Hlavní obsah stránky

Podpora čtenářských aktivit ve školních knihovnách na Slovensku

ROZÁLIA CENIGOVÁ > rozalia.cenigova@spgk.sk

K základním úkolům školních knihoven patří i rozvoj čtenářské gramotnosti žáků - uživatelů knihovnických a informačních služeb. Knihovníci školních knihoven se ve spolupráci s učiteli snaží rozvíjet u žáků čtenářské návyky, vztah k literatuře a spisovnému jazyku, a také pocit zod­povědnosti za svěřené knihy. Na jedné straně se tedy školní knihovna stává informačním a čtenářským centrem, na straně druhé i centrem vzdělávacích a kulturně-společenských aktivit. A právě při realizaci různých forem a metod kolektivní práce se svými uživateli se školní knihovny inspirovaly buď celoslovenskými či mezinárodními projekty určenými k podpoře čtení, nebo kreativně tvořily projekty vlastní.

1. Projekty metodického centra Slovenské pedagogické knihovny pro školní knihovny

Soutěž o nejzajímavější akci školní knihovny 

Od roku 2005, kdy Slovenská pedagogická knihovna poprvé vyhlásila k Mezinárodnímu dni školních knihovensoutěž o nejzajímavější akci školní knihovny, se tato soutěž těší velké oblibě. Důkazem toho je počet zúčastněných knihoven - v letech 2005 až 2009 jich bylo 1238.

Osobní záštitu nad soutěží každý rok přebírá ministr školství Slovenské republiky, finanční prostředky na nákup knih podle vlastního výběru do školních knihoven věnuje vítězům soutěže sekce regionálního školství MŠ SR. Doposud bylo podpořeno 37 školních knihovenčástkou 18 903,96 € (569 500 Sk). Od roku 2007 mají první tři oceněné školní knihovny možnost každoročně prezentovat svoji činnost i samotné programy na mezinárodní konferenci Školní knihovny jako informační a kultur­ní centra škol

Cílem soutěže, jejíž téma se každoročně mě­ní, je zábavnými formami práce s knihou podpořit u žáků dobrý a trvalý vztah ke knize, školní knihovně, ke čtení a poznávání nového (viz Cenigová, R. Práce školních knihoven ve Slovenské republice. Čtenář. 2009, roč. 61, č. 3, s. 100-102). V roce 2009 byly tématem soutěže Školní knihovny: Veliký obraz - divadelní ztvárnění nejzajímavějšího příběhu.

U příležitosti oslav Mezinárodního dne školních knihoven proběhlo několik slavnostních otevření školních knihoven. Například na Základní škole na Cádrové ulici v Bratislavě, Soukromé základní škole u Filipa v Banské Bystri­ci, na I. základní škole v ulici Sama Cha­lupky v Prievidzi.

Mnohé školní knihovny zorganizovaly své akce ve spolupráci s veřejnými knihovnami (například s Knihovnou Antona Bernoláka v No­­vých Zámcích, Hontiansko-novohradskou knihovnou A. H. Škultétyho ve Velkém Krtíši, Tekovskou knihovnou v Levicích, Veřejnou knihovnou Michala Kováče v Banské Bys­trici, Městskou knihovnou v Dunajské Středě, Gelnici či Malackách).

Ze soutěže měli radost jak knihovníci školních knihoven, tak i samotní žáci. Knihovníci především ze zvýšeného počtu pravidelných uživatelů školní knihovny. Potvrzují to slova knihovnice Mgr. Kateřiny Nociarové ze ZŠ ve Víglaši: „Naučili se chodit do školní knihovny, naučili se vyhledávat knihy, zajímavé příběhy, pochopili, že to může být často zábava, a že kniha je opravdu něco, co se nedá ničím nahradit.“ Důkazem toho, že si soutěž oblíbili i žáci, jsou upřímná vyjádření dvou z nich. Jakub Semišák z 3. B Základní školy s mateřskou školou Dolinského v Martině napsal: „Mně se akce velmi líbila. Doufám, že se bude konat i v příštím roce. Rád čtu, proto se jí chci zúčastnit.“ A Kateřina Orišková, žákyně Základní školy s mateřskou školou R. Hečka z Dolní Súče, napsala: „Jsem ráda, že se každý rok opakuje tento jedinečný a nezapomenutelný den knihoven.

Je vhodné poznamenat, že přínosem soutěže v posledních dvou letech je zvýšená účast mentálně postižených dětí a dětí pocházejících ze sociálně znevýhodněných poměrů. Dokonce v roce 2009 se na 2. místě v soutěži O nejzajímavější akci školní knihovny umístila Speciální základní škola na Kováčské ulici v Gelnici.

