhledávání, dal prostor pro prezentaci vlastních názorů a myšlenek a možnost stát se součástí knihovnické komunity s ostatními návštěvníky, ať už v lokálním nebo širším měřítku.

Webový katalog Carmen vyvíjený společností Effectiva má potenciál zaplnit významné místo na poli webových katalogů nové generace v České republice. Možnosti webu 2.0 budou plně využity v dalších letech, kdy tento nástavbový modul bude implementován do většiny velkých veřejných knihoven. V současné době je již v provozu ve více než deseti knihovnách.

Nové přátelské a jednodušší prostředí on-line katalogu OPAC 2.0 umožní lépe vyhledávat informace v celém knihovním fondu a webový katalog navíc vytváří přidanou hodnotu malé sociální sítě zájmově sdružených uživatelů, kteří svými podněty a připomínkami mohou výrazně ovlivňovat služby knihovny.

 

ODKAZY:

1 BREEDING, Marshall. Next Gen Catalogs [online], s. 12-14.

2 WWW katalogy: WWW katalogy knihoven používajících knihovní systém firmy LANius [online].

 

POUŽITÉ PRAMENY:

• BREEDING, Marshall. Next Gen Catalogs. Library Technology Reports, [online]. [cit. 17. 4. 2010]. Dostupné na www: <http://www.techsource.ala.org/ltr/next-generation-library-catalogs.html>.

• WWW katalogy: WWW katalogy knihoven používajících knihovní systém firmyLANius s.r.o (Tábor, Česko). LANius[online].[cit. 2010-04-17]. Odkazy na www katalogy knihoven.

Dostupné z www: <http://www.vkta.cz/wwwlnew/odkazy1.htm>.