Hlavní obsah stránky

JAK NA TO: Zákoník je také kniha

Vydávám každoročně krátkou zprávu o činnosti knihovny, musím dodržet nějaká pravidla, i když se jedná o několikastránkovou brožurku?

PETRA KOUTNÁ, advokátka > COUNSEL, Koutná&Slušná, advokátní kancelář v.o.s.

Při vydávání jednorázových - neperiodických - pu­blikací je nutno dodržet v zásadě dva základní okruhy povinností:

a) při tvorbě a vydání publikace povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění a ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, týkající se ochrany osobnosti;

b) při vydání a šíření publikace povinnosti vyplývající ze zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, v platném znění.

V případě, že se chystáte vydat jakoukoli se­bestručnější publikaci, je nutné nejprve zajistit veškerá oprávnění k vytvoření a případnému šíření zamýš­leného obsahu, který splňuje znaky au­tor­ského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., autor­ského zákona, v platném znění (případně k zařaze­ní jednotlivých dílčích děl do zamýšlené pu­blikace). Tato povinnost zahrnuje zejména povinnost zajistit od autorů textů, fotografií, ilustrací apod. licen­ci k publikaci a veřejnému šíření díla. V případě, že půjde o zaměstnanecké dílo (tj. dílo, které zaměst­nanec vytvořil ke splnění svých povinností z pracovněprávního nebo služebního vztahu k za­měst­navateli), vykonává majetková práva autora zamě­stnavatel. Zejména u fotografií je nutné zajistit, aby zveřejněním takového díla nebyla porušena práva zobrazovaných osob - povinnost zajistit souhlas zobrazovaných osob s publikací je obvykle smluvně přenášena na autora fotografie, nicméně odpovědnost za případné porušení práv třetích osob ponese vždy primárně vydavatel.

Vydávání jednorázových, nepravidelných publikací se v českém právním řádu řídí ustanovením zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, v platném znění. Neperiodickými publikacemi se rozumí rozmnoženiny literárních, vědeckých a uměleckých děl určené k veřejnému šíření, které jsou vydávány jednorázově, popřípadě nejvýše jednou ročně anebo po částech i častěji, tvoří-li obsahově jeden celek. Neperiodickými publikacemi jsou tedy veškeré rozmnoženiny autorských děl ve smyslu autorského zákona bez ohledu na způsob jejich pořízení, nosič či podobu. Pojem tedy zahr­nuje i rozmnoženiny pořízené jinými způsoby než tradičními tiskovými technikami za předpokladu, že splňují zákonem stanovené kritérium - časové hledisko vydání doplněné o skutečnost, že neperiodická publikace vydaná znovu v témže roce neztrácí ani v tomto případě svůj charakter.

Veřejným šířením se v tomto případě rozumí zpřístupnění neperiodické publikace individuálně neurčenému okruhu osob. Při veřejném šíření se nejedná vždy jenom o prodej neperiodických publikací, ale pojem zahrnuje i šíření zdarma, např. formou rozdávání těchto publikací. Toto rozšiřování může provádět i sám nakladatel.

Z působnosti zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, v platném znění jsou vyloučeny:

  • rozmnoženiny audiovizuálních děl či programů počítačů, trojrozměrné rozmnoženiny výtvarných děl,
  • bankovky, poštovní známky, mince, platební znám­ky, kolkové známky, poštovní ceniny, losy a cenné papíry,
  • plastické a nástěnné mapy, globy a základní a tematická státní mapová díla v analogové a digitální formě,
  • rozmnoženiny vydané v cizině, pokud vydavatel nemá organizační složku na území České repub­liky,
  • rozmnoženiny, které slouží provozní potřebě při výrobě a odbytu výrobků nebo při poskytování služeb, nebo rozmnoženiny, jež jsou součástí výrobků,
  • propagační materiály politických stran a poli­tických hnutí, občanských sdružení, organizací s me­zinárodním prvkem, nadací, církví a náboženských společností.

Brožuru, kterou knihovna informuje o své organizační struktuře a hospodaření v uplynulém roce, je možné považovat za rozmnoženinu sloužící provozní potřebě při poskytování služeb (vztahuje se na ni tedy výjimka stanovená v § 1 odst. 3 písm. b) zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, v platném znění a nepodléhá tedy jeho režimu). Vždy však záleží na obsahu a účelu takové publikace, neboť způsobem šíření by sama o sobě - bez splnění podmínky výše citované výjimky (účelem publikace je výlučně provozní potřeba při poskytování služeb) - režimu zákona o neperiodických publikacích podléhala. Podmínku zpřístupnění individuálně neurčené­mu okruhu osob totiž publikace splňuje, protože zřej­mě nebude předávána čtenářům osobně (při registraci či úhradě ročního poplatku), ale bude někde umístěna k volnému odběru, možná i v prostorách, kam je volný přístup, neomezený jen na registrované čtenáře knihovny.

V případě, kdy publikace spadá do režimu zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, v platném znění, musí obsahovat následující náležitosti:

a) název díla,

b) jména autorů, jejichž díla jsou v publikaci obsažena, jsou-li známa a autoři jejich uvedení výslovně nezakázali, popřípadě pseudonymy autorů,

c) obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a trvalý pobyt osoby, která neperiodickou publikaci vydala (dále jen „vydavatel“),

d) rok prvního vydání, je-li znám,

e) u děl přeložených původní název díla a označení vydání, z něhož byl pořízen překlad,

f) označení nositele autorských práv,

g) číslo Mezinárodního standardního číslování knih, pokud bylo uděleno,

h) obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a trvalý pobyt osoby, která neperiodickou publikaci vyrobila, a rok, ve kterém byla tato publikace vydána.

Vydavatel odpovídá za to, že publikace obsahuje veškeré zákonné náležitosti. Publikace, která tyto údaje nesplňuje, ač podléhá režimu citovaného zákona, nesmí být veřejně šířena. Vydavatel je dále povinen bezplatně a na svůj náklad odevzdat z každého vydání neperiodické publikace do 30 dnů ode dne vydání stanovený počet publikací (dále jen „povinné výtisky“) těmto příjemcům:

a) dva povinné výtisky Národní knihovně České republiky,

b) jeden povinný výtisk Moravské zemské knihov­ně v Brně,

c) jeden povinný výtisk Vědecké knihovně v Olo­mou­ci,

d) jeden regionální povinný výtisk Městské knihov­ně v Praze a místně příslušné krajské knihovně podle sídla vydavatele.

Vydavatel neperiodické publikace pořízené slepeckým písmem je povinen odevzdat jeden povinný výtisk Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana v Praze.