Samotný Mezinárodní den školních knihoven (International School Library Day) vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Mezinárodní asociace školního knihovnictví, v roce 1999 a den oslav stanovila na čtvrté říjnové pondělí.

Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spojuje školy

U příležitosti Mezinárodního měsíce školních knihoven, který byl vyhlášen k 10. výročí Mezinárodního dne školních knihoven, připravila Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze (divize Ústavu pro informace ve vzdělávání) společně se Slovenskou pedagogickou knihovnou česko-slovenský projekt Záložka do knihy spojuje školy (viz Cenigová, R. Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spojuje školy. Čtenář. 2010, roč. 62, s. 49-51).

Rozvojový projekt MŠ SR Elektronizace a revitalizace školních knihoven

V roce 2006 vyhlásilo Ministerstvo školství Slovenské republiky (MŠ SR) pro zřizovatele základních a středních škol rozvojový projekt Elektronizace a revitalizace školních knihoven. Prioritou podpory v oblasti revitalizace školních knihoven byly právě aktivity zaměřené na čtenářskou gramotnost a na nákup knih. Například v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti školní knihovny plánovaly čtenářské dílny, týden čtení nahlas, literární a vědomostní soutěže, tvořivé psaní, besedy se spisovateli, ilustrátory, překladateli, případně s regionálními nebo celoslovenskými významnými osobnost-mi, vánoční akademie pro školní komunitu, ale i pro rodiče žáků s cílem podpořit zájem o lido­vé zvyky a tradice v regionech. V rámci oživení akviziční činnosti zajistily žánrově-tematické doplnění knihovního fondu. Do rozvojového projektu, který MŠ SR vyhlašovalo až do roku 2009, se přihlásilo 1620 základnícha středních škol. Část prostředků z celkových 1 759 277,40 € (52 999 989 Sk) použilo 552 vybraných ZŠ a SŠ na nákup knih do svých školních knihoven a na realizaci velkého množství naplánovaných akcí podporujících rozvoj čtenářské kultury žáků.

2. Podpora čtení ve školních knihovnách

Kromě zmíněných projektů školní knihovny na podporu čtenářské gramotnosti nejčastěji realizovaly individuální práci se svými uživateli, hodiny informační výchovy ve spolupráci s pedagogy v rámci jednotlivých předmětů ve třídách nebo v prostorách školní knihovny, exkurze do školní knihovny či knihoven jiných typů, pasování žáků za uživatele školní knihovny, čtenářské maratony, autorské besedy, odborné přednášky, tvorbu vlastního leporela nebo knihy rozvíjející fantazii, představivost a slovní zásobu žáků, dramatizace příběhů, dny otevřených dveří, vánoční akademie, výstavky knih a další.

Vzdělávací a kulturně-společenské akce organizovaly buď v prostorách školní knihovny, nebo po dohodě s knihovníky z veřejných knihoven v jejich studovnách nebo čítárnách. Rovněž se ve velkém počtu zapojovaly do projektů, které organizovaly veřejné knihovny, Spolek slovenských knihovníků, Slovenská asociace knihoven a jiné subjekty.

Příklady kulturně-společenských akcí:

• 16 školních knihoven (z celkového počtu 63 zapojených) se zúčastnilo v únoru 2009 celoslovenského projektu Hledá se Dobšinský, který byl vyhlášen u příležitosti Dne lido­vé pohádky. Projekt měl oslovit čtenáře i nečtenáře, aby prohledali své domácí knihovny, našli v nich jakoukoli knihu od Pavla Dobšinského a přinesli ji ve zmíněný den do knihov­ny. Autorem projektu byla Knihovna Juraje Fándlyho v Trnavě.

• Mnohé školní knihovny se zapojily do 2. ročníku dětského čtenářského maratonu Čtěme si… 2009, který proběhl 26. března od 9 do 15 hodin, a žáci si četli slovenské pohádky. Akci zorganizovala Linka dětské jistoty při SV UNICEF ve spolupráci se Slovenskou asociací knihoven a s dalšími partnery.

• Školní knihovny se pravidelně účastní me­zinárodní akce Noc s Andersenem. Přija­ly pozvání Spolku slovenských knihovníků a vy­užily příležitost zaujmout své žáky krea­ti­vi­tou, hravostí a interaktivitou.

O svých akcích školní knihovny informují v Učitelských novinách nebo v regionálním tisku. Některé využívají k propagaci webové stránky škol, například Základní škola v Hlinném (http://zshlinne.edupage.sk), která aktuálně zveřejňuje akce zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti. Jako vzor pro ostatní školní knihovny možno uvést webovou prezentaci Gymnázia na Hlinské v Žilině (http://www.gymza.sk), kde je umístěná samostatná část - školní knihovna. Jsou zde zpřístupněny základní dokumenty školní knihovny a informace o akcích, které doplňuje fotogalerie.

Mnozí knihovníci školních knihoven pomáhali svým uživatelům při výběru vhodných textů do různých literárních a literárně-výtvarných soutěží (například Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Janko Hraško ešte žije…, Rázusovie Vrbica, Škultétyho rečňovačky, Jašíkove Kysuce, Detská rozprávková Žilina ad.). Vedla je k tomu snaha prohlubovat literární poznání, vlastní tvořivost, kulturnost jazyka a pěstovat vztah ke slovu jako kulturní a umělecké hodnotě.

3. Podpora čtenářských aktivit v regionálních knihovnách ve spolupráci se školními knihovníky nebo s učiteli či řediteli ZŠ a SŠ

Přesto, že jádro spolupráce veřejných knihoven se školními spočívá především v poskytování odborné pomoci při výkonu knihovnických činností, hodně veřejných knihoven, jak už bylo zmíněno, propůjčuje buď své prostory na pořádání akcí, které připravují samotní školní knihovníci nebo učitelé základních a střed­ních škol, nebo zapůjčuje informační zdroje školním knihovnám pro danou akci. Velmi rozšířená je spolupráce na přípravě a rea­lizaci společných vzdělávacích a kultur­-ně-společenských pořadech nebo při zajištění účastníků z řad žáků škol.

Jako vzor takové vynikající spolupráce je třeba zmínit činnost Knihovny Juraje Fánd­ly­ho v Trnavě. Díky svým pobočkám na třech základních školách a výjimečné nabídce knihov­nicko-informačních služeb (například bez­plat­né členství v knihovně pro žáky do 15 let), se může knihovna pochlubit i tím, že z celkového počtu školou povinných dětí v Trnavě v roce 2009 registrovala 82,2 % žáků.Z velkého množství akcí na podporu čtení je vhodné připomenout - kromě už zmíněné celoslovenské Hledá se Dobšinský - i zorganizování soutěže Devítková Mařenka, na jejíž přípravě spolu­pracovali i učitelé základních škol. Soutěž byla vyhlášena u příležitosti 90. výročí narození a 5. výročí úmrtí spisovatelky Márie Ďuríčkové. 

Z celkového množství akcí, které regionální knihovny připravily na podporu čtení žáků základních a středních škol, vybíráme několik pozoruhodných:

• Kysucká knihovna v Čadci

V loňském roce se v knihovnách, základních a středních školách a kulturních institucích kysuckého regionu uskutečnily autorské besedy se slovenskými spisovateli a odborné semináře s ilustrátory a redaktory pod společným názvem Dny dětské knihy na Kysucích. Součástí akce, které se zúčastnilo 1330 zájemců, byly vernisáže výstav nejkrásnějších knih a oceněných děl Grand Prix. Knihovna dále zorganizovala 41. ročník celoslovenské literární akce a soutěže mladých prozaiků Jašíkovy Kysuce. Semináře, autorské besedy, přednášky a audiovizuální prezentace probíhaly v prostorách knihovny, v základních a středních školách kysuckého regionu.

• Knihovna Józsefa Szinnyeiho v Komárně

V červenci loňského roku zorganizovala knihov­na s finanční podporou grantu Ministerstva kultury SR Letní čtenářský tábor pro 23 žáků základních škol z Komárna. Kromě jiných akcí byly pro děti připraveny besedy s významnými osobnostmi nitranského regionu a různé literární soutěže.

• Veřejná knihovna Jana Bocatia v Košicích

S podporou Slovenské asociace knihoven zorganizovala tato knihovna odborný seminář pro učitele středních škol a knihovníky - Mládež a čtení. Jeho cílem bylo „…otevřít dialog pedagogů a knihovníků o tom, jakými odbornými aktivitami by se mohly knihovny zapojit do vyučovacího procesu (na hodinách) literatury, a tak zvýšit zájem mladých lidí o čtení.“ I tato knihovna připravila v červenci minulého roku Denní čtenářský tábor pro 38 žáků prvního stupně základních škol.

• Liptovská knihovna Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovském Mikuláši

Ve svých prostorách knihovna připravila Recitační závody pro žáky - vítěze třídních kol ze Speciální základní školy v L. Mikuláši. S finan­č­ní podporou grantu MK SR knihovna zorganizovala akci Učíme se hrou, jejímž cílem bylo prohloubit a zlepšit výchovu a vzdělávání dětí ze znevýhodněných skupin obyvatelstva, které jsou zařazeny do speciální základní školy. Žáci navštěvovali tvořivé dílny (například na téma Pojďte s námi na louku vyráběli rybičky, papoušky, motýly) a absolvovali cyklus před­nášek o velikonočních a vánočních zvycích a tradicích Liptova. Přínosem projektu bylo, že knihovna jako kulturně-výchovná a vzdělávací instituce zpřístupnila své prostory etnické minoritě Romů a ukázala jim, že volný čas mohou trávit i tímto způsobem.

• Krajská knihovna Karola Kměťka v Nitře

Pro žáky 1. ročníku nitranských základních škol zorganizovala knihovna akci Já jsem prv­ňák, ty jsi prvňák. Jejím cílem bylo slavnostně přivítat žáky mezi čtenáře - uživatele knihovny a předat čtenářské průkazy, které jim byly bezplatně vystaveny na školní rok 2009/2010. Pro žáky středních škol knihovna připravila množství hodin informační výchovy spojených s vyprávěnou biografií u příležitosti výročí žijících i nežijících osobností slovenské i světové literatury, hudby a umění.

• Knihovna Antona Bernoláka v Nových Zám­cích

Knihovna se ve spolupráci se všemi školními knihovnami v novozámeckých základních a střed­­­ních školách zapojila do nejpočet­nějšího dětského čtenářského maratonu Čtěme si… 2009. Připravila odborný seminář pro knihovníky školních knihoven Cesty a motivace rozvoje čtení u mladších žáků základních škol.

• Veřejná knihovna Michala Rešetka v Trenčíně

Ve školním roce 2008/2009 knihovna realizovala a za přítomnosti spisovatele Rudolfa Dobiáše slavnostně vyhodnotila 45. ročník mezitřídní a meziškolní soutěže žáků základních škol ve čtení Čtěme všichni, čtení je super, do níž se zapojilo 902 žáků. Knihovna v průběhu školního roku zpřístupnila své prostory žákům základních škol pro klubovou činnost(například Klub D - dívky, Klub 8 - Osmijanko, Kniž­ní klub) a o prázdninách organizovala superkluby.

• Hontiansko-novohradská knihovna A. H. Škultétyho ve Velkém Krtíši

Knihovna zpřístupnila své prostory pro realizaci 23 netradičních vyučovacích hodin literární výchovy, přírodovědy, dějepisu, občanské nauky, etické a regionální výchovy s možností využití dostupných informačních zdrojů knihov­ny. Vzdělávacích akcí se zúčastnilo 457 žáků velkokrtíšských základních škol. Dále připravila vědomostní kviz Slovensko - vlast má pro nejlepší žáky 4. ročníku všech základních škol ve městě.

• Krajská knihovna v Žilině

Ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Frýd­ku-Místku a Ksiaznice Beskidzkej v Bialsko-Bialej knihovna zorganizovala pro žáky základ­ních a středních škol 10. ročník mezinárodní literární soutěže Tvoříme vlastní knihu. S fi­nanč­ní podporou grantu MK SR připravila akci Vánoce s dětskou knihou pro žáky žilinských základních a středních škol. Její součástí byly besedy se spisovateli.

• Městská knihovna v Bratislavě

Během loňských jarních prázdnin knihovna připravila výtvarný workshop, který byl zaměřen na literární témata a určen žákům bra­tislavských základních škol. V říjnu 2009 ve formě denního tábora organizovala akci Podzimní prázdniny v knihovně opět pro žáky základních škol.

• Malokarpatská knihovna v Pezinku

Knihovna připravila hodiny informační výchovy, které spojila se slavnostním zápisem žáků 1. a 3. ročníku základních škol za čtenáře - uživatele knihovny. Ve spolupráci se školními kluby dětí z jednotlivých základních škol ve svých prostorách organizovala Odpoledne s pohádkou. Součástí těchto akcí byla nejenom výměna knih, literární soutěže, čtení nahlas, ale i seznámení se s medailonky významných spisovatelů u příležitosti jejich výročí.

Do češtiny přeložila OLGA VAŠKOVÁ

(Příspěvek byl přednesen na celoslovenském odborném semináři Je čtení v dnešní době moderní?, který se konal v březnu 2010 v Městské knihovně v Bratislavě - red. kráceno.